«Dersom målet med vaksinasjonen er færrest mulig døde og syke for landet som helhet, vil det være riktig med betydelig skjevdeling til fordel for områder der man forventer et høyt smittenivå fremover», skriver ekspertutvalget i sine anbefalinger til regjeringen i forbindelse med gjenåpningsplanen.

Utvalget ledes av professor Steinar Holden.

Regjeringen har allerede innført skjevfordeling av vaksiner til områder med høy smitte, men skjevfordelingen er blitt kritisert for å være for moderat.

– Jo lenger tid det tar før en slik målrettet vaksinestrategi gjennomføres, desto større blir kostnadene i form av større helsetap og større tiltaksbyrde for landet sett under ett, skriver Holdenutvalget.

De påpeker at dersom man skjevfordeler, vil vaksinen først gis til de befolkningsgruppene som har størst risiko for alvorlig helsetap, og dermed størst behov for beskyttelse.

– Gevinsten ved å dempe smittespredningen vil også være størst i områder med høyt smittenivå. Ved bredere målsettinger som også tar hensyn til tiltaksbyrden, forsterkes argumentet for tidlig tildeling av vaksiner til områder med strenge tiltak, konkluderer utvalget.