Gå til sidens hovedinnhold

«Regjeringen må innfri FRE16-løftene» | Kåre Bech

– Det er ikke umiddelbart lett å se hvilke fordeler kommunene Jevnaker, Modum og Krødsherad kan få av ny E16 eller Ringeriksbanen, skriver Kåre Bech.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

– Regjeringen må innfri: Det var bønnen de fem ordførerne i Ringeriksregionen nylig sto fram med i Ringerikes Blad.

Det er ikke umiddelbart lett å se hvilke fordeler kommunene Jevnaker, Modum og Krødsherad kan få av ny E16 eller Ringeriksbanen, ettersom verken vei eller bane berører disse kommunene.

Når det gjelder Hole, Ringerike og Krødsherad, sier Bane Nor at jernbanen blir et stort og langvarig underskuddsforetak. Så står i Silingsrapporten fra 2016. Senere år har forsterket utsagnene.

Miljø- og klimavennlig?

Et nærmere blikk på ordførernes påstander: «Bergensbanens forkortelse (Ringeriksbanen) med 1 time vil i tillegg gjøre jernbane mer konkurransedyktig i forhold til veitransport, og dermed tilrettelegge for mye mer miljø- og klimavennlig gods- og varetransport».

Det burde være flaut for de fem ordførerne å ikke vite at Ringeriksbanen kun er ment for passasjertrafikk.

Videre: «Regjeringen, med støtte fra et nesten enstemmig Storting, har i en årrekke kommet med gjentatte løfter om realisering av Ringeriksbanen/E16. Som følge av disse løftene, har kommunene og næringslivet i Ringeriksregionen allerede investert flere milliarder kroner i planlegging og tilrettelegging for at den statlige investeringen i ny jernbane og vei skal bli vellykket i et samfunnsmessig perspektiv».

Ikke bestemt

La dette være klart: Ingen regjering har besluttet å bygge Ringeriksbanen, langt mindre å tallfeste et år for oppstart.

Med hensyn til de veldige lokale investeringene, som ordførerne hevder er gjort, synes det lite trolig at de tre kommunene, som ikke blir fysisk berørt av FRE16, har bidratt mye. Tilbake står Hole og Ringerike som de store investorene.

Som holeværing spør jeg den nærmeste i ordførergruppen, og som har gått god for avisinnlegget av 19. januar, vår egen ordfører Syver Leivestad:

Hvor stor del av de omtalte milliardinvesteringene har Hole kommune skutt inn? Jeg forutsetter at kommunens regnskapsansvarlige her kan hjelpe ordføreren med noen tastetrykk.

Kutter reisetiden

«Bygging av Ringeriksbanen vil kutte reisetiden mellom Oslo og Bergen med Bergensbanen med én hel time».

Dette er ikke riktig. Ringeriksbanen er ikke prosjektert mellom Hønefoss og Sandvika, men mellom Hønefoss og Jong i Bærum, Ca. 2 km. vest for Sandvika. Dette linjestykket er sågar fjernet i planprogrammet.

Les også

Regjeringen må innfri FRE16-løftene | Ordførere

Hvordan reisende skal befordres fra eller til Sandvika vet vi ingenting om. Hvis meningen er å fortsette til Oslo med Ringeriksbanen, må man etter de siste prognoser, vente i 40 år på ny Oslotunnel, som banen er avhengig av. For ikke mange år siden ble banen utpekt til Norges viktigste jernbanetiltak.

I et leserbrev, Ringerikes Blad 13. januar 2021 lar representanter for mer enn 4.000 bedrifter mellom Oslo og Bergen det kollektivt lyde: «Nå eller aldri for Ringeriksbanen».

Tar framtiden på forskudd

Dette er å ta fremtiden på forskudd. Pr. dags dato mangler store deler av Krokskogtunnelen beskrivelse. Den som er gitt i Silingsrapporten, er overflatisk og preget av generelle vendinger. Dette skyldes ønsker om ikke å forplikte seg til løsninger, som Bane Nor skjønner er meget kostbare.

For å skaffe seg utfyllende kunnskaper, må man lese «Fagrapport ingeniørgeologi, Strekning 1» hvor det blant annet påpekes at både geologi og grunnvannsforhold er mer kompliserte og utfordrende enn for de aller fleste andre tunnelanlegg som er bygget i Norge.

«Prosjektet vurderes til å ha uoversiktlige og komplekse grunnforhold. Prosjektet vurderes til å ha store konsekvenser på grunn av mulighet for tap av menneskeliv, økonomi og sosiale eller miljømessige konsekvenser», og havner således i konsekvensklasse (CC3) som for oss vanlig dødelige, betyr den strengeste klassifisering.

Usikre bergforhold og vannforhold

Videre sies det at tunnelen drives gjennom usikre bergforhold og usikre vannforhold som vil kunne kreve store ekstraarbeider. Bane Nor kan ikke senere påberope seg «uforutsette vanskeligheter» når overskridelsene melder seg.

Foreløpig ingen løsning for kryssing av Kroksund uten å ødelegge Steinsfjorden. NIVA har tidligere nytt god anseelse for sitt engasjement i Steinsfjorden.

Med de utenomsaklige argumenter som stiftelsen i dag bygger opp, for å gi Bane Nor ryggdekning til sine planer, har NIVA diskvalifisert seg for videre engasjement i fjorden. NIVA har med andre ord ikke bidratt med noe som helst i spørsmålet om vannutskifting – og det er det saken dreier seg om.

I leserbrevet står det videre: «Planleggingsarbeidet er ferdig, den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført».

I skrivende stund er ikke KS2 offentliggjort så intet av dette er riktig. Sannheten er at av de største gjenstående arbeidene, er Mælingen blant de vanskeligste og uten realistiske forslag til løsning.

Mer nedbør

I den grad Bane Nor opererer med en levetid for anleggene vei og bane, burde man skjele litt til den globale, negative økning av klimagasser som leder til høyere temperatur og derav mer nedbør. Jeg siterer Dag O. Hessen: «100 - års flommer er i ferd med å bli til 10 - års flommer.

Mer vann i havet gir økt fordamping, noe som i sin tur gir mer nedbør og fyrer opp sterkere orkaner. Disse fenomenene er fysisk forstått og statistisk belagt.

Hele ni av historiens varmeste julimåneder har blitt målt siden 2005». For å overse denne utviklingen, må man enten være konsulent, politiker eller på en eller annen måte tilsluttet Bane Nor.

Bruløsningen som ble foreslått over Mælingen, ble torpedert av NVE. Hva Bane Nor senere har klekket ut, er for offentligheten ganske uklart.

Kaldt vann i blodet

Til sist dette til forfatterne av Leserbrevet: Når KS2 blir oversendt Samferdselsdepartementet, aner det meg at det blir slått en del kaldt vann i blodet til de ivrigste banetilhengerne.

Leirraset på Gjerdrum har kastet om på mange tanker om sikkerhet ved å bygge på rasutsatt grunn. Bane Nors overflatiske grunnundersøkelser i Østfold, med enorme kostnadsøkninger til følge, kan også bli Ringeriksbanens skjebne med de spede kunnskapene som finnes i dag om Mælingen og tilliggende områder.

Bestillingsverket som Bane Nor fikk fra NIVA angående kryssingen av Kroksund, må få selv banetilhengere til å resonnere selv.

Til sist noen ord om prisen på Ringeriksbanen. Med Bane Nors tall, slik de ble presentert og vedtatt av KMD 27. mars 2020, lød kostnadene for FRE16 på 39, 3 mrd. kr., som jeg runder av til 40. mrd. kr. Her utgjør ny E16 Bjørum – Hønefoss 12. mrd. kr. Tilbake står at den 40 km. lange Ringeriksbanen kan bygges for 28 mrd. kr. eller 0.7 mrd. pr. km.

Mange utgiftsposter utelatt

Dette er omtrent 1/3 av tilsvarende pris for Follobanen når den er beregnet ferdig på nyåret 2022.

Alle med en smule innsikt i Ringeriksbanen, skjønner at for å komme ned på 28. mrd. kr. er mange og store utgiftsposter utelatt.

Kommentarer til denne saken