Tolkningen FRE16 bruker av hva som er et lokalt eller et regionalt kryss har ikke blitt ordentlig klargjort. Hvis merkelappen lokalt blir hengende ved krysset når avgjørelsen skal tas, er slaget tapt.

La oss derfor se på hvor langt de mulige ringvirkningene av et mulig kryss vil kunne nå.

Konsulent Anton Bakken har utarbeidet en trafikkanalyse som konkluderer motsatt i f.t. det FRE 16 gjør. Krysset vil kunne få betydning ikke bare på Helgelandsmoen, men vil ha stor betydning for trafikken i Sundvollen, Røyse, Ringerike syd og Haug.

Det er grunn til å trekke dette bildet mye lenger. F.eks. finnes det knapt tilgjengelige næringstomter i Sandvika. Og hvor finner man da en bedre beliggenhet i det vi kan kalle Viken vest?

Helgelandsmoens funksjon kan altså bli for et langt større område enn for Hole og Ringerike. Vanetenkningen hos mange er kanskje at de fleste arbeidsplassene er i Oslo og Akershus og det vårt område skal avlaste, er boligmarkedet i sentrale strøk.

Nei, mulighetene for arbeidsplasser på Helgelandsmoen er potensielt så store at ikke bare kan vi unngå en stor del av jobbpendlingen sydover, det vil kunne bli arbeidsplasser for et langt større område enn for Hole og Ringerike.

Til sammenligning er det 40.000 arbeidsplasser på Forus i Rogaland på et område av tilsvarende størrelse som Helgelandsmoen. (Detaljfordelingen av arealene på Helgelandsmoen er riktignok ikke foretatt ennå.)

Bestillingsbrevet fra regjeringen er: Transportetatene og de lokale myndighetene skal legge til rette for at nytten av prosjektet blir størst mulig.

Håpet er at politikerne som til syvende og sist skal avgjøre om det blir kryss eller ikke, ser sammenfallet av gunstige omstendigheter for Helgelandsmoen, og at et kryss faktisk vil kunne være nøkkelen til å realisere de målene som de selv har satt.

I tillegg til å innebære mange nye arbeidsplasser, innfrir krysset også i forhold til økt sikkerhet og kortere reisetid. Disse forholdene innebærer også store økonomiske fordeler for samfunnet.

Endelig må det nevnes at innspart kostnad for FRE16 ved eventuelt ikke å bygge kryss på Helgelandsmoen bare flyttes over til et annet budsjett, nemlig fylkets veivedlikeholdsbudsjett. Dette vil kunne vare inn i evigheten fordi det ikke blir mulig å bygge krysset senere hvis det ikke settes av plass til det nå.

Eirik Nørgaard

Hole Høyre

 

Statistisk sentralbyråds fremskriving av trafikken uten at det er tatt hensyn til økt vekst som følge av vei og bane, innebærer 2000 flere kjøretøy i døgnet på dagens E16 i 2044 etter at motorveien er bygget hvis det ikke kommer kryss på Helgelandsmoen.

Denne trafikken skal altså fortsette å gå ikke bare gjennom Sundvollen, men forbi Tyriheim til Rørvik/ Elstangen.

Summen av dette har på en humoristisk måte men med en svært alvorlig undertone blitt oppsummert slik: Alle holeværinger er for krysset på Helgelandsmoen, også de som er imot veien.

LES FLERE INNLEGG: