E16-krysset i Sundvollen har vært en «propp» for boligbygging i en årrekke, og politikere har i valgkamper lovet å gjøre noe.

Veivesenet vil ikke tillate boligprosjekter i Sundvollen-området før krysset har fått bedre kapasitet. Samtidig forventer FRE16 at det blir lagt til rette for mange nye innbyggere rundt den nye jernbanestasjonen.

Nå kan fellesprosjektet løse problemet. For før store anleggsarbeider starter i Sundvollen, må krysset utbedres.

– Det skal få en trafikksikker rundkjøring, og den skal bygges neste år – hvis vi får det som vi vil, sa planleggingsleder Tor B. Nilsen til politikerne i Hole nylig.

Grunnerverv

Kommunikasjonsrådgiver i FRE16, Thea Rønneberg, opplyser at rundkjøringen som planlegges i hovedsak bygges for å gi en trafikksikker adkomst til anleggsområdene:

– Vi vet også at dette er et ønsket trafikksikkerhetstiltak for Hole kommune, og at tiltaket vil bidra til en bedre utkjøring fra Åsaveien.

Rundkjøringen i Sundvollen er en del av de forberedende arbeidene som skal gjøres før byggestart. Derfor skal den også bygges så tidlig i anleggsperioden.

Kryssløsningen må være på plass før de store anleggsarbeidene begynner. Byggestart for de forberedende arbeidene, som dette tiltaket er en del av, er planlagt høsten 2021.

– Dette er avhengig av bevilgninger og at vi får en investeringsbeslutning våren 2021. I tillegg må grunnervervet også være på plass, presiserer Rønneberg.


Venter på budsjett

Hun bekrefter at rundkjøringen skal få så stor kapasitet at den kan åpne for boligbygging før jernbanestasjonen bygges:

– Vi planlegger for en rundkjøring som skal få kapasitet nok til dagens trafikk på E16, fellesprosjektets anleggstrafikk og en økt trafikk som følge av utbygging i området.

Nå venter fellesprosjektet på signaler i statsbudsjettet om når de forberedende arbeidene kan starte opp.

– 70–80 prosent

Boligprosjektene Dronninggård og Kleivlia er blant utbyggingene som venter på ny kryssløsning på E16.

Ordfører Syver Leivestad (H) forventer at utbyggere snart kan begynne å forberede bygging ikke bare i Sundvollen, men også på Helgelandsmoen og Sollihøgda.

– Og 70–80 prosent av all bygging vil antakelig skje i Sundvollen-området, regner han med.

– Løsner for oss

Leivestad påpeker at når utbyggerne får vite at rundkjøringen skal bygges, kan de også starte detaljprosjektering av boligområder.

– Vi er veldig klare i kommunen for å gi muligheter til å bygge ut. Nå vil det løsne for oss, sier han etter flere år med tilnærmet nullvekst.

En ny avkjøring til Helgelandsmoen skal også åpne for boligbygging der. Da snakker ordføreren ikke om av- og påkjøring fra nye E16, som kommunen og næringslivet jobber hardt for å få.