Det er Lloyds marked og byplanen som diskuteres.

I kommentarfeltet reises det tvil om publikums medvirkning har vært bredt nok anlagt. Det reises tvil om kommunen har «pyntet» på medvirkningen, for slik å oppnå ros fra statsforvalter og Viken fylkeskommune.

Også i formannskapets behandling av Lloyds marked 14. september kom påstander om at publikumsmedvirkningen hadde vært for dårlig.

LES OGSÅ: Folket uteble, men ikke Tronrud: – Vi lar politikerne få lov til å avgjøre dette nå

En tidslinje

Ringerike Høyre legger her ut tidslinjen for byplanen. Så kan hver og en gjøre seg opp sin egen mening om det har vært bra nok. Alle møter i formannskapet og kommunestyret er åpne for publikum.

Les også

Vil Arbeiderpartiet overkjøre innbyggerne og overse feil?

Vi vil påstå at alle som har kunnet og villet ta del i prosessen har hatt rikelig med muligheter.

I tillegg til dette kommer det Tronrud Eiendom selv har stått for av muligheter til å skaffe informasjon og medvirke om Lloyds marked.

Innbyggermedvirkning

Barn og unge. Egne opplegg våren 2018:

Eikli barneskole (barnetråkk)

Hønefoss skole (barnetråkk)

Hov ungdomsskole (planverksted)

Hønefoss videregående skole (planverksted)

Ringerike videregående skole (planverksted)

USN (planverksted)

For allmennheten 2018:

11. juni Åpent folkemøte om byplanarbeidet

19. juni Åpent planverksted – drivkrefter som påvirker byutviklingen

21. august Åpent møte om byutviklingsstrategien

1. september Stand på Ringeriksdagen

10. september Planverksted – byutviklingsstrategi

13. september Planverksted – transportsystem og grønn mobilitet

19. september Planverksted – fysisk utforming, attraktivitet og bokvaliteter

For allmennheten våren 2019:

Uke 7 og 8 Åpne møter på Nes, Sokna, Tyristrand, Hallingby og Hønefoss om byutviklingsstrategien

Uke 10 Åpne kontordager

Fra uke 10 Planforslaget gjort tilgjengelig på Biblioteket og i Fossveien

Uke 11 Orientering om planforslaget til de videregående skolene i kommunestyresalen

Andre møter:

Egne møter med grunneiere og eiendomsutviklere både i innspills- og under høringsperioden

Lag og foreninger som har ønsket å få en gjennomgang av planforslaget i høringsperioden

Oppstartsfasen for Byplanen:

2016

15. desember Workshop – tema framtidens Hønefoss – kommunestyret

2017

1. juni Workshop om planprogram for områderegulering Hønefoss – kommunestyrt

20. juni Vedtak om planprogram for områderegulering Hønefoss

17. august Åpen kontordag i høringsperioden

1. oktober Prosjektleder på plass for Områderegulering Hønefoss

14. oktober Overlevering av prosjektet til Regionalt plankontor

2. november Oppstartsmøte for prosjektet

3. november Frist for å komme med innspill/merknad til planoppstart og planprogram

November – januar Merknadsbehandling

5. desember Presentasjon for rådmannens ledergruppe for samordning av kommunens interesser og tjenestelevering

7. desember Internt oppstartsmøte i kommunen med bred deltakelse

Politisk orienteringer og medvirkningsopplegg

2018:

23. januar Formannskapet – orientering om planprogram

24. april Formannskapet – orientering om transportutredningen

28. juni Kommunestyret – orientering om Områderegulering Hønefoss

28. august Strategi og plan – Temamøte om områderegulering Hønefoss

6. september – Kommunestyret – Planverksted transportsystemet og grønn mobilitet

18. september – Formannskapet – Orientering om DIVE-analysen (kulturminner)

4. oktober – Strategi og plan – Oppstart transportsystemet og konsekvensutredningen

16. oktober – Strategi og plan – Byutviklingsstrategien

23. oktober – Strategi og plan – Orientering om helhetsplanen (kvalitetsprogrammet)

13. november – Strategi og plan – Byplanen – status og framdrift

20. november – Formannskapet – Byplanen – utkast til plankart og bestemmelser

11. desember – Strategi og plan – Byplanen status

Les også

Ureint trav i innspurten av Lloyds-saken | Arne S. Sørland

Politiske vedtak:

Sak 208/14 (02.12.2014 – FS) Oppstart Byplan Hønefoss

Sak 104/15 (27.08.2015 KS) Oppstart områdeprogram for Hønefoss

Sak 109/16 (30.06.2016 KS) Vedtak om plansamarbeid Ringeriksregionen

Sak 13/17 (25.04.2017 FS) Oppstart og høring av planprogram (utsettelsesvedtak for bl.a. workshop

Sak 20/17 (20.06.2017 FS) Oppstart og høring av planprogram

Sak 6/18 (20.02.2018 SP) Fastsetting av planprogram

Sak 7/18 (20.02.2018 SP) Prinsipper for behandling av private planforslag innenfor planavgrensningen

Sak 14/18 (08.03.2018 KS) Fastsetting av planprogram og framdriftsplan

Sak 13/18 (24.04.2018 SP) Fastsetting av medvirkningsopplegg

Sak 20/18 (22.05.2018 SP) Overordnede fysiske grep

Sak 29/18 (04.10.2018 SP) Prinsippvedtak om trafikk og samferdsel

Sak 139/18 (01.11.2018 KS) Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018–2040

Sak 131/18 (01.11.2018 KS) Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018–2040

Sak 3/19 (22.01.2019 FS) Områderegulering Hønefoss – 1.-gangsbehandling

Sak 124/19 (05.09.2019 KS) Områderegulering Hønefoss 2.-gangsbehandling