Alarmen som høylydt går klokken 12 onsdag betyr «viktig melding – søk informasjon.»

Vars­lings­an­leg­ge­ne tes­tes to gan­ger i året, i ja­nu­ar og juni. Sig­na­let sen­des i tre se­ri­er med ett mi­nutts opp­hold mel­lom se­ri­e­ne. Sig­na­let be­tyr at du skal søke in­for­ma­sjon i for eks­em­pel ra­dio, tv, avi­ser, myn­dig­he­te­nes nett­si­der og so­si­a­le me­di­er, opp­ly­ser Si­vil­for­sva­ret.

– Rundt om i lan­det er det cir­ka 1.250 ty­fo­ner som skal vars­le be­folk­nin­gen ved akutt fare. Vars­lings­an­leg­ge­ne kan bli brukt både i fred og krig.

– I freds­tid kan vars­lings­an­leg­ge­ne blant an­net bru­kes ved in­du­stri­ulyk­ker med ut­slipp av gif­ti­ge el­ler far­li­ge stof­fer. Mens i krig kan an­leg­ge­ne bru­kes ved fare for fly­an­grep, sier Tore Ke­til Står­vik, som er sjef for Si­vil­for­sva­ret, i en pres­se­mel­ding.

LES OGSÅ: Én av to vet ikke hva Sivilforsvarets varslingssignal betyr

Den­ne gan­gen vil alar­men også være til­gjen­ge­lig som vars­ling på mo­bil­te­le­fon via ap­pen Flexilarm. Her vil vars­lin­gen gi hør­sels­hem­me­de føl­bar (vib­re­ring) og vi­su­ell vars­ling.

– Vars­ling via mo­bil­te­le­fon er et nyt­tig sup­ple­ment, for­di det kan bru­kes til langt fle­re ty­per hen­del­ser som også hør­sels­hem­me­de tren­ger å mot­ta på lik lin­je med hø­ren­de, sier Ro­bert Skars­bakk, dag­lig le­der i Flexilarm i en pres­se­mel­ding.

– In­for­ma­sjo­nen som av­le­ve­res kan også være mer de­tal­jert, og man kan av­gren­se vars­lings­om­rå­det, sier Skars­bakk.

Tall fra Hel­se­di­rek­to­ra­tet vi­ser at 14,5 pro­sent av lan­dets be­folk­ning er be­ty­de­lig hør­sels­hem­met, noe som in­ne­bæ­rer at nær­me­re 700.000 nord­menn vil kun­ne gå glipp av sam­funns­kri­tisk vars­ling, som fly­alar­men er.