På bordet foran meg ligger et to og et halvt år gammelt foto, tatt i det indre av Oslo S. Bildet viser en glad statsminister omkranset av sine, ikke mindre glade statsråder, og bakerst aner jeg luggen til Solvik-Olsen.

Anledningen er at regjeringen nettopp har gitt grønt lys for bygging av en ekstra Oslotunnel, og med det fjerne den største flaskehalsen i jernbanesystemet som samferdselsministeren betegner som det viktigste jernbanetiltak i Norge. Til bildet følger en opplysning om at «regjeringen setter av 15 milliarder kroner til tunnelen».

Hvorvidt pengene nå står på bok, eller det skal oppfattes som en bevilgning i framtiden, vites ikke. Det vi derimot vet, er at Bane NOR har brukt 2,5 mrd. kroner de siste 12 årene på reparasjonsarbeider i nåværende tunnel.

Ingen ny Oslotunnel, ingen Ringeriksbane. I statsbudsjettet framkom at ingen arbeider er igangsatt, men regjeringen har foreslått 103 mill. kr satt av til videre planlegging av ny Oslotunnel.

Det vi heller ikke vet, er om planleggingen av ny tunnel er påbegynt. Opplysninger om planlegging- og byggetid spriker. For noen år siden ble en ferdigstillelse av ny tunnel anslått til 2030. Nå er årstallet rettet til 2032. Mye tyder nå på at dette heller ikke holder, blant annet må byggingen samordnes med ny T- banetunnel og Fornebubanen. I nytteverdi, målt som kjøttvekt, må Ringeriksbanen finne seg i å trekke det korteste strået i konkurranse med viktigere samferdselsoppgaver.

Man bør merke seg at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å sette av 528 millioner kroner til Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16, men at banedelen ikke er spesielt øremerket. Ringeriksbanen kan, ifølge statsministeren, ikke stå klar før 2032–2034. Innen den tid har så mye vann rent i havet at om det blir en Ringeriksbane, vil den ikke følge dagens trasé.

Jeg har i Ringerike Budstikke 3. september gjort oppmerksom på en nylig utkommet rapport fra et ekspertutvalg, nedsatt av Samferdselsdepartementet (SD). Utvalget har fått i oppdrag å kartlegge og analysere teknologi og framtidens transportinfrastruktur, bl.a. jernbanens framtid og plass i transportsystemet.

Når vi vet at jernbanens andel av personbefordringen og godstransporten utgjør omtrent 5 prosent hver seg på landsbasis, skjønner alle at det er på høy tid med en grundig gjennomgang. Her settes bruken av NTP under et kritisk lys, og, ikke minst kostnader for nye anlegg. Bakgrunnen er at det, etter SDs mening, ikke gis nok nytte tilbake for pengene som bevilges. Dette er ikke vanskelig å forstå når vi ser på de stadig omskiftelige argumenter for nye vurderinger i planleggingen av Ringeriksbanen.

Ekspertutvalget ser ingen automatikk i at et prosjekt som har kommet inn i en NTP, leder til utførelse, dersom prisen blir for høy. Mer om dette kan man lese i «Teknologi for bærekraftig bevegelses frihet og mobilitet» som er rapportens fulle navn. Linjene som trekkes opp der vil bli førende for framtidige NTP-vurderinger.

Tidligere har også Riksrevisjonen pekt på den samme lettvinte behandling av store beløp uten at det har gjort synderlig inntrykk på Bane NOR. Rapporten fra Ekspertutvalget er spesielt aktuell for oss på Ringerike, også for banetilhengerne – om enn ikke med glede.

At Bane NOR bevisst og systematisk bryter norsk lov for å fremme sine særinteresser, som for en stor del er å omdanne Hole til et utbyggingsområde for egen fortjeneste, følger av de ulike grunner som gjennom årene er gitt som begrunnelse for Ringeriksbanen.

Ovenstående utelatelser ved Bane NORs planlegging forutsettes å ha vært kjent lenge i Hole kommunes politiske ledelse, men har blitt fortiet. Det er å håpe at nytt mannskap tør hevde kommunens interesser på en mer overbevisende måte enn det vi har sett til nå.

Slik det ligger an i dag, synes trusselen om en Ringeriksbane gjennom Hole liten. Først må det foreligge en konsekvensutredning av tiltakets virkning på natur og samfunn, og øvrige forhold som er angitt i «Forskrift om konsekvensutredning».

Ikke minst mangler egen konsekvensutredning for Steinsfjorden. En nærmere redegjørelse for arbeidene vedrørende Mælingen lar også vente på seg.

Ikke uventet vil kostnaden for hele Fellesprosjektet overskride gjeldende styringsmål for både vei- og banedelen. Saken er nå til vurdering i Jernbanedirektoratet og det er ikke uten grunn.

Kåre Bech

– Vi følger lover og krav

Kåre Bechs innlegg er forelagt Bane NOR for samtidig imøtegåelse iht. Vær varsom-plakaten. Red.

Bane NOR ønsker å kommentere at påstandene om lovbrudd som rettes mot oss i leserinnlegget, er urimelige og blir framsatt uten dokumentasjon.

Bane NOR er et statsforetak som jobber på oppdrag for myndighetene med å planlegge Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Vi følger de lover og krav som gjelder for offentlig planlegging og utbygging.

Thor Erik Skarpen, pressesjef i Bane NOR