Resolusjon behandlet på årsmøte i Buskerud Senterparti 17. - 18.02.23.

Matvarekjedene har stor makt. De eier snart nesten hele næringskjeden fra jord til bord. Matvareprisene øker ut mot forbrukerne og maten blir dyrere. Et eksempel fra i sommer, da dagligvarekjedene la på prisene på bl.a. melk. Forbrukerne betalte 1,30,- mer for melken, mens bøndene fikk 36 øre mer. Matvareprisene øker på varer og prisen øker vesentlig mer enn råvareprisen, noe som lar seg vanskelig forklare.

Når man har råd til å kaste ca. 300.000 brød om dagen, 100.000 fra butikk, da har man et enormt svinn. Bøndene er også med og må betale for kostnadene for dette svinnet.

Egne merkevarer (Emv) hvor dagligvarebransjen har full kontroll på produksjon, omsetning og prising, der de bruker lokkepriser ved å dumpe prisene på utvalgte varer, bidrar til å svekke prisen til bøndene yttligere. Dermed er bøndene også med på å finansiere dumpingen. Under pandemien økte dagligvarer med 19% og det kun fra 2019-2021. Prisene dagligvarekjedene kjøper varene for, må gjenspeile prisene ut til forbrukerne. Vi må fortsette arbeide å jobbe for norsk produserte jordbruksvarer på norsk jord.

Gjennom å øke selvforsyningsgraden. Når man operer med tall utad som at vi er 46% selvforsynt er det uheldig, korrigert for importert kraftfôr ligger den ca. på 40%. Økt kornproduksjon og beredskapslagring er med på å styrke selvforsyning og bør gjenspeile seg når man går inn i landbruksforhandlingene i inneværende år. Hvorfor skal vi importere korn når vi kan produsere det selv. Senterpartiet må sørge for at norsk landbruk fortsetter å styrke sitt potensiale og jobbe videre med å tette inntektsgapet til bonden.

Øke norsk matproduksjon, gjennom økt selvforsyning av korn og andre norske jordbruksvarer. Dette er også med på å styrke og sikre den norske beredskapen. Vi må øke synligheten i dagligvarebransjen og styrke norsk matproduksjon ved å legge til rette for:

• Det blir full åpenhet om prising i hele verdikjeden - Åpenhet om eksklusive avtaler mellom leverandører og kjeder

• Økt produksjon av norske jordbruksvarer

• Mer kornproduksjon

• Mer frukt, bær og grønt produksjon

• Mer husdyrproduksjon

• At det offentlige ved staten og kommuner benytter norskproduserte råvarer

• Arbeide for å minimere matsvinn

• Styrke tollvernet

• Sørge for gode arbeidsordninger i jordbruket og styrke de vi har.