Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike (DNR) har etablert et observasjonstårn i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem.

Leder Heidi Halvorsen og Marius von Glahn vil tilby en arena på Ask for kunnskapsutveksling og læring om regionens naturverdier.

Samtidig vil de øke kunnskapen om ville dyr og deres leveområder i Ringeriksregionen.

– For alle

Tårnet skal være tilgjengelig for alle som interesserer seg for naturen og dyrelivet i Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat.

Skoleklasser oppfordres til å bruke tårnet i forbindelse med naturfaglige ekskursjoner.

Miljøvern og annet arbeid for å bevare den naturlige og nødvendige balanse av både flora og fauna inngår som en viktig del av Dyrebeskyttelsen Norges (DN) formål.

Vern

Samtlige fuglearter omfattes av DNs arbeid for vern mot ethvert menneskelig tiltak som truer individets velferd. Dyrebeskyttelsen har som en viktig målsetting å bevare fuglenes naturgrunnlag.

Dette innebærer krav om fredning av større sammenhengende arealer av ulike landskapstyper; som gammelskog, våtmarker, elveleier, krattskog og buskvegetasjon.

Antall personer som besøker Nordre Tyrifjorden for å oppleve naturverdiene i området har økt betraktelig i senere år.

– Uten å forstyrre

Hovedfunksjonene til et observasjonstårn er som regel å kanalisere ferdselen, samt å tilby besøkende et godt innsyn i et naturområde uten å forstyrre dyrelivet.

Infrastruktur som innbefatter parkering og stier resulterer i en kanalisering av ferdselen og vil føre til mer avlastning for mer tilfeldig ferdsel i andre natur- og privatområder.

Resultatet kan bli en vinn-vinn-situasjon for både dyr og mennesker, fordi dyrelivet får mer ro, samtidig som publikum i større grad opplever mer uforstyrret dyreliv.

230 fuglearter

Og dyrelivet i området er mangfoldig! Det er blant annet observert over 230 fuglearter registrert i området.

Observasjonstårn brukes også som turmål for barnehager og skoleklasser i forbindelse med undervisning i naturfag, og besøkes av andre naturinteresserte mennesker.

DNR tilbyr hermed gratis tilgang til unike naturopplevelser i nærmiljøet for hele befolkningen i Ringerike og omegnen.

Avslag

Merkelig nok valgte Ringerike kommune å gi avslag på søknaden om fritak på mange titusen kroner med gebyrer, selv om observasjonstårnet er til for innbyggerne. Dermed tjente de faktisk penger på at en frivillig organisasjon gjorde noe for befolkningen.

Det er veldig skuffende at kommunen ikke støtter slike tiltak; det viser viktigheten av arbeidet fra frivillige organisasjoner som Dyrebeskyttelsen og andre.

Tiltaket stimulerer til friluftsliv og har derfor betydning for folkehelsen. DNR mener også at observasjonstårnet setter Ringerike på kartet blant naturinteresserte.

Se kommunens tilsvar nederst i artikkelen.

Langveisfra

Mange steder i Norge finnes det slike anlegg fra før av og folk kommer langveisfra for å besøke slike områder. Det utpekte området fyller flere krav.

Det finnes mulighet til parkering oppe ved Askveien fra før av, det er mulig å tilnærme seg utvalgt plassering uten å forstyrre fuglelivet på grunn av et tett vegetasjonsbelte ned mot vannet.

Elva Sogna danner en naturlig barriere mot Karlsrudtangen, og det befinner seg en skole i nærheten som vil kunne benytte tårnet.

Traneflokker

Det er tidvis store mengder våtmarksfugl i området. Spesielt under trekktiden vår og høst.

Stranden, våtmarksenga, strandlinjen og de grunne mudderarealene tiltrekker traneflokker på flere hundre individer, og man kan oppleve fiskeørnen jakte på nært holdt. Her står mulighetene for naturopplevelser som kan skape minner for livet på rekke og rad.

Ta med kikkert og teleskop når du besøker observasjonstårnet – hvis du har.

– Utrolig vakker

Utsikten fra tårnet er utrolig vakker og strekker seg fra Sogna-elvas nedre del, over Karlsrudtangen over hele Nordfjorden og retning Averøya og Røyselandet.

Krokskogstupet med Gyrihaugen som høyeste punkt danner bakgrunnskulissen for utsikten.

Vi ønsker å takke både grunneierne Arne Gabriel Opsahl og Kirsten Henningsen for deres store raushet og imøtekommenhet. De som oss ønsker å øke kunnskap rundt dyr og deres leveområder og ser dette som sitt bidrag til naturen.

Uten dem hadde ikke prosjektet latt seg gjennomføre. Lisabeth Andersen har lagt ned mange timers arbeid i forbindelse med søknader og kommunikasjon med kommunen og Kartverket på våre vegne og fortjener også en stor takk.

Infotiltak

Vi ønsker dessuten å takke Statsforvalteren i Oslo og Viken for at de har støttet prosjektet på flere måter. Statsforvalteren har hele veien gitt sin formelle støtte til prosjektet og vil også bidra gjennom informasjonstiltak.

Vi takker Hole Bygg AS for gjennomføring av en strålende bra jobb. Tårnet innfrir alle forventninger.

Svarer om gebyr

Når det gjelder gebyrene, svarer byggesaksleder Arne Hellum at ingen slipper gebyr - heller ikke for eksempel foreninger eller kommunen selv.

– Det er ikke hjemmel for å unnta gebyrer, selv i saker der kommunen anser formålet med byggesaken som en god sak. Vår vurdering er derfor at gebyrene ikke kan frafalles, sto det i avslaget.

Kommunen opplyser at det er innkrevd 16.190 kroner pluss byggesaksgebyr på 2.300 kroner og gebyr for dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen §11.1 byggeforbud i 100m beltet på 2.300 kroner

Flere andre kommuner har ordninger for fritak eller reduserte gebyrer for frivillige organisasjoner, blant annet Halden.