Allerede i år starter arbeidet med midtdeler mellom Vik og Botilrud. Dermed kan den omdiskuterte 70-sonen over Steinssletta bli et kort mellomspill. Tidligere har Erling Rustad i Statens Vegvesen uttalt at fartsgrensen igjen blir 80 når midtdelere er på plass. Og det kan skje ganske snart.

– Meningen er å starte arbeidet i 2012, bekrefter Hilde Bendz i Hole kommune.

I første omgang vil det skje i Steinsåsen-området, der man kan utvide veien uten å erverve ny grunn.

– Nå jobbes det med å sette i gang reguleringsplanarbeid der det er behov for det, sier Bendz. Det gjelder i første rekke strekningen over Steinssletta og mot Botilrud.

LES OGSÅ: Ser du hva som er nytt?

Mange avkjørsler

Konsulentselskapet Asplan Viak har gått gjennom saken, og viser til at det er mange avkjørsler, hus og gårder langs E16 som skaper behov for opprydding. Det er valgt en tverrprofil på veien på 12,5 meter, slik at det blir plass til utrykningskjøretøyer. Det er planlagt bruk av rekkverk med stålskinner i stedet for midtdeler av betong.

På strekningen Vik-Steinsåsen peker Asplan Viak på at det er en relativt ny vei med mange av-og påkjøringsramper, samt trefeltsløsning som ikke lenger oppfyller dagens krav.

Stram tidsplan

Over Steinssletta er det snakk om en gammel vei på betongelementer. Den beskrives som krevende med tanke på arkeologi og kulturminner, samt utfordrende grunnforhold.

– For Statens vegvesen er det viktig å komme i gang med fysiske tiltak i 2012. Dette gir en meget stram tidsplan for planarbeidet, påpeker Asplan Viak.

– For å komme i gang med fysiske arbeider i 2012, må planen deles opp noe, slik at man kan gå i gang direkte med byggeplan på strekningen Vik-Steinsåsen, hvor man ikke går ut over dagens trafikkareal, står det videre.

Prosjektet er oppført med midler i 2012 og 2013, samt noe i neste veiplanperiode. Opprinnelig stanset prosjektet ved grensen mot Ringerike, men Statens vegvesen har valgt å videreføre til krysset ved Botilrud.