Mens Jevn­aker kjø­rer eks­trem­va­ri­an­ten, hol­der Rin­ge­ri­ke seg til tra­di­sjo­nen og in­vi­te­rer til den 38. rib­be­mars­jen i Hø­ne­foss 2. ju­le­dag.

LES OGSÅ: Ekstrem Ribbemarsj

Pepperkaker underveis

Man kan si som i Gre­vin­nen og Hov­mes­te­ren, det er «same pro­ce­du­re as eve­ry year».

Løy­pa er den sam­me, med start og mål ved Ringerikes Blads lo­ka­ler på Bru­tor­get i Hø­ne­foss. Halv­veis på den fem ki­lo­me­ter lan­ge run­den er det mat- og drik­ke­sta­sjon på Vei­en.

– Der blir det ser­vert pep­per­ka­ker og noe varmt å drik­ke, sier løy­pe­an­svar­lig Kris­ti­an Kih­le i Rin­ge­ri­ke ori­en­te­rings­lag, som ar­ran­ge­rer rib­be­mars­jen i sam­ar­beid med Ringerikes Blad.

Håper på 500

Vær­mel­din­gen er lo­ven­de, og Kih­le hå­per på rundt 500 del­ta­ke­re.

– Løy­pa blir godt mer­ket og strødd hvis fø­ret er glatt. Det er en fin run­de som pas­ser for hele fa­mi­lien, også de min­ste. Man­ge har med seg både barn og bar­ne­barn. Folk tref­fes, og det er vel­dig so­si­alt. Det går også fint å ta med bar­ne­vogn, opp­ly­ser Kih­le.

Bingo

Un­der­veis er det også fire bingoposter med mu­lig­he­ter til å vin­ne pre­mi­er. Me­dal­jer van­ker til dem som har del­tatt i 5, 10, 15 og 20 år.

Inspirerer andre

Ribbemarsj-tradisjonen sprer seg nå til andre deler av landet. I Muruvik blir marsjen arrangert for første gang denne romjulen, skriver Malvikbladet.

 – Ideen er kommet fra Hønefoss, der den har vært tradisjon i julen mange år. Theas svigerfamilie bor i Hønefoss, og for dem og Thea har denne marsjen blitt et høydepunkt, en mulighet til å komme seg ut imellom tunge julemåltider, å få litt luft og møte fjerne og nære i nabolaget og omheng, forteller Ingrid Husdal til lokalavisen.

Avisen kan også fortelle at svigerfamilien til Thea Foss Bækkevold denne gangen tar turen til Muruvik for å gå ribbemarsj.