Røysi anmeldt for denne steinfyllingen

STRIDENS KJERNE: Dette er den omstridte steinfylinga eller moloen som Fylkesmannen mener Oddvar Røysi (innfelt) har bygd ulovlig. Vannet får nå bare kommet gjennom røret og inn til baksiden av steinfyllinga.

STRIDENS KJERNE: Dette er den omstridte steinfylinga eller moloen som Fylkesmannen mener Oddvar Røysi (innfelt) har bygd ulovlig. Vannet får nå bare kommet gjennom røret og inn til baksiden av steinfyllinga. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Fylkesmannen har anmeldt Oddvar Røysi for steinfylling i Randselva ved Hvalsmoen. - Dette er ett av de mer alvorlige inngrepene vi har sett, sier avdelingsdirektør Øivind Holm.

DEL

Området dette har skjedd i ligger på nordøstsiden av Øya mellom Lundstadfossen og Gamleelva. Steinfyllingen er cirka 25 meter lang og anslagsvis 1,5 meter til to meter bred.

- Alvorlig

- Dette er ett av de mer alvorlige inngrepene vi har sett. Vi mener tiltaket er søknadspliktig, men verken vi, Ringerike kommune eller NVE har mottatt noen søknad. Nå ønsker vi en politibehandling av saken så får vi avvente hva politiet kommer fram til, sier Øivind Holm, avdelingsdirektør for miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud.

Fylkesmannen krever at steinfyllingen eller moloen fjernes, at området tilbakeføres til den stand det var i før tiltaket ble gjennomført og at det skjer en gjenoppretting av elvebiotopen. Nå vil de først se hva politiet kommer fram til, men Fylkesmannen har også anledning til å kreve at moloen fjernes. Bøter kan også bli et mulig utfall i denne saken.

ODDVAR RØYSI: - Nødvendig vedlikehold

Etter Fylkesmannens oppfatning er steinfyllingen et klart brudd på Forskrift om fysiske tiltak i Lov om laks og innlandsfisk. Det er også brudd på bestemmelsene i Plan- og bygningsloven og Vannressursloven.

Fylkesmannen viser til at Randselva er et viktig oppvekst- og gyteområde og at det er elvemusling i elva blant annet i området ved Hvalsmoen. Det er en truet art som er fredet og gravingen antas å ha skjedd i et område som kan huse elvemusling. Dessuten er Fylkesmannen bekymret for at steinfyllingen avskjærer vanngjennomstrømmingen i sideløpet til Randselva og at det endrer denne biotopens funksjon i forhold til vannlevende organismer vesentlig. Derfor anser de fyllingen for å være meget negativ for det generelle vannmiljøet i denne delen av Randselva.

- Konsekvenser

- Dette tiltaket har direkte konsekvenser for ørret og elvemusling og det er nesten utelukket at slike tiltak ville blitt godkjent. Summen av flere slike utfyllinger vil samlet sett ha svært alvorlige konsekvenser for naturmangfoldet. Hvis en grunneier får tillatelse til en slik utfylling, hvorfor skal ikke da de neste som søker få en tillatelse. Ut fra klare nasjonale føringer er vi derfor svært restriktive med å gi slike tillatelser, sier Holm.

ODDVAR RØYSI: - Jeg er utsatt for den største dumskap

Det var etter en bekymringsmelding fra Ringerike sportsfiskere at Fylkesmannen tok tak i saken. 25. august var de på befaring på stedet sammen med representanter fra Ringerike kommune og Ringerike sportsfiskere.

Grethe Tollefsen, miljøvernkonsulent i Ringerike kommune, bekrefter at heller ikke de har mottatt noen søknad om tiltaket.

Artikkeltags