Ringerikskonferansen er først og fremst en dag for ming­ling, me­ner Jan Erik Gjerd­bak­ken i Rin­ge­ri­ke næ­rings­for­en­ing (RNF).

Men hva be­tyr det egent­lig å ming­le? Ord­bo­ka sier føl­gen­de: «Gå rundt og små­snak­ke med folk ved en sel­ska­pe­lig sam­men­komst».

Det kan kom­me mye nyttig ut av små­prat. Nett­verks­byg­ging, et nytt be­kjent­skap, en møteavtale.

– Jeg har inn­trykk av at det­te er en dag som man­ge set­ter av til å tref­fe and­re. At folk fra næ­rings­liv, po­li­tikk og for­valt­ning mø­tes på sam­me are­na er noe av ver­di­en med kon­fe­ran­sen, sy­nes Gjerd­bak­ken.

Olje og sam­ferd­sel

Men det er vel verdt å kom­me for å høre på det som blir sagt fra sce­nen også. Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-Olsen (Frp) skal snak­ke om en ny sam­ferd­sels­po­li­tikk.

– Det skul­le for­und­re meg om ikke Rin­ge­riks­ba­nen og E16 blir et tema.

Før statsråden slip­per til, er det ol­je­ana­ly­ti­ker Thi­na Sal­tvedt som har or­det. Hen­nes fore­drag drei­er seg om til­ba­ke­slaget i ol­je­sek­to­ren og hvor­dan det vil pre­ge oss.

Vin­ner­be­drif­ter

Et­ter lunsj vil trend­eks­pert og for­fat­ter Stå­le Øk­land snak­ke om hva som kjen­ne­teg­ner mor­gen­da­gens vin­ner­be­drif­ter.

– Øk­land er et uni­kum på sitt om­rå­de. Kunn­skaps­rik, pro­vo­se­ren­de og mor­som, sier Gjerdbakken.

Ad­mi­nist­re­ren­de di­rek­tør Anita Krohn Traa­seth i In­no­va­sjon Norge kom­mer også. «Et drøm­me­løft for et bæ­re­kraf­tig Norge» er tit­te­len på hen­nes fore­drag.

Tra­di­sjo­nen tro av­run­des kon­fe­ran­sen med ut­de­ling av RNFs næ­rings­pris.