6. juni er det to møter: Først skal Sundvollen stasjon, løsninger og utfylling drøftes.

Senere på dagen står bruløp over Storelva i den valgte traseen over Helgelandsmoen på agendaen. Flomsikring og avbøtende tiltak for naturmangfold blir ventelig også tatt opp.

7. juni er tema avbøtende tiltak og kompensasjon for landbruksarealer.

14. juni er ansvarlige for beredskap i kommunene og hos fylkesmennene invitert til møte om risiko og sårbarhet.

LES OGSÅ: