Ringerike kommune har, sammen med industriaktører på Ringerike vurdert mulighetene for lokalisering av store globale datasentre i distriktet, skriver Ringerike kommune i en pressemelding

I fellesskap

Det er kommunen og Follum Eiendom som sammen med Ringeriks-Kraft, EB, Vardar og Statnett har gått sammen om denne internasjonale industrisatsingen.

Arbeidet er startet opp etter anbefalinger fra Invest In Norway, som har sett det store potensialet som ligger på Ringerike for slike etableringer.

Invest In Norway er Innovasjon Norge sin avdeling som jobber med å kartlegge industrimuligheter for utenlandske investorer til Norge.

Gjennom arbeidet har man fått bekreftet at Ringerike har svært gode forutsetninger for slike etableringer.

Ringerike har store arealer som er regulert for industri, lokal fornybar kraftproduksjon og nærhet til både Oslo og Gardermoen. I tillegg har kommunen landets mest robuste kraftforsyning gjennom Statnett og EBs forsyningslinjer.

Follum-moen aktuell

– Vi ønsker derfor å gå videre i en konkret mulighetsstudie og aktivt markedsføre Ringerike som et aktuelt sted for etablering av globale datasentre, sier rådmann Tore Isaksen.

Foreløpig er det arealene på Follum-moen som er vurdert som de mest aktuelle, og kommunen vil sammen med grunneierne arbeide videre med dette alternativet. Treklyngen og Ringerike Utvikling vil bistå kommunen med tilrettelegging og markedsføring.

Stortinget har i statsbudsjettet for 2016 vedtatt redusert el-avgift for store datasentre. Dette for å sikre industriutvikling og verdiskaping på norsk fornybar kraftproduksjon i Norge.

Nye industriarbeidsplasser

Det er estimert at det skal etableres flere ti-talls datasenter i Europa de neste fem årene. Apple, Facebook og Google har allerede etablert seg i henholdsvis Danmark, Sverige og Finland. Dette har gitt mange hundre nye arbeidsplasser i hvert land.

– Invest in Norway er svært fornøyd med det arbeid som Ringerike kommune og de samarbeidende industriaktørene har gjort. Vi mener at en tilrettelegging på Ringerike styrker Norge i konkurransen innen denne globale vekstindustrien, sier direktør i Innovasjon Norge, Finn Kristian Aamodt.

– Dette viser at Ringerike er en attraktiv region for etablering av internasjonal industri. Det viser også at vår region er viktig for det grønne skiftet og utviklingen av norsk fastlandsøkonomi gjennom etablering av nye og fremtidsrettede arbeidsplasser, sier ordfører Kjell B. Hansen.

– Dersom vi lykkes står vi overfor investeringer for mange milliarder kroner og etablering av flere hundre arbeidsplasser. Dette henger godt sammen med satsingen på ny E16 og Ringeriksbanen.

LES OGSÅ: – Må satse på industri