Dette er det rådmannen selv løfter fram som viktigste satsingsområder:

  • 60 nye barnehageplasser i 2016. Målet er barnehageplass til alle på 1-årsdagen.
  • Etablere boliger for enslige mindreårige flyktninger. Dessuten øke kapasiteten på læringssenteret for voksne og i flyktningeteamet i henhold til de anmodninger som kommer fra IMDI.
    Totalt ligger det inne drøye 10 millioner kroner til økte tjenester til flyktninger og styrking av helsekontoret på Hvalsmoen, men dette finansieres med statlige tilskudd.
  • Forlenge helsesektorens omsorgstrapp med nytt dagsenter som felles møteplass, forebyggende hjemmebesøk, og godt utbygd hverdagsrehabiliteringstilbud.
  • Opprette eget brukerutvalg for helse og omsorg i løpet av 2016, og vil fremme en sak om dette. Det vurderes også pårørendeutvalg ved institusjonene. Dette for å etablere kanaler for dialog, tilbakemelding og aktiv deltakelse.
  • Planlegging av en ny institusjon for å dekke økt behov og som en erstatning for Hønefoss omsorgssenter. Dette arbeidet ønskes det avsatt en million kroner til i 2016. Planen er ferdigstillelse i 2020/2021.
  • 60 millioner kroner, en kraftig økning ifølge rådmannen, til vedlikehold av kommunale veier i løpet av en fireårsperiode. Med dette vil de 17 veiene med størst oppgraderingsbehov være oppgradert i planperioden. Rådmannen mener det er viktig å investere i infrastruktur framover, slik at kommunen er rustet for veksten som kommer.
  • Styrke kapasiteten innen samfunnsplanlegging og byggesak. Det er behov for effektiv saksbehandling for å sikre at kommunen ikke blir hemmende i de store investeringsprosjektene i samfunnet.
  • Opprette en lederskole i 2016

 

Noen detaljpunkter fra rådmannens forslag:

Barnehager: Heradsbygda barnehage skal utvides, og når ny skole Hønefoss syd står ferdig i 2019 ønsker rådmannen å oppgradere Kirkeskolen til barnehage.

Skoler: Det foreslås ny barneskolefløy ved Nes skole. Dette settes det av 12 millioner kroner til i slutten av perioden (2019). Det foreslås også blant annet å konvertere Haugsbygd skole til vannbåren varme, med en felles energisentral for Vang og Haugsbygd.

Brannstasjoner: Det foreslås avsatt totalt 10 millioner kroner i 2016 og 2017 til oppgradering av brannstasjonene på Nes og Sokna.

Flyktninger: IMDI har garantert at Ringerike kommune vil kunne motta mange nok barn til å drifte et botilbud i en tre-femårs periode.

Låner mer

I handlingsprogrammet, som gjelder fram til 2019, legges det opp til at kommunens lånegjeld øker fra rundt 972 millioner kroner nå til rundt 2,3 milliarder kroner ved utgangen av 2019.

Eiendomsskatt

I Ap, Høyre, Venstre og KrFs nye samarbeidsavtale legges det til grunn at eiendomsskatten ikke skal endres. Dette har også rådmannen lagt inn i sitt forslag. Samtidig påpekes det at en økning med én promille vil utgjøre over 15 millioner kroner i økt inntekt.

Effektiviserer

Rådmannen har budsjettert med en generell effektivisering på 0,5 prosent i 2016. Han understreker at dette ikke må ses på som rammekutt, men en effektivisering ved smartere drift, bedre ledelse, lavere sykefravær og bedre innkjøp.

Innledningsvis slår Isaksen fast at driften nå ligger på et nivå som nærmer seg inntektsnivået, etter store omstillinger i drift og organisasjon de siste årene.

Rådmannen legger for 2016 opp til et overskudd på drøye 45 millioner kroner. Dette mener han skal nås ved å videreføre driftsnivået i tjenestene på 2015-nivå, bortsett fra i barnehagesektoren, der kapasiteten skal økes.

Rådmannen framhever også at både skole og kultursektoren er styrket.

Etter andre tertial i år hadde de kommunale tjenestene brukt 18,4 millioner kroner mer enn budsjettert. Rådmannen understreker at skjer dette neste år, vil den aktuelle tjenestens budsjett bli satt under lupen og tiltak vil bli iverksatt umiddelbart.

Og rådmannen har ikke lave forventninger til sitt mannskap: "For å kunne gjennomføre det foreslått investeringsprogrammet vil det kreve effektive tjenester på et driftsnivå som står i forhold til kommunes inntekter", skriver han i sitt budsjettforslag.