Også Lunner-rådmannen vil bytte fylke

Rådmann Dag Flacké i Lunner kommune tror fylkestilhørigheten for mange vil bli en følelsesak. - Hverdagen som sådan vil ikke bli vesentlig preget av hvorvidt de bor i Innlandet eller Viken, men det er mange momenter som taler for å søke seg til Viken, sier rådmannen.

Rådmann Dag Flacké i Lunner kommune tror fylkestilhørigheten for mange vil bli en følelsesak. - Hverdagen som sådan vil ikke bli vesentlig preget av hvorvidt de bor i Innlandet eller Viken, men det er mange momenter som taler for å søke seg til Viken, sier rådmannen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Rådmannen i Lunner anbefaler at kommunen blir en del av det nye Viken fylke. – Å samarbeide med myndighetene der de fleste av våre innbyggere reiser vil være viktig, sier Flacké.

DEL

Rådmann Dag Flacké sendte ut sin innstilling til politikerne i Lunner torsdag ettermiddag. Han anbefaler at kommunen starter en søknadsprosess for å avklare om Lunner kan bli en del av kommende Viken fylkeskommune.

– For flere områder finner rådmannen det vanskelig å trekke helt klare konklusjoner for hvilken fylkestilhørighet Lunner kommune vil være mest tjent med. Dette gjelder for eksempel politisk innflytelse, kulturell tilhørighet og statlig organisering kontra regional utvikling, skriver rådmannen.

Flere likheter med Viken

Han peker på at i innlandssammenheng vil Lunner kommune være en relativt befolkningsrik kommune som sammen med Hadelandskommunene kunne forvente å få en betydelig innflytelse. Erfaringen er i følge rådmannen at tyngdepunktet i både utvikling og innflytelse er i Mjøsområdet.

– Gjennom en tilhørighet med Viken, vil Lunner kommune være mer marginal befolkningsmessig, men vil samtidig ha like utfordringer med eksempelvis flere av nabokommunene i Akershus, skriver Flacké. Og det er nettopp likheten mellom Lunner og kommuner i Akershus som trekkes fram som det viktigste argumentet for å bytte fylke.

Rådmannen tror det vil være en deling blant folk som har sterke røtter på Hadeland, og de som er nyinnflyttet. Samtidig reises spørsmålet om en inkludering i Viken vil bety at Lunner blir mer attraktivt som bostedsområde for dem som jobber og per dags dato bor i Oslo.

– Det handler om en psykologisk barriere, som vil være mindre for Viken enn Innlandet, når det gjelder det å flytte hit. Vi vet at det ikke er langt fra Lunner til Oslo, men det kan oppleves som langt fra Oslo til Lunner, sier han.

– Identiteten vil bety mye for mange, men når det gjelder hverdagsbetydningen er det nok en viss fare for at en inkludering i Viken vil ha en del positive effekter, sier han.

– Samtidig tror at jeg at folk flest er lite opptatt av fylkestilhørighet på daglig basis, og Lunner vil jo bestå som kommune, sier rådmannen.

Helse og arbeid

Flacké tror statlig organisering vil ha liten innvirkning på valg av fylkestilhørighet. Han trekker fram organisering av spesialisthelsetjenester som et unntak. Det er flere sykehus i større nærhet til Lunner kommune i Viken enn i Innlandet.

– Bygging av nytt sykehus i Innlandet vil også gjøre avstanden større enn i dag. Samtidig ser vi at Sykehuset Innlandet er aktive i å etablere spesialisthelsetjenestetilbud på Hadeland, skriver rådmannen.

Det er om lag like mange av Lunners innbyggere som pendler til kommuner i Viken, og som arbeider på Hadeland. Svært få pendler til kommuner på nordsida av Hadeland.

– Regional utvikling, utvikling av transporttilbud og infrastruktur, viktigheten av å prioritere utbygging av jernbane mellom Lunner og Oslo, samt på sikt et banetilbud som knytter sammen Gardermoen og Ringerike, vil etter rådmannens vurdering være de momentene som peker tydeligst mot en Viken-tilhørighet, heter det i vurderingen.

– For pendlerne vil det være bedre å ha et planarbeid med myndighetene der en så stor del av våre folk reiser. Det er et viktig punkt for oss, sier han.

LES OGSÅ: Hovedkontor i storfylket Viken blir i Akershus

Skole og samarbeid taler for Innlandet

Rådmannen tror at en stor andel av lunnerungdommen ønsker å være knyttet til Hadeland videregående skole. Det er et av rådmannens argumenter for å tilhøre Innlandsfylket.

Dersom Lunner kommune og Gran kommune skulle bli hørende til to forskjellige fylker, mener rådmannen at interkommunalt samarbeid på sikt kan bli utfordrende.

– Det er ingen formelle grunner til at interkommunale samarbeid ikke skal kunne gå på tvers av fylkesgrenser, men nye samarbeidskonstellasjoner i en ny region, vil kunne utvikle andre former for samarbeid, noe som kan skape endringer i nåværende samarbeidsformer, oppsummerer Flacké.

– Men det kan jo også skje at krefter i Gran ser mot Viken, legger han til.

Ikke overrasket

Verken ordfører Willy Westhagen (GBL) eller Randi Eek Thorsen er overrasket over at rådmannen i Lunner skjeler mot Viken.

– Jeg er vel ikke veldig overrasket, lyder Westhagens første kommentar da Hadeland ringer kort tid etter at Lunners rådmann Dag Flacké offentliggjorde sin innstilling torsdag.

– Jeg tror vel det vil være en fordel om de tre kommunene som i dag utgjør regionen Hadeland holder sammen i samme fylke, men det er mange ukjente faktorer med i dette bildet. Det blir spennende å se hva dette fører til, fortsetter Westhagen.

Heller ikke Randi Eek Thorsen i Gran Ap er overrasket, samtidig som hun avventer den politiske behandlingen med stor spenning.

– Jeg synes det er ugreit hvis Gran og Lunner havner i hvert sitt fylke, med tanke på framtidig utvikling og samarbeid, og eventuell sammenslåing, sier hun.

LES OGSÅ: Valdres kan ende opp i Viken - sammen med Ringerike, Hole og Jevnaker

Tabellen viser Lunner-rådmannens konklusjoner på hver av utredningsfaktorene:

Tema Innlandet Viken
Vekstkraft og regional utvikling   ++
Bo og arbeidsmarkedsregion   +++
Infrastruktur    ++
Politisk innflytelse +  
Kulturell tilhørighet og identitet ++  
Kompetanse ++  
Statlig organisering kontra regional utvikling    +

Prosessen videre

Spørsmålet om Viken eller Innlandet har blitt utredet i Lunner og Jevnaker. Det politiske flertallet i Gran valgte å ikke bli med på utredningen. Rådmannen i Jevnaker anbefaler også å søke overgang til Viken.

Kommunestyrene både i Lunner og Jevnaker behandler spørsmålet torsdag 25. januar.

Jevnaker kommune inviterer til informasjonsmøte om saken tirsdag 16. januar, i kommunestyresalen. Lunner gjør det samme dagen etter, onsdag 17. januar, også der i kommunestyresalen.

Dersom kommunestyrene i de to kommunene velger å søke overgang til Viken, skal fylkesmannen gjøre sin egen vurdering. Fylkestingene skal også behandle slike søknader.

Fylkesmannens vurdering og fylkestingsvedtakene går så til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som legger fram en sak for Stortinget der avgjørelsen tas.

Fylkesgrensejusteringer er hjemlet i Inndelingsloven. Kommunene kan når som helst ta initiativ til dette.

Artikkeltags