I dag ligger Jevnaker på «vippen» mellom Oppland og Buskerud.

– Det er nå døra for et fylkesbytte står åpen. Vi vet ikke når det blir mulig neste gang. Dette er et gyllent øyeblikk for å komme inn i et fylke som gir bedre tjenester for innbyggerne våre, mener rådmann May-Britt Nordli.

– Trygghet for innbyggerne er sterkt førende for oss, sier ordfører Lars Magnussen.

– Hadeland vil alltid være Hadeland, og Ringerike vil alltid være Ringerike. I dagliglivet ser vi ikke disse grensene, sier Lars Magnussen når spørsmålet om kulturell tilhørighet og identitet bringes på bane.

LES OGSÅ: Skal Jevnaker til Viken eller Innlandet? 

De to presenterte hovedtrekkene i utredningen, for Jevnakers del, mandag. Utredningen er laget sammen med Lunner kommune. Deres konklusjon er nært forestående. Gran kommune ble invitert med i utredningsarbeidet, men takket nei.

– Vi har tatt utgangspunkt i det vi vet noe om. Dette er ingen meningsrapport, presiserer Nordli.

Framdrift

Hedmark og Oppland blir Innlandet fylke fra 1. januar 2020. Buskerud, Akershus og Østfold blir Viken fra samme dato.

Kommuner som ønsker å bytte fylke samtidig med sammenslåingen må fatte vedtak om dette i sine kommunestyrer innen utgangen av januar 2020.

På Hadeland gjelder dette Jevnaker og Lunner. Begge behandler spørsmålet i sine kommunestyrer 25. januar.

Før dette skal det holdes folkemøter i begge kommunene. Jevnaker holder sitt tirsdag 16. januar, i kommunestyresalen. Lunner har sitt dagen etter.

Ordførerne i de to kommunene deltar i møtene hos nabokommunen.

Dersom fylkesbytte blir vedtatt, er planen at innbyggerne kan stemme til fylkestingsvalget i sine fylker høsten 2019.

 

Helse er viktig

Helse teller tungt i Vikens favør for Jevnaker.

– Det er kjempeviktig at Ringerike sykehus opprettholdes som vårt lokalsykehus, sier Nordli.

– Det er ikke hensiktsmessig å ha Gjøvik som lokalsykehus, følger Magnussen opp og påpeker at sykehusstrukturen i Innlandet er i endring.

Med et nytt hovedsykehus kan avstanden fort bli lengre enn til Gjøvik.

Helsemessig sett hører Jevnaker i dag allerede til i Vestre Viken, som eneste kommune i Oppland. Lunner og Gran hører til Sykehuset Innlandet.

 

Bo- og arbeidsmarked

Jevnaker har allerede i dag felles bo- og arbeidsmarked med Ringerike.

– Noe av hensikten med regionreformen er å få mer helhetlig areal- og transportplanlegging. Denne planleggingen bør ta utgangspunkt i bo- og arbeidsmarkedsregionene, slik at det skal være mulig å legge til rette for at innbyggerne og næringslivet kan fungere enklest mulig innenfor sine respektive «hverdagsregioner», heter det i utredningen.

Nordli og Magnussen peker også på at det vil bli lettere å planlegge og få til gode og praktiske transportmuligheter for innbyggerne bosatt i området fra Hønefoss over mot Gardermoen, dersom Lunner og Jevnaker går til Viken. Dette gjelder både tverrforbindelse over til Gardermoen, og transport ut og inn av Oslo. I dag ligger kommunene geografisk inneklemt mellom Buskerud og Akershus.

 

Også spørsmålet om hvordan en skal ta del i veksten rundt Oslo, og trekke til seg flere innbyggere og næringsetableringer er et argument som brukes for å tilhøre Viken.

En viktig faktor i dette bildet er også samordning av de nye fylkesgrensene og grensene for statlige tjenester, som for eksempel vegvesen og politi.

– Vi vet ikke hvordan dette blir, men det er all grunn til å tro at statlige tjenester vil følge de nye fylkesgrensene i framtida. Dette vil gi mye bedre funksjonalitet for innbyggerne, sier de to.

Dette er Viken

I regionreformen er Viken fylke et resultat av at Buskerud, Akershus og Østfold slås sammen.

Viken vil få rundt 1,2 millioner innbyggere.

Oslo blir liggende som en øy inne i Viken.

Administrasjonen kan bli lagt til Sandvika eller Lysaker.

Dersom Valdres og Jevnaker/Lunner blir en del av Viken, mister dagens Oppland rundt 33.000 av totalt knapt 190.000 innbyggere.

 

Andre faktorer

Jevnaker ligger i dag under Sør-Øst politidistrikt, tidligere Nordre Buskerud. Dette er en faktor som også trekkes fram til Vikens fordel.

Markaloven er en annen slik faktor. Denne ligger i dag under fylkesmannen i Oslo- og Akershus, altså Viken.

Fylkesmannsembetene slås sammen fra 1. januar 2019.

– Fylkesmannen har en viktig beredskapsrolle. Vi blir et unntak her også. Lunner og Gran øver sammen med politiet i Innlandet. For oss hadde det vært en fordel om vi ble liggende under fylkesmannen i Viken, sier Nordli.

Videregående utdanning er en viktig fylkeskommunal oppgave. Utredningen vurderer det dit hen at ungdommen i Jevnaker vil få et godt tilbud om videregående utdanning uansett framtidig fylkestilhørighet.

Et fylkesbytte vil heller ikke ha noen betydning for dagens vertskommunesamarbeid, som for eksempel skatteoppkrever og landbrukskontor.

Politisk påvirkning

Lars Magnussen er også opptatt av spørsmålet om politisk påvirkningskraft i et nytt og mye større fylke.

– Lokal representasjon blir i stor grad opp til oss selv. Vi må drive godt lokalpolitisk og få fram gode politiske talenter som vi kan sende til fylkestinget. Samtidig må vi bygge politiske allianser, sier han.