– På høy tid med ny asfalt

Beboere ved Gullagata ønsker ny asfalt. Kari Grov, Rolf Jensen, Bodil Andersen, Bjørn Knutsen, Martin Palerud, Kari Strand Hjerpseth, Grete Maren Faafeng og Sven Andersen.

Beboere ved Gullagata ønsker ny asfalt. Kari Grov, Rolf Jensen, Bodil Andersen, Bjørn Knutsen, Martin Palerud, Kari Strand Hjerpseth, Grete Maren Faafeng og Sven Andersen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

I fire år har beboerne på Holttangen opplevd å bli oversett av kommunen.

DEL

Holttangen vel­for­en­ing har skre­vet brev og e-pos­ter, og for­mid­let bud­ska­pet munt­lig: Gullagata tren­ger å bli re­as­fal­tert. Et svar fra Rin­ge­ri­ke kom­mu­ne har imid­ler­tid latt ven­te på seg.

– Vi har ikke fått noen re­spons på hen­ven­del­se­ne. Det vir­ker ikke som at kom­mu­nen har sett på sa­ken i det hele tatt, sier be­bo­er og sty­re­for­mann i vel­for­en­in­gen Kari Strand Hjerp­seth.
I ap­ril 2011 ble den dår­li­ge vei­stan­dar­den be­skre­vet i et inn­legg til kom­mu­nens «Fiks gata mi», en tje­nes­te der pub­li­kum kan mel­de inn mang­ler el­ler feil – som for eks­em­pel hul­le­te vei, søp­pel og tagg­ing – i sitt nær­om­rå­de. Sa­ker som mel­des inn, skal iføl­ge kom­mu­nens egne nett­si­der be­hand­les for­lø­pen­de.
– Inn­leg­get re­sul­ter­te i at kom­mu­nen tet­tet igjen hul­le­ne i ve­ien. Det er vel og bra, men ikke nok. Hele ga­ten tren­ger å as­fal­te­res på nytt.
Ga­ten ble iføl­ge Hjerp­seth sist as­fal­tert i 1982.

– Det er 32 år si­den. Holttangen ser ut som et lap­pe­tep­pe.

Før­s­te for­søk

Det var i 2009 at be­bo­er­ne på Holttangen for før­s­te gang tok kon­takt med kom­mu­nen.
– Kom­mu­nen sa de skul­le kom­me på in­spek­sjon av ga­ten, men in­gen kom. På grunn av kom­mu­nens dår­li­ge øko­no­mi fikk vi be­skjed om at vi kun­ne glem­me en re­as­fal­ter­ing, sier Hjerp­seth.
Hun har for­stå­el­se for at godt tra­fik­ker­te ve­ier, som også bru­kes av nød­eta­te­ne un­der ut­ryk­ning, står hø­ye­re på kom­mu­nens pri­ori­te­rings­lis­te.
– Det er li­ke­vel på tide å gjø­re noe. Gullagata er en kom­mu­nal vei og kom­mu­nens an­svar, sier Hjerp­seth.

– Ikke fått hen­ven­del­se

En­hets­le­der for vei, park og id­rett i Rin­ge­ri­ke kom­mu­ne, Jo­han Johnsen, har for­stå­el­se for at be­bo­er­ne på Holttangen øns­ker en opp­gra­der­ing av Gullagata. Johnsen har vært en­hets­le­der si­den 2012 og kan imid­ler­tid ikke hus­ke å ha mot­tatt noen hen­ven­del­se fra vel­for­en­in­gen. Hen­ven­del­ser som er sendt til kom­mu­nen før 2012, har han ikke over­sikt over.

– Vi må pri­ori­te­re de ve­ie­ne som er mest pre­kæ­re. Hvil­ke ve­ier som blir pri­ori­ter­te av­hen­ger blant an­net av tra­fikk­meng­den. Ve­ier med mye tra­fikk vil hav­ne hø­ye­re på lis­ta, sier Johnsen.

– Be­hov for av­klar­ing

Før kom­mu­nen as­fal­te­rer, sjek­kes grun­nen i det ak­tu­el­le om­rå­det.
– Hvis grun­nen er svak må den for­ster­kes. Vi må også sjek­ke med vann- og av­løps­en­he­ten i kom­mu­nen om det even­tu­elt bør skif­tes led­nings­nett i den ak­tu­el­le ve­ien. Det­te for å unn­gå opp­gra­ving i ny as­fal­tert vei et­ter kort tid.
Johnsen pe­ker på at både det å skif­te av­løps­led­nin­ger og å as­fal­te­re, er dyrt.
– Vi har på nå­væ­ren­de tids­punkt ikke pen­ger til å gjø­re det­te, sier han.

In­gen ga­ran­ti

I bud­sjet­tet for 2015 er det søkt om tre mil­li­o­ner til in­ves­te­rin­ger for opp­gra­der­ing av kom­mu­na­le ve­ier. Bud­sjet­tet lig­ger nå hos Fyl­kes­man­nen for god­kjenn­ing. En god­kjenn­ing av bud­sjet­tet ga­ran­te­rer imid­ler­tid ikke at Gullagata blir re­as­fal­tert i nær­mes­te fram­tid.

– Gullagata lig­ger ikke øverst, sier Johnsen og vi­ser til det al­le­re­de ek­si­ste­ren­de et­ter­sle­pet på ve­ier, som kom­mu­nen øns­ker skal få ny as­falt.

Kommunens nettside gjelder

«Fiks gata mi» er en tje­nes­te der pub­li­kum kan mel­de inn mang­ler el­ler feil – som for eks­em­pel hul­le­te vei, søp­pel og tagg­ing – i sitt nær­om­rå­de.
På nett­ste­det www.fiksgatami.no fin­nes en lang over­sikt over hvil­ke sa­ker som er meldt inn si­den 2011, samt sta­tus på dis­se.

Ikke fiksgatami.no

En­hets­le­der for vei, park og id­rett i Rin­ge­ri­ke kom­mu­ne, Jo­han Johnsen, er kjent med nett­ste­det, men un­der­stre­ker at kom­mu­nen ikke for­hol­der seg til den­ne si­den.
– Det er de sa­ke­ne som mel­des inn til kom­mu­nens egne nett­si­der vi føl­ger opp, sier Johnsen, som har gode er­fa­rin­ger med tje­nes­ten.
– Kom­mu­nen har ikke over­sikt over alle vei­for­hold i kom­mu­nen til en­hver tid. Vi er takk­nem­li­ge for tip­se­ne vi får inn gjen­nom tje­nes­ten.

To dagers behandlingstid

Man­ge sa­ker har blitt tatt hånd om et­ter tips fra pub­li­kum, og med unn­tak av til­fel­ler der ga­te­be­lys­nin­gen har gått, lig­ger be­hand­lings­ti­den på rundt to da­ger.
På kom­mu­nens hjem­me­si­der er det imid­ler­tid in­gen ut­fyl­len­de over­sikt over alle sa­ke­ne som er meldt inn.

Slettes etter hvert

Johnsen for­kla­rer det­te med at sa­ke­ne blir slet­tet et­ter hvert som de blir løst.
Hole kom­mu­ne har en lig­nen­de tje­nes­te, som kal­les «Mitt na­bo­lag».

Artikkeltags