Holttangen vel­for­en­ing har skre­vet brev og e-pos­ter, og for­mid­let bud­ska­pet munt­lig: Gullagata tren­ger å bli re­as­fal­tert. Et svar fra Rin­ge­ri­ke kom­mu­ne har imid­ler­tid latt ven­te på seg.

– Vi har ikke fått noen re­spons på hen­ven­del­se­ne. Det vir­ker ikke som at kom­mu­nen har sett på sa­ken i det hele tatt, sier be­bo­er og sty­re­for­mann i vel­for­en­in­gen Kari Strand Hjerp­seth.
I ap­ril 2011 ble den dår­li­ge vei­stan­dar­den be­skre­vet i et inn­legg til kom­mu­nens «Fiks gata mi», en tje­nes­te der pub­li­kum kan mel­de inn mang­ler el­ler feil – som for eks­em­pel hul­le­te vei, søp­pel og tagg­ing – i sitt nær­om­rå­de. Sa­ker som mel­des inn, skal iføl­ge kom­mu­nens egne nett­si­der be­hand­les for­lø­pen­de.
– Inn­leg­get re­sul­ter­te i at kom­mu­nen tet­tet igjen hul­le­ne i ve­ien. Det er vel og bra, men ikke nok. Hele ga­ten tren­ger å as­fal­te­res på nytt.
Ga­ten ble iføl­ge Hjerp­seth sist as­fal­tert i 1982.

– Det er 32 år si­den. Holttangen ser ut som et lap­pe­tep­pe.

Før­s­te for­søk

Det var i 2009 at be­bo­er­ne på Holttangen for før­s­te gang tok kon­takt med kom­mu­nen.
– Kom­mu­nen sa de skul­le kom­me på in­spek­sjon av ga­ten, men in­gen kom. På grunn av kom­mu­nens dår­li­ge øko­no­mi fikk vi be­skjed om at vi kun­ne glem­me en re­as­fal­ter­ing, sier Hjerp­seth.
Hun har for­stå­el­se for at godt tra­fik­ker­te ve­ier, som også bru­kes av nød­eta­te­ne un­der ut­ryk­ning, står hø­ye­re på kom­mu­nens pri­ori­te­rings­lis­te.
– Det er li­ke­vel på tide å gjø­re noe. Gullagata er en kom­mu­nal vei og kom­mu­nens an­svar, sier Hjerp­seth.

– Ikke fått hen­ven­del­se

En­hets­le­der for vei, park og id­rett i Rin­ge­ri­ke kom­mu­ne, Jo­han Johnsen, har for­stå­el­se for at be­bo­er­ne på Holttangen øns­ker en opp­gra­der­ing av Gullagata. Johnsen har vært en­hets­le­der si­den 2012 og kan imid­ler­tid ikke hus­ke å ha mot­tatt noen hen­ven­del­se fra vel­for­en­in­gen. Hen­ven­del­ser som er sendt til kom­mu­nen før 2012, har han ikke over­sikt over.

– Vi må pri­ori­te­re de ve­ie­ne som er mest pre­kæ­re. Hvil­ke ve­ier som blir pri­ori­ter­te av­hen­ger blant an­net av tra­fikk­meng­den. Ve­ier med mye tra­fikk vil hav­ne hø­ye­re på lis­ta, sier Johnsen.

– Be­hov for av­klar­ing

Før kom­mu­nen as­fal­te­rer, sjek­kes grun­nen i det ak­tu­el­le om­rå­det.
– Hvis grun­nen er svak må den for­ster­kes. Vi må også sjek­ke med vann- og av­løps­en­he­ten i kom­mu­nen om det even­tu­elt bør skif­tes led­nings­nett i den ak­tu­el­le ve­ien. Det­te for å unn­gå opp­gra­ving i ny as­fal­tert vei et­ter kort tid.
Johnsen pe­ker på at både det å skif­te av­løps­led­nin­ger og å as­fal­te­re, er dyrt.
– Vi har på nå­væ­ren­de tids­punkt ikke pen­ger til å gjø­re det­te, sier han.

In­gen ga­ran­ti

I bud­sjet­tet for 2015 er det søkt om tre mil­li­o­ner til in­ves­te­rin­ger for opp­gra­der­ing av kom­mu­na­le ve­ier. Bud­sjet­tet lig­ger nå hos Fyl­kes­man­nen for god­kjenn­ing. En god­kjenn­ing av bud­sjet­tet ga­ran­te­rer imid­ler­tid ikke at Gullagata blir re­as­fal­tert i nær­mes­te fram­tid.

– Gullagata lig­ger ikke øverst, sier Johnsen og vi­ser til det al­le­re­de ek­si­ste­ren­de et­ter­sle­pet på ve­ier, som kom­mu­nen øns­ker skal få ny as­falt.

Kommunens nettside gjelder

«Fiks gata mi» er en tje­nes­te der pub­li­kum kan mel­de inn mang­ler el­ler feil – som for eks­em­pel hul­le­te vei, søp­pel og tagg­ing – i sitt nær­om­rå­de.
På nett­ste­det www.fiksgatami.no fin­nes en lang over­sikt over hvil­ke sa­ker som er meldt inn si­den 2011, samt sta­tus på dis­se.

Ikke fiksgatami.no

En­hets­le­der for vei, park og id­rett i Rin­ge­ri­ke kom­mu­ne, Jo­han Johnsen, er kjent med nett­ste­det, men un­der­stre­ker at kom­mu­nen ikke for­hol­der seg til den­ne si­den.
– Det er de sa­ke­ne som mel­des inn til kom­mu­nens egne nett­si­der vi føl­ger opp, sier Johnsen, som har gode er­fa­rin­ger med tje­nes­ten.
– Kom­mu­nen har ikke over­sikt over alle vei­for­hold i kom­mu­nen til en­hver tid. Vi er takk­nem­li­ge for tip­se­ne vi får inn gjen­nom tje­nes­ten.

To dagers behandlingstid

Man­ge sa­ker har blitt tatt hånd om et­ter tips fra pub­li­kum, og med unn­tak av til­fel­ler der ga­te­be­lys­nin­gen har gått, lig­ger be­hand­lings­ti­den på rundt to da­ger.
På kom­mu­nens hjem­me­si­der er det imid­ler­tid in­gen ut­fyl­len­de over­sikt over alle sa­ke­ne som er meldt inn.

Slettes etter hvert

Johnsen for­kla­rer det­te med at sa­ke­ne blir slet­tet et­ter hvert som de blir løst.
Hole kom­mu­ne har en lig­nen­de tje­nes­te, som kal­les «Mitt na­bo­lag».