Grønn rapport rammer fossilbilister og bønder

Artikkelen er over 4 år gammel

Det blir dyrere å kjøre fossilbil og produsere rødt kjøtt dersom rådene fra Grønn skattekommisjon tas til følge. En generell CO2-avgift på 420 kroner per tonn kommer også.

DEL

– Flere miljøavgifter bør justeres og enkelte nye innføres. Økte inntekter fra miljøavgifter bør brukes til generelle reduksjoner i skattesatsene for personer og selskaper, sier utvalgsleder Lars-Erik Borge.

Onsdag overleverte han rapporten fra Grønn skattekommisjon til finansminister Siv Jensen (Frp). Rapporten skal danne grunnlaget for det framtidige budsjettarbeidet til regjeringen og samarbeidspartiene.

Sur nedbør

Den grønne rapporten kan gi sur nedbør på borgerlig side, der partier som Venstre og Frp står et godt stykke fra hverandre i synet på miljøavgifter.

– Jeg kan gjette at det blir en del motforestillinger, sa Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten til NRK onsdag morgen.

Han sier regjeringen er forpliktet til å følge opp rapporten, uten at dette innebærer at man «i ett og alt» skal følge opp kommisjonens forslag. Rapporten tar blant annet til orde for redusert produksjonsstøtte for rødt kjøtt samt køprising, ulykkesavgift og påslag på drivstoff for bilistene.

– Det må bli dyrere å bruke biler som fører til utslipp, og vice versa, sier Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik.

Finansminister Siv Jensen (Frp) var forsiktig i sine innledende uttalelser onsdag.

– Jeg takker utvalget for en grundig rapport med enstemmige anbefalinger, sa hun.

CO2-avgift

Flere enn 80 konkrete anbefalinger inngår i rapporten. Blant dem er forslaget om en ny, generell CO2-avgift på 420 kroner per tonn i ikke-kvotepliktig sektor.

– Sektorer som i dag står overfor lavere eller ingen avgift vil dermed måtte betale like mye for sine klimagassutslipp som dem som bidrar til utslipp fra veitrafikken, anfører utvalget.

– Prinsippet om at forurenser skal betale må stå helt sentralt når miljøutfordringer adresseres, sier Borge, som til daglig er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU.

Utvalget tar til orde for en større omlegging av kjøretøy- og drivstoffavgiftene. For personbiler vil dette innebære en tredelt avgift bestående av ulykkesavgift som legges på ansvarsforsikringen, miljø- og køprising i storbyene og en ny (og lavere) veibruksavgift på drivstoff. Tyngre kjøretøy får satellittbasert veiprising etter modell fra andre europeiske land.

– Omleggingen vil øke kostnadene ved bruk av bil, særlig i storbyene i perioder med mye trafikk, fastslår kommisjonens leder.

Naturavgift

Kommisjonen peker også på at Norge har et klart ansvar for å ta vare på det biologiske mangfoldet. For å sikre at så skjer, vil utvalget ha innført en avgift på naturinngrep som reduserer biologisk mangfold og tilgang på rekreasjonsområder.

CO2-avgift på inngrep i myr og større arealendringer er første steg. I tillegg skal subsidier og skatteutgifter med negativ miljøvirkning fjernes eller reduseres.

Den borgerlige budsjettavtalen slår fast at de fire partiene skal sette sammen en arbeidsgruppe som med utgangspunkt i rapporten får sette premisser for framtidige budsjettvedtak. Rapporten skal nå ut på høring med svarfrist 9. mars. (©NTB)

Fakta om anbefalingene til Grønn skattekommisjon

  • Grønn skattekommisjon overleverte onsdag sin sluttrapport til finansminister Siv Jensen (Frp).
  • Utvalget presenterer mer enn 80 konkrete anbefalinger. De mest sentrale er:
  • Det innføres en ny generell avgift på alle utslipp av klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor på 420 kroner per tonn CO2. Sektorer som i dag står overfor lavere eller ingen avgift, vil dermed måtte betale like mye for sine klimagassutslipp som de som bidrar til utslipp fra veitrafikk.
  • Kjøretøy- og drivstoffavgiftene legges om og økes for bedre å reflektere kostnadene veitrafikk påfører samfunnet.
  • Produksjonsstøtten til rødt kjøtt reduseres for å redusere klimagassutslippene.
  • Avgift på klimagassutslipp på inngrep i myr og større arealendringer som første trinn i å utvikle en mer generell naturavgift.
  • Subsidier og skatteutgifter med negativ miljøvirkning fjernes eller reduseres.
  • Økte statlige inntekter brukes til generelle reduksjoner i skattesatsene for personer og selskaper.
  • (Kilde: Finansdepartementet)

Artikkeltags