Ringerikes Blad Pluss lan­se­res, og le­ser­ne vil se at en­kel­te ar­tik­ler på nett­avi­sen ringblad.no krever inn­log­ging med bru­ker­navn og pass­ord.

Dis­se blir mer­ket med et pluss­tegn.

– Ringerikes Blad Pluss hand­ler om å gi abon­nen­te­ne våre til­gang til enda mer å lese på nett­avi­sen, sier an­svar­lig re­dak­tør Bjørn Harald Blaker.

Nettmøte torsdag

Torsdag stiller han til nettmøte - send inn dine spørsmål nå: Nettmøte om Ringerikes Blad Pluss

(Nettmøtet fungerer dessverre ikke på mobil. En teknisk feil har hindret innsending av spørsmål. Dette er nå fikset.)

Nettmøtet starter klokken 10. Møtet vil imidlertid ligge åpent slik at det også er mulig å sende inn spørsmål senere. Disse vil bli fortløpende besvart.

Mer å lese

Tid­li­ge­re har en del re­dak­sjo­nelt stoff vært for­be­holdt pa­pir­avi­sen. Slik blir det ikke lenger.

– Med over­gan­gen til Ringerikes Blad Pluss vil abon­nen­te­ne fin­ne for eks­em­pel det meste av stoff fra lør­dags­avi­sen på nett. Spal­ten «Til­ba­ke­blikk», kjent fra pa­pir­avi­sen, blir også til­gjen­ge­lig di­gi­talt. Det samme gjel­der «Di­rek­te lin­je», opp­ly­ser di­gi­tal­le­der Siv Storløkken.

Mye for alle

Re­dak­tø­ren me­ner det er rik­tig å la en del av inn­hol­det på nett­avi­sen være for­be­holdt abon­nen­te­ne.

– Det kos­ter å lage god jour­na­li­stikk. Sakene med plusstegn vil være unikt innhold, grun­di­ge­re re­por­ta­sjer, eller artikler det lig­ger mye jobb bak. Det forbeholder vi abonnentene, for­kla­rer Blaker.

Sam­ti­dig un­der­stre­ker han at mye fort­satt vil være til­gjen­ge­lig for alle, som lø­pen­de ny­hets­sa­ker om hen­del­ser i dis­trik­tet.

– Alle skal kun­ne hol­de seg opp­da­tert på det som skjer i Rin­ge­riks­re­gi­o­nen til enhver tid ved å gå inn på ringblad.no, sier han.

Uli­ke abon­ne­ment

Ringerikes Blad vil nå til­by tre ho­ved­ty­per av abon­ne­ment til le­ser­ne. Et to­tal­abon­ne­ment med både pa­pir­avis og di­gi­talt inn­hold, et rent di­gi­tal­abon­ne­ment, og et helgeabon­ne­ment med di­gi­talt inn­hold hele uken, og pa­pir­avis fre­dag og lør­dag.

I alle tilfeller er det inkludert at inntil fem per­so­ner i samme hus­stand kan knyttes til samme ­abon­ne­men­tet. Alle i husstanden kan dermed få tilgang til pluss-innholdet, men de må opprette hver sin digitalbruker. Når de har gjort det, får alle til­gang til å lese avisen på egen mo­bil, nett­brett eller pc.

– Folks me­die­va­ner er i end­ring, og de grep vi gjør møter lesernes ønsker og behov, sier Blaker.

Åpent hus

Storløkken oppsummerer end­rin­ge­ne med føl­gen­de ut­sagn:

– Les Ringerikes Blad slik du vil, når du vil.

I for­bin­del­se med lan­se­rin­gen vil Ringerikes Blad hol­de åpent hus 3. og 4. feb­ruar.

– Vi øns­ker å hjel­pe abon­nen­ter med å få til­gang til avi­sen di­gi­talt, med bru­ker­navn og pass­ord. Vi har full for­stå­el­se for at det­te kan være uvant for noen, sier Blaker.

Lør­dag 7. feb­ruar vil Ringerikes Blad også være re­pre­sen­tert på stand på Ku­ben.