Fylkesrådmannen varsler innsigelser mot de andre forslagene. Dermed er han på kollisjonskurs med Statens vegvesen som bare vil gå for kort tunnel i Hole.

Fylkesrådmannen ønsker seg i tillegg bare den grønne korridoren, altså den som ender opp i Styggedal.

Onsdag skal politikerne i Fylkesutvalget behandle forslaget om trasé for E 16 Skaret-Hønefoss.

Det er politikerne som avgjør hva som skal bli fylkeskommunens syn på saken.

I sitt saksframlegg viser Hannevold til at traseene for ny E 16 mellom Skaret og Hønefoss går gjennom områder som har svært høy botanisk verdi, høy kulturhistorisk verdi og samlet nasjonal verdi.

Fylkesrådmannen konstaterer at løsninger med en kort tunnel vil dele det åpne jordbrukslandskapet i to. Han viser også til at det er gjort flere fortidsfunn i området.

Blå korridor vil gå gjennom de vestlige delene av Steinssletta som er Buskeruds representant i den nasjonale «Utvalgte kulturlandskap.» Fylkesrådmannen mener det også vil være store problemer med å godta grønn korridor uten lang tunnel.

Samtidig understreker han viktigheten for Ringeriksregionen av å få en ny vei.

Han skriver også at han er forundret over at man hittil ikke har vært i stand til å finne en trasé når man har vurdert 29 alter- nativer. Nå ber han alle parter om å jobbe for en omforent løsning.