Bruddene på forskriftene omfattet både maskeviddestørrelse og teiner som ikke var tatt opp etter sesongslutt, blir det opplyst i et brev fra Fylkesmannen i Buskerud.

– Det er viktig at reglene overholdes, blant annet sett i lys av at edelkreps er en rødlisteart som er trua og sårbar, står det videre.

Glad for kontroll

Fylkesmannen synes det er positivt at Statens naturoppsyn holder kontroller under krepsesesongen, sammen med det lokale oppsynet.

– Krepsefisket i Steinsfjorden er meget attraktivt, med tilsvarende fare for overbeskatning av en rødlisteart. Av samme årsak er det innført redusert krepsetid, utvidet minstemål på maskevidde, samt registreringsplikt og begrensning av antall teiner, står det i brevet.

Bestanden av kreps ser så langt ut til å holde seg på et akseptabelt nivå, med god rekruttering.

LES OGSÅ: Spente krepsefiskere tømte teinene i morges

Anmeldelse

Da Statens naturoppsyn holdt kontroll, fant de teiner som fortsatt sto ute 18. august, etter at sesongen var avsluttet. De fant også brudd på maskeviddestørrelsen.

– Vi deler SNOs vurdering om mulig anmeldelse av disse forholdene. Dette vil etter vårt syn markere viktigheten av at forskriften overholdes, står det i brevet fra Fylkesmannen.

– Det vil også bidra til mer respekt for reglene senere, og er viktig av hensyn til dem som tross alt overholder reglene.