LES OM DEBATTEN FREDAG:
 – Storkommunen bør hete Ringerike

Siden fredag har den vært språkrøktet, og presenteres nå i sin helhet for første gang.

Planen skal nå behandles i alle kommunestyrene, og blir deretter sentrale foran folkeavstemninger og -undersøkelser.

FRA MANDAG KLOKKEN 10.00 STILLER ORDFØRERNE I NETTMØTE.

Send inn dine spørsmål allerede nå!

Her er hele intensjonsplanen:

Last ned hele dokumentet som pdf her

1. Innledning

Intensjonsplanen er blitt til gjennom en prosess med deltakelse fra arbeidsgrupper med tre representanter fra hver kommune. Disse er oppnevnt av kommunestyrene. Dokumentet skal danne grunnlaget for innbyggerundersøkelse og /eller rådgivende folkeavstemning i de tre kommunene. Resultatene fra disse vil være en del av beslutningsgrunnlaget når hvert kommunestyre skal behandle om de skal etablere én ny kommune. Dokumentet er utgangpunkt for fellesnemndas arbeid.

Dokumentet tar for seg oppgaver kommunene allerede har, og tilpasses nye kommunale oppgaver som måtte bli overført fra staten sentralt, regionalt eller fra fylkeskommunen.

2. Intensjonen

De tre kommunene har til hensikt å etablere en ny felles kommune med virkning fra 01.01. 2020 etter vedtak i Stortinget våren 2017.

Til å forberede etablering av den nye kommunen skal det nedsettes ei lovbestemt fellesnemnd som har folkevalgt ansvar og myndighet. Fellesnemnda skal ha 13 medlemmer som velges av og blant de respektive kommunestyrer slik: 3 medlemmer fra Hole, 3 fra Jevnaker og 7 fra Ringerike.

Planen bygger på en forutsetning om at en ny kommune vil ha bedre muligheter for å løse framtidas utfordringer enn de eksisterende kommunene hver for seg. En ny kommune skal oppfylle følgende nasjonale mål for kommunene:

 • Gode og likeverdige tjenester for innbyggerne
 • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 • Økonomisk og miljømessig bærekraft
 • Sterkt og velutviklet lokaldemokrati

3. Felles verdigrunnlag

De tre kommunene har følgende verdier for utredning om og etablering av en ny kommune:

 1. Gjensidig respekt for hverandres synspunkter og for de ulike boområdene i kommunene og for påpekte behov for avklaringer
 2. Likeverdighet. Det er forskjell på å være størst og det å være stor. Alle må oppleve at de enkelte kommunene er av like stor verdi i reformprosessen, og at alle er villige til å lytte til hverandre.
 3. Stedsidentitet videreføres. Grunnleggende og viktige offentlige institusjoner innen ulike tjenesteområder skal opprettholdes. Lokale kommunesentra og næringsområder skal utvikles videre.
 4. Sammen om utvikling av ny kommune. Det er viktig at vi skal arbeide for en positiv samfunnsutvikling som kan bidra til minst like gode tjenester som i dag, at sammenslåing av kommunene gir økt handlingsrom, større påvirkningskraft og at lokaldemokratiet styrkes.
 5. Forsvarlig og rettferdig omstilling. Dette innebærer at det skal være kontinuitet i tjenesteleveranser til innbyggerne, medvirkning og trygghet for våre ansatte, aktiv innbyggerdialog og åpenhet i forhold til media og nabokommuner.

4. Visjon og mål

Visjonen er:

Ny, nær og samlende.

Mål for den nye kommunen er:

 • nyskapende og innovativ
 • nærhet til folk og tjenester
 • samlet for framtida

5. Utvikling av de kommunale tjenestene

Innbyggerne skal ha nærhet til det daglige tilbudet for barnehage, skole, eldreomsorg og kulturtilbud til barn og ungdom, og skal primært lokaliseres i nærheten av der folk bor (bør ikke trekke med de gamle kommunegrensene).

Innbyggerne skal gis gode og likeverdige tjenester i alle deler av kommunen.

Tjenestetilbudet og driften av kommunen skal preges av kvalitet, effektivitet og innovasjon.

Tjenestene skal gis ut fra beste praksis i de tre kommunene (best kombinasjon av kvalitet, effektivitet og organisering). Effektiviseringsgevinster og frigjorte ressurser skal benyttes til kvalitetsforbedring og videreutvikling av tjenestetilbudet.

Videregående opplæring bør tilbys i samsvar med nåværende praksis.

6. Samfunns- og næringsutvikling

Det forventes sterk vekst i tilflytting av innbyggere og næringsvirksomheter til den nye kommunen. Kommunen vil ta en sentral posisjon i utviklingen av Oslo-regionen som følge av utbygging av Ringeriksbanen og E16.

Målet er å skape balanse mellom bosetting og næringsutvikling. Den nye kommunen skal bidra til videreutvikling av næringslivet og skape gode bo- og oppvekstmiljøer.

Den nye kommunen skal delta aktivt i det grønne skiftet. Gode kollektivtilbud skal utvikles, spesielt mellom kommunesenteret, kommunedel- og lokalsentre (eller: tettstedsområdene).

Den nye kommunen skal ha lokalsamfunn som gir gode oppvekst- og levekår, preget av sunne levevaner, gode opplevelser, fellesskap, trygghet og deltakelse.

Den nye kommunens utvikling bygges videre på de tre kommunenes vedtatte kommuneplaner.

De viktigste målsettingene for den nye kommunen er:

 • Kommunen skal opprettholde kommunale veier der det er fast bosetting.
 • Næringsutviklingen skal bygge på innovasjon og satsinger som fører til lønnsomme arbeidsplasser. Våre naturgitte ressurser er en viktig del av dette. Næringsutviklingen skal baseres på mål om vekst i alle deler av kommunen.
 • Kommunen skal utnytte de muligheter som Ringeriksbanen og Europavei 16 gir for videre vekst. Tilrettelegging for bane og vei må prioriteres.
 • Kommunen skal satse på byutvikling og samferdselsløsninger i Hønefoss sentrum. Dette må korrespondere med god samfunnsutvikling preget av tydelig miljøprofil, gang, sykkel, kollektivtransport og forbindelser mot tettstedene rundt om i kommunen.
 • Kommunen skal føre en aktiv utvikling i tettstedsområdene.
 • Kommunen skal framstå som et naturlig knutepunkt i Østlandsområdet og for samferdsel i den nasjonale forbindelsen mellom øst og vest.
 • Kommunen skal være en attraktiv kommune for etablering av nye arbeidsplasser.
 • Kommunen skal arbeide aktivt for etablering av private og offentlige virksomheter.
 • Besøks- og bostedsattraktiviteten skal markedsføres for å kunne tilby et variert og spennende tilbud for alle.
 • Kommunen skal videreutvikle satsingen på frivillig sektor.

7. Kommunenavn

Den nye kommunens navn skal være Ringerike kommune.

8. Kommunesenter

Kommunesenteret i den nye kommunen skal være Hønefoss, som skal videreutvikles til en attraktiv by- og regionhovedstad.

Rådhuset lokaliseres til kommunesenteret, og politisk og administrativ ledelse skal lokaliseres her.

Kommunen skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling i hele kommunen.

Kommunale tjenestetilbud skal lokaliseres til Jevnaker sentrum og Vik, og til Sokna, Tyristrand, Hallingby og Nes i Ådal.

Jevnaker sentrum og Vik skal ha kommunale fellesfunksjoner og servicefunksjoner som lokaliseres i Hole Herredshus og Jevnaker samfunnshus.

9. Kommunevåpen

Utarbeidelse av kommunevåpen, ordførerkjede, visuell profil og den nye kommunens øvrige symboler vil være fellesnemndas ansvar.

10. Organisering av den nye kommunen

10.1. Organisering av politisk ledelse

Den nye kommunen skal politisk organiseres etter formannskapsmodellen

 • Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 55 representanter.
 • Formannskapet skal ha minimum 13 representanter.

Kommunestyret bestemmer ytterligere politisk organisering.

Det folkevalgte arbeidet skal legge vekt på nærhetsprinsippet, å styrke lokaldemokratiet og å utvikle innbyggermedvirkning.

10.2. Administrativ organisering

Kommunestyret ansetter rådmannen som etter delegering har ansvar og myndighet for organiseringen av administrasjonen. Fellesnemnda ansetter prosjektleder som også blir første rådmann i den nye kommunen.

11. Kommuneøkonomi

Fram til den nye kommunen er etablert, skal kommunene informere hverandre vedrørende investeringer som ligger utover gjeldende økonomiplan.

Nærmere regler om dette utarbeides av fellesnemnda. Tilsvarende gjelder før tilsetting i lederstillinger i de respektive administrasjoner.

Den nye kommunen skal ha en bærekraftig økonomi. Dette innebærer en målsetting om minimum netto driftsresultat på 3 %, disposisjonsfond på 5 % av driftsinntektene og etterhvert 25-30 % egenfinansiering på investeringer.

Renter og avdrag skal ikke overstige 6 % av kommunens inntekter.

Det henvises til oversikten over verdier kommune besitter for å se den enkelte kommunes grunnkapital.

Prisnivået på kommunale tjenester, gebyrer og eventuell eiendomsskatt skal være likt i hele den nye kommunen.

12. Interkommunalt samarbeid

Den nye kommunen ønsker primært å løse oppgavene i egen kommune.

De interkommunale samarbeidsordningene skal gjennomgås for å finne fram til den mest hensiktsmessige og økonomiske måten å organisere og løse oppgaver på.

13. Eierskap i selskaper

Den nye kommunen skal overta de tidligere kommunenes eierandeler. Det skal foretas en gjennomgang av eierinteressen i selskapene og forvaltningen av disse. Den nye kommunen vil utvikle en egen strategi for forvaltning av eierinteresser.

Ved en eventuelt fremtidig løsrivelse fra den nye kommunen, eller justering av kommunegrensene, skal eierandelene fordeles i henhold til eierskapet ved etablering av den nye kommunen.

Oversikt over hver kommunes eierskap er vedlagt denne intensjonsplanen.

14. Regionalt samarbeid

Den nye kommunen bør videreføre samarbeidet med dagens Vestregion og Osloregion, og ellers der det er hensiktsmessig og formålstjenlig.

15. Arbeidsgiver

Medarbeiderne er en avgjørende ressurs. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver.

Kommunen skal ha en handlingsorientert og effektiv kommunal organisasjon, med god ledelse, høg kompetanse og kvalitet i alle ledd.

En kommunesammenslutning er en virksomhetsoverdragelse. Det betyr at kommunenes arbeidstakere har sine rettigheter fastsatt i lovgivningen og avtaleverket. Noen medarbeidere vil få nye oppgaver og nytt arbeidssted.

Gode prosesser skal sikre at tilsatte blir hørt og kan bidra til omstillinga i samsvar med lov og avtaleverk. Det er viktig at de tillitsvalgte har en aktiv rolle i sammenslåingsprosessen. Ansatte og arbeidstakerorganisasjonenes behov for informasjon og medvirkning skal ivaretas.

Kommunen vil ha behov spesialisert kompetanse og evne til omstilling og innovasjon. Den nye kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som vil ansette og utvikle medarbeidere og lærlinger for å møte stadig nye kompetansebehov. Kommunen vil derfor utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk.

16. Etablering av den nye kommunen

Når Stortinget har vedtatt etablering av den nye kommunen, etableres en fellesnemnd i samsvar med inndelingsloven. Vedlegg 1 omtaler fellesnemnda.

Vedlegg 1 - Fellesnemd

I kommunesammenslåingsprosessen skal det opprettes ei fellesnemnd till å samordne, og ta seg av forberedelsen av sammenslåinga. Nemda opprettes av de respektive kommunestyrer i samsvar med inndelingsloven.

Leder av fellesnemda velges av fellesnemda, og ved stemmelikhet så har leder dobbeltstemme. Det legges til grunn at en av Ringerikes representanter velges til nemdas leder.

Fellesnemda disponerer de økonomiske midlene som staten stiller til disposisjon for engangsstøtte, til sammen kr.

Fellesnemdas oppdrag og mandat:

Det overordnede målet for fellesnemda er å forberede og gjennomføre arbeidet med å etablere, og bygge den nye kommunen.

1. Nemdas hovedoppgave, sammensetning og funksjonsperiode

Fellesnemda består av sentrale politikere fra hver kommune, henholdsvis 7 fra Ringerike, 3 fra Hole og 3 Jevnaker. Det skal velges varamedlemmer fra hver kommune til fellesnemda.

Fellesnemda skal søke å oppnå enighet i alle avgjørelser. Ved uenighet skal fellesnemda vurderer om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er konstituert. Forhold som likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder av fellesnemda dobbeltstemme.

Fellesnemda opphører når det nye kommunestyret er konstituert.

2. Arbeidsutvalg og ‐grupper under nemda

Fellesnemda skal opprette et politisk arbeidsutvalg og et partssammensatt utvalg.

Fellesnemda kan opprette andre utvalg og arbeidsgrupper etter behov.

Fellesnemda kan gi politisk arbeidsutvalg, ulike arbeidsgrupper og/eller administrasjonen fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter.

3. Forholdet mellom nemda og kommunestyrene

Kommunene har i perioden fram til 1.1.2020 ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemda. Fellesnemda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære utvalg. Fellesnemda har et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske eller arealpolitiske konsekvenser. Fellesnemda skal involveres i forberedelsen av økonomiplan med årsbudsjetter. Det er likevel formannskapet som skal avgi budsjettinnstilling til kommunestyret.

4. Nemdas konkrete oppgaver og fullmakter

Fellesnemda skal ansette prosjektleder i den nye kommunen etter en ekstern utlysningsprosess innen utgangen av 2017. Stillingen som rådmann i den nye kommunen skal utlyses eksternt mot slutten av 2017.

Fellesnemda skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/‐bestemmelse i forhold som gjelder sammenslåing av kommunene, blir ivaretatt.

Fellesnemda skal ta stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene i de tre kommunene.

Fellesnemda skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen.

Fellesnemda nedsetter en komite som skal utarbeide forslag til nytt kommunevåpen og ordførerkjede.

Fellesnemnda skal foreslå hvilke interkommunale samarbeid (i vid forstand) som kan/bør fortsette eller hvilke som kan/bør opphøre.