– Og i allefall ikke som den eneste effektfulle måte bygge fremtiden på, legger han til, i et langt innlegg han nylig postet på sin egen Facebook-side.

Hans "personlige syn" er at kommunene bør samarbeide, men ikke slå seg sammen.

Enig med naboen, ikke partikollega

Dermed er han på linje med Per R. Berger (H) i Hole kommune, som også nylig tonet flagg og sa at han vil følge Hole Høyres partiprogram. Det sier tydelig nei til sammenslåing.

Hans partifelle i Ringerike Ap, Jim Hagen Warp, har derimot tatt til orde FOR kommunereform og sammenslåing.

– Å si JA til å sammenslå de tre kommunene er å si ja til å trygge velferden og dagens samfunn, mener han.

– Jeg fremfører mine personlige syn, som for meg er godt begrunnet og gjennomtenkt. Så får andre på tilsvarende måte og uansett partitilhørighet eller annet fremme sitt syn ut fra sine begrunnelser og hva de tror er riktig, utdyper ordføreren til Ringerikes Blad.

– Det er vel naturlig med ulike vektlegginger og ikke minst om hva man legger til grunn for det syn man fremfører og mener er riktig.

Jevnakers ordfører Lars Magnussen, har sagt at han vil dele sin mening om saken under folkemøtet på Jevnaker 19. mai.

18. MAI ER DET NYTT NETTMØTE: Still ordførerne til veggs

Fokus på vekst, ikke prosess

Hansen mener de tre nabokommunene ikke bør sette i gang en "omfattende og årelang" endringsprosess, men heller bruke ressursene til å oppnå befolkningsvekst, bedrifter og arbeidsplasser.

– Det er dette Hole, Jevnaker og Ringerike først og fremst bør bruke tid og krefter på å oppnå i årene fremover. Da vil regionen og kommunene blomstre skal du se, skriver han.

Ordføreren mener debatten viser at det generelt er liten vilje til sammenslåing, og at entuisiasmen og forankringen ikke er på plass.

– Dette er status kort tid før standpunkt fattes! Det er en kjent sak at forankring i befolkningen er svært avgjørende for effekt og måloppnåelsen ved fusjoner. Det er også en kjent sak at ekteskap som starter med usikkerhet raskt oppløses og fører til tap for alle parter, skriver han.

ELEVER FIKK ORDFØRERBESØK: – Det blir nok et nei fra meg

Provoserende dominerende?

Han er også klar på at Ringerike "på alle måter og på grunn av størrelse er og vil være den dominerende ressurs." Det kan fremstå provoserende, men er fakta man bør erkjenne, ifølge ordføreren.

– Forestillingen om at Ringerike isolert sett er i behov for å slå seg sammen med Hole og Jevnaker avvises hermed. Snarere er det nok slik at dersom noe er i behov for en slik fusjon må det være Hole og spesielt Jevnaker.

LES OGSÅ:

Hva står egentlig i intensjonsplanen?

Politikere fra alle kommunene har deltatt i arbeidet med intensjonsplanen. Når Stortinget har vedtatt at den nye kommunen kan etableres, skal en fellesnemnd, som skal arbeide videre med utgangspunkt i intensjonsplanen.

Hovedpunktene:

Stedsidentitet: Grunnleggende og viktige offentlige institusjoner innen ulike tjenesteområder skal opprettholdes. Lokale kommunesentra og næringsområder skal utvikles videre.

Nærhet: Innbyggerne skal ha nærhet til (og like gode) tilbud som barnehage, skole, eldreomsorg og kulturtilbud til barn og ungdom. Skal primært lokaliseres i nærheten av der folk bor.

Avstander: Gode kollektivtilbud skal utvikles, spesielt mellom kommunesenteret (Hønefoss) og tettstedsområdene.

Tettstedene: Jevnaker sentrum, Vik, Sokna, Tyristrand, Hallingby og Nes i Ådalskalvidereutvikles fornæring, bosetting, handel, kultur og fritid.

Kommuneplaner: I den nye kommunen skal ikke alt starte på scratch. Kommunenes nåværende kommuneplaner skal bygges videre på.

Navn: Ringerike kommune

Kommunesenter: Hønefoss, der rådhuset med politisk og administrativ ledelse skal lokaliseres

Tettstedene: Kommunale tjenestetilbud skal lokaliseres til Jevnaker sentrum og Vik, og til Sokna,Tyristrand, Hallingby og Nes i Ådal. Tjenestene skal gis ut fra beste praksis i dagens kommuner. Kommunale fellesfunksjoner og servicefunksjoner lokaliseres i både Hole herredshus og Jevnaker samfunnshus.

Politisk organisering (se også egen sak nedenfor): Én ordfører, kommunestyre og formannskap. Det nye kommunestyret bestemmer resten av organiseringen.

Administrasjon: Fellesnemnda ansetter prosjektleder som blir nykommunens første rådmann. Ny rådmann ansettes av kommunestyret.

Økonomi: Mål om bærekraftig økonomi med minimum netto driftsresultat på 3 prosent, disposisjonsfond på 5 prosent av driftsinntektene og etter hvert 25-30 prosent egenfinansiering på investeringer. Renter og avdrag skal ikke overstige 6 prosent av kommunens inntekter.

Pengebruk før sammenslåing: Kommunene skal informere hverandre om investeringer og nyansettelser i lederstillinger.

Kommunalt eierskap: Nykommunen overtar de tidligere kommunenes eierandeler.

Samarbeid utenfor kommunegrensen: Nykommunen skal primært løse oppgavene selv. Samarbeidet med Vestregion og Osloregion bør videreføres.

De ansatte (se også egen sak): Dagens ansatte har rettigheter i henhold til lov- og avtaleverk. De skal involveres underveis i prosessen.

Hele planen kan leses hos formdinframtid.no

Mennesker, ikke bedriftsøkonomi

Kjell B. Hansen har mer tro på et godt, regionalt samarbeid.

– Et kraftfult viljesterkt regionalt samarbeid vil skape, utvikle og føre til et mer samfunnsbyggende forløp som er basert på en reell sosial økonomisk tenkning og demokrati. Fordi kommuner handler om mennesker og omsorg.

– Det opplever jeg som bedre enn utvikling av maktkonsentrasjon, makteliter med basis i bedriftsøkonomisk tenkning.

Svimmel? Få med deg denne: Alt du trenger å vite om kommunereformen