Det kommer fram i en ny undersøkelse, gjennomført i både Hole, Bærum, Asker, Lier, Røyken og Hurum kommuner.

Motstanden mot kommunesammenslåing er svært mye større i Hole enn i de øvrige kommunene.

Og på andre enden av skalaen: Bare 26 prosent i Hole synes at kommunesammenslåing er en god idé.

Utfallet er nok ikke overraskende gitt tidligere undersøkelser i kommunen.

I januar i fjor dro Ringerikes Blad til Vik for å finne noen som var positive til kommunesammenslåing. Vi fant ingen.

LES SAKEN: Holeværingene vil beholde kommunen


Fra rapporten, på spørsmål om generell holdning til kommunesammenslåing.

Innen alle aldersgrupper er det flertall for at Hole fortsatt skal være en bygd. Bare i aldersgruppen 40-49 år er det relativt likt mellom dette alternativet og det at Hole skal vokse til å bli en by. Fordelingen her er henholdsvis 51 og 46 prosent.

LES OGSÅ: Konsulenter anbefaler Hole å bli by

Heller Ringerike enn Bærum

Om de først slås sammen med noen, foretrekker de fleste Ringerike eller Ringerike/Jevnaker som partnere. Totalt har 49 prosent valgt ett av disse alternativene.

Politikerne i Hole har imidlertid trukket seg ut av utredningssamarbeidet med Ringerike og Jevnaker.

I stedet ser de mot Bærum, og denne undersøkelsen er et ledd i det samarbediet. Det får de støtte i hos 37 prosent.

LES OGSÅ: Ikke alle i Hole vil leke med Bærum

Hole kommune utreder også å bestå som egen kommune.

"Alle" er negative

Undersøkelsen viser også at innbyggere over 50 år er minst positive, mens innbyggere som har bodd i kommunen i under fem år er mest positive.

I bare én aldersgruppe er flere positive enn negative (55 prosent): Blant de unge under 20 år.

Ellers kan man merke seg at hele 60 prosent blant de i aldersgruppen 20-29 år er negative, flere enn i aldersgruppen 60-69 (62 prosent). Blant de spurte som er 80 år eller eldre er det ingen som er noe annet enn negative til en sammenslåing.

Det framkommer ikke av tabellen i rapporten hvor mange innen hver aldersgruppe som er spurt.

Føler ikke stort for Bærum

70 prosent i Hole svarer at de føler stor tilhørighet til nærmiljøet sitt, 68 prosent føler stor tilhørighet til kommunen og 62 prosent til regionen de bor i.

Mer interessant: 43 prosent av innbyggerne i Hole forventer ingen endring i tilhørighetsfølelsen til kommunen dersom det skulle bli en kommunesammenslåing. Til sammen 33 prosent tror tilhørigheten blir mye svakere/noe svakere ved en sammenslåing.

Hvilken nabokommune føler holeværingene så størst tilhørighet til?

Her kommer svarene klart ut i favør av Ringerike/Ringeriksregionen. På svaralternativene ganske stor tilhørighet/svært stor tilhørighet svarer bare 25 prosent Bærum. 51 prosent svarer til sammenligning Ringerike, og 49 prosent Ringeriksregionen.


Fra rapporten.

LES OGSÅ: Ungdommen velger heller Bærum enn Ringerike

Bruker Ringerike mest

Tilhørigheten til Ringerike underbygges tydelig når undersøkelsen har kartlagt hvordan innbyggerne bruker nabokommunene.

Vi sakser direkte fra rapporten:

  • 66 prosent av de som er i arbeid eller utdanning, har sitt arbeids/utdanningssted i andre kommuner. Av disse oppgir 41 prosent Ringerike, 22 prosent Bærum, 19 prosent Oslo.
  • 59 prosent bruker kafe og uteliv primært i andre kommuner. Av disse oppgir 56 prosent Ringerike, 24 prosent Oslo og 16 prosent Bærum.
  • 47 prosent bruker bibliotek, kino og andre kulturtilbud primært i andre kommuner. Av disse oppgir 68 prosent Ringerike, 17 prosent Bærum og 11 prosent Oslo.
  • 32 prosent bruker fastlege og andre helsetjenester i andre kommuner. Av disse oppgir 56 prosent Ringerike, 24 prosent Bærum og 12 prosent Oslo.
  • 17 prosent bruker idretts- og treningstilbud primært i andre kommuner. Av disse oppgir 70 prosent Ringerike, 20 prosent Bærum.

Forventninger

Når det gjelder forventninger til hvordan en eventuell kommunesammenslåing vil påvirke tjenester eller tilbud, er det ikke noen enorm skrekk for at tilværelsen skal bli verre.

Det er to unntak: Når det gjelder påvirkning i lokaldemokratiet og helse/pleie/omsorg tror flertallet at det blir en negativ konsekvens.

Det siste kan muligens tyde på at ikke alle har forstått alvoret i kommuneøkonomien i Hole for tiden.


Fra rapporten.

Flere detaljer om resultatene i Hole finner du i denne rapporten (.pdf).

Lyst til å lese enda mer? Hovedrapporten med tall fra alle kommunene finner du her (.pdf).