Det er forslaget fra Fylkesmannen i Buskerud, og statens forlengede arm i Buskerud velger dermed å se bort fra resultatet av folkeavstemningen i Jevnaker og innbyggerundersøkelsen i Hole kommune som viste et klart nei til sammenslåing.

I Ringerike var det et knepent flertall for sammenslåing, men med veldig lav valgdeltakelse.

– Hvorfor har dere ikke lagt vekt på hva innbyggerne i Hole og Jevnaker mener?

– Vi har det og kommunereformen skal i utgangspunktet være frivillig. Samtidig er det gitt en åpning for at man kan ta noen grep dersom samfunnsutviklingen tilsier at det er fornuftig å gå sammen i en større kommune, sier prosessveileder Runar Hannevold, som har ledet kommunereformarbeidet hos Fylkesmannen.

Planarbeid

Fylkesmannen viser i sin begrunnelse til det omfattende planarbeidet som skal gjøres i regionen for å legge til rette for vekst når ny E16 og Ringeriksbanen kommer, og mener det da vil være en stor fordel å være en kommune ved at man da kan planlegge mer helhetlig.

– Ringeriksregionen blir nå en del av Oslo-regionen. Dere kommer sannsynligvis til å få en stor vekst både når det gjelder innbyggere og næringsliv. Det skal planlegges mye infrastruktur, bygges skoler, barnehager og omsorgsinstitusjoner. Da har vi vurdert det slik at det vil være en kjempefordel å være en kommune som kan vurdere helheten, legger Hannevold til.

– Men vil ikke tre kommuner som samarbeider godt kunne gjøre det like bra?

– Nei, vi mener de ikke vil klare det like godt som hvis det er en kommune. Den samfunnsmessige utviklingen er hovedbegrunnelsen vår, sier Hannevold.

I forslaget vises det til at Hole kommune har utfordringer med økonomien, og har havnet på Robek-lista mens Ringerike kommune nå igjen har full råderett over økonomien. Fylkesmannen mener en stor kommune i Ringeriksregionen vil bli en robust kommune som kan gi gode tjenester til innbyggerne.

Han vil likevel ikke gå så langt som å si at Hole og Jevnaker kommuner blir for små til å klare seg på egen hånd, men mener robustheten blir bedre ved å bli en storkommune.

Jevnaker

Fylkesmannen har sett mest på forholdet mellom Hole og Ringerike, men anser også Jevnaker kommune som en naturlig del av Ringeriksregionen, og anbefaler at også Jevnaker blir med i en storkommune, og at hele kommunen skal tilhøre Buskerud.

Fylkesmannen anbefaler også at en grensejustering på Sollihøgda utredes, men har ikke konkludert med om Sollihøgda bør tilhøre Hole eller Bærum.

Stortinget

Kommunene har nå en forlenget frist på seg, ut året, til å se på kommunesammenslåing igjen. Hannevold understreker at de kommunene som i løpet av dette året, bestemmer seg for å slå seg sammen, vil nyte godt av de økonomiske belønningsordningene regjeringen har lagt opp til.

Dette forslaget sendes nå videre til kommunalminister Jan Tore Sanner (H) som så skal utarbeide et forslag på vegne av regjeringen. Forslaget fra Sanner er ventet rundt påsketider. Til syvende og sist er det Stortinget som avgjør saken, trolig i juni neste år.

Regjeringen får trolig liten støtte fra opposisjonspartiene, men det blir svært viktig hva regjeringens støttepartiet, Venstre og KrF mener.