Svelviksand fikk i vår tillatelse til å utvide sanduttaket betydelig, av et flertall i kommunestyret i Ringerike. Bedriften fikk ikke lov å ta ut masser så dypt i jorda som de ønsket, for politikerne ønsket å trygge drikkevannskilden på Kilemoen. Totalt er planområdet på hele 952 dekar. Tillatelsen gir Svelviksand rett til å ta ut sand i 78 år fra området.

Tre klager

Vedtaket pådro seg tre klager, fra Miljøpartiet De Grønne, Ringerike, Norges Miljøvernforbund og Mary Blikken Gravdal.

Miljøvernforbundet er særlig bekymret for at uttaket kan påvirke drikkevannskilden. De hevder også Norge er i ferd med å gå tom for sand og grus, og mener det bør settes en grense for årlig uttak av masser.

Mary Blikken Gravdal er en aktiv bruker av friluftsområdet, og er bekymret både for eventuelle konsekvenser for drikkevann, sandfuruskogen og ikke minst konsekvensene for friluftslivsbruken av området. Hun mener det ikke er gjort nok avbøtende tiltak.

MDG er også inne på en del av de samme bekymringene som Blikken Gravdahl og ønsker blant annet en høyere grense for hvor dypt uttaket av masser kan skje, samt at hele sandfuruskogen skal bevares.

Politikerne ikke enige

Svelviksand selv er ikke enige med klagerne. De mener at forholdene rundt drikkevannet er grundig utredet og vurdert. De viser også til at uttaksområdet har blitt minsket blant annet for å ta hensyn til turstiene i området og sandfuruskogen.

Rådmann Tore Isaksen foreslo at klagene ikke skulle tas til følge, og det sluttet politikerne i formannskapet seg enstemmig til.

Det ble ingen politisk debatt om saken i formannskapet. Saken skal også opp i kommunestyret den 7. september. Fylkesmannen skal senere ta stilling til klagene.

LES OGSÅ: – Uakseptabelt, mener MDG om grusuttak på Kilemoen