NB! Vi beklager problemer med visningen på stående mobil. Hvis du bruker mobilen horisontalt, får du sett møtet.

Største sak i kveld er naturligvis budsjettet.

Den kanskje største enkeltdebatten der vil dreie seg om bevilgninger til kirkene i Hole.

Allerede i oktober lovet flertallspartiene mer til kirkene enn rådmannen hadde lagt opp til.

Kirkebygningene i Hole har forfalt i en årrekke, samtidig som Hole kommune har bevilget mindre til Den norske kirke enn Ringerike, Jevnaker og sammenlignbare kommuner.

Lovnaden i oktober var uten summer, men i formannskapet kom tallene på bordet: I alt 2,1 millioner kroner til drift, og 3,3 millioner i investeringer vil de borgerlige flertallspartiene legge inn i neste års budsjett.

Men de ansatte i Hole kommune reagerer på at kirken skal få så mye mer i støtte fra kommunen neste år.

BAKGRUNN: Se hva Hole bruker mer og mindre på enn andre kommuner

Saker til behandling

Se hele sakslisten på nettsidene til Hole kommune.

095/16 Elstangen AS - oppnevning til generalforsamling - i forbindelse med ansettelse av ny rådmann

096/16 IKA Kongsberg - oppnevning av representant til representantskapet - i forbindelse med ansettelse av ny rådmann

097/16 KLP valgmøte - oppnevning av ny representant - i forbindelse med ansettelse av ny rådmann

MØT DEN NYE RÅDMANNEN: – Vil ikke sitte på kontoret og ikke ane hva som skjer

098/16 Søknad om fritak fra politiske verv (Line Kvello Berger)

099/16 Oppnevning av medlem til byggeskikkomiteen

100/16 Oppnevning av ny vara til Hole eldreråd

101/16 Justering - møteplan for politiske møter 2017

102/16 Ny behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt

BAKGRUNN: Utvidelse av eiendomsskatten gir millioner i Hole

LES OGSÅ: 136 har klagd på skatten i Hole

103/16 Handlingsprogram til Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - revidert 2017

104/16 Investeringsbudsjettet 2016 - salg av tomt Sundvollen forslag til budsjettkorrigering

105/16 Utredning om framtidig skolestruktur for barneskolene

BAKGRUNN: Klasser kan bli flyttet i Hole

LES OGSÅ: Skolesjef fraråder flytting av elever fra Røyse til Vik

106/16 Rapport for økonomi og virksomhet per september - Hole kommune

107/16 Rapport for økonomi og virksomhet per oktober - Hole kommune

108/16 Renovasjonsgebyr for 2017

LES OGSÅ: Ingen får kloakk-erstatning på Sollihøgda

109/16 Årsbudsjett 2017 - økonomiplan 2017-2020

LES MER OM BUDSJETTET:

110/16 Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Ve-krysset varsel om oppstart av planarbeid

LES OGSÅ: Har satt av 302 millioner til vei og bane i vårt distrikt

111/16 Søknad om fritak fra politiske verv (Christopher Wand)

Sendingen av møtet er gjort av Hole kommune, og kan også sees på deres nettsider