Flere sangsvaner

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Vannfugltelling i Tyrifjorden viste i år at antallet overvintrende vannfugl øker. Antall sangsvaner var mer enn fordoblet.

DEL

- Tellingene av overvintrende vannfugl i Drammensvassdraget i januar ga et resultat på til sammen 3.646 vannfugler fordelt på 15 arter.

- Det er en liten økning i forhold til de siste tre årene. Det mest gledelige som ble registrert var mer enn en fordobling av antall sangsvaner i overvåkingsområdet - slik at antallet både i området som helhet og i Tyrifjorden-området overstiger enprosent-kriteriet for et internasjonalt viktig område for arten, opplyser Viggo Ree.

Enprosent-kriteriet er fastsatt av Wetlands International (Wetlands International 2006). Dette kriteriet blir også benyttet for å vurdere om et område skal få status som Ramsar-område.

Variasjoner

Han kan fortelle at bestanden av knoppsvane, kanadagås og stokkand økte svakt, mens antallene av kvinand og laksand lå godt under fjorårets registreringer.

- Arter som er følsomme for svingninger i vinterklimaet, som toppand, storskarv og sothøne, gikk noe tilbake i antall fra fjorårets rekordnoteringer - som var nært knyttet til en uvanlig mild førjulsvinter. Men fortsatt er området et regionalt viktig område for toppand og sothøne, mens det er et av de viktigste innlandsområdene i Norge for overvintrende storskarv, sier Ree.

Økt fredning?

Ree forteller at Kroksund ble foreslått som en del av et større fuglefredningsområde i 1996. Og på begynnelsen av 2007 startet Fylkesmannen i Buskerud et omfattende arbeid med en verneplan for våtmarker og hekkelokaliteter for sjøfugler og andre vannfugler i Tyrifjorden-området - Kroksund inkludert. Det viktigste formål med overvåkingen av overvintrende vannfugl i Drammensvassdraget i nedre/østre Buskerud er å følge utviklingen i sangsvanebestanden. Området er ett av de viktigste i Norge.

Tellingene i 2008 var den sjette i rekken etter at overvåkingen startet opp igjen i 2003. Overvåkingen skjer i regi av Norsk Ornitologisk Forening, Hole og Ringerike lokallag og pågikk årlig i perioden 1990 til 2000.

Tellingene i 2008 ble gjennomført slik av Kendt Myrmo, Viggo Ree og Bjørn Harald Larsen. I år omfattet tellingene Begna fra Kongsstrømmen til samløpet med Randselva i Hønefoss, Randselva, Storelva, Tyrifjorden med unntak av Holsfjorden, Drammenselva, Fiskumvannet, Vestfosselva og Loselva. I tillegg ble også de nedre 500 meter av Snarumselva dekket fra Gravfoss.

Artikkeltags