De siste ukene har flere tatt til orde for å bygge en stasjon i det ubebodde skogsområdet Avtjerna. Bane NOR vil gjerne forklare hvorfor vi ikke anbefaler å bygge en stasjon der.

LES OGSÅ: Rapport: – Stasjon på Avtjerna blir ikke dyrt

Grunneiere og et konsulentselskap har laget en visjon om at Avtjerna skal være en klimavennlig by. Det er en positiv framtidsvisjon om hvordan en ny klimavennlig by kan bygges opp fra grunnen. Men vi kan ikke se at en utbygging ved Avtjerna er mer klimavennlig enn en utbygging av et hvilket som helst skogområde. Topografiske forhold gjør at en eventuell stasjon må bygges ved Rustan, noe som ikke vil kunne gi den ønskede effekten for en by på Avtjerna:

Topografi. Avtjerna er et langstrakt område med store høydeforskjeller. Det er over 175 meter høydeforskjell mellom øvre og nedre del av området. En eventuell stasjon i dette området må ligge i en dagsone på Rustan, som er helt i utkanten av en eventuell by.

Bratt. En dagsone på Rustan vil gi en bratt stigning på 20 promille for jernbanen fra Jong. En slik stigning er i strid med vårt regelverk for godstrafikk, og vil for all framtid gi en dårligere jernbane enn det vi ønsker å bygge. Dagens regelverk har til hensikt å sikre at bygging av ny jernbane gir den fleksibilitet for framtidig drift av jernbanen som vi ønsker. En så bratt stigning vil føre til at banen blir dårligere egnet for all togtrafikk.

Krevende grunnforhold øker usikkerheten. Med en stasjon på Rustan blir man mer låst med tanke på hvor jernbanen skal gå. Dette kan medføre at tunnelen må bygges gjennom vanskelige bergarter, som kan ha vannførende lag. Denne usikkerheten for økte vanskeligheter og dermed økte kostnader, gjør at alternativet med stasjon må regnes som det dyreste alternativet i forhold til en lang, sammenhengende tunnel. Vi har sett at noen omtaler en stasjon nær Avtjerna som «gratis». Gratis blir det ikke. Området er ikke egnet for en stasjon, noe som øker risikoen i prosjektet. Økt risiko gir økte kostnader.

Buss. Bare en liten del av Avtjerna-utbyggingen vil ligge i gang- og sykkelavstand fra stasjonen på Rustan. En matebuss er derfor en forutsetning. Nye beregninger viser at det vil gå like fort å ta bussen videre til Sandvika i stedet for å bytte over til tog på Rustan. Buss kan også tilby hyppigere avganger.

Morten Klokkersveen

Prosjektdirektør for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Bane NOR skal bygge en jernbane som skal vare i 100–200 år, og jernbanetunnelen er en investering på ca. 10 milliarder kroner. Vi mener derfor at jernbanetekniske forhold er viktige, og at vi må velge den beste løsningen for jernbanen. Det er å bygge en lang tunnel uten stasjon på Rustan.

LES FLERE INNLEGG: