Det er Miljødirektoratet som varsler pålegg til Huhtamaki Norway AS om en tiltaksplan for opprydding på Viul.

Ringerikes Sportsfiskere (RSF) ble veldig overrasket over den potensielle miljøbomben, som ligger i grunnen hos nedlagte Huhtamaki på Viul. De driver ørretklekkeri nærmest vegg i vegg.

Foreningen er veldig fornøyd med at det kommer et pålegg om opprydding.

Undersøkte grunnen

Høsten 2013 stoppet det finske konsernet produksjonen av emballasje på fabrikken. Tremasse og avispapir var råmaterialer i produksjonen, men diverse kjemikalier ble også brukt.

Miljødirektoratet var på befaringen i november 2013, og spesielt viktige områder å kartlegge ble plukket ut: Områdene rundt trafostasjonene, oljetankene, oppsamlingsbasseng for forbrenningsolje og nedgravde oljetanker skulle blant annet sjekkes.

Direktoratet påla grunnundersøkelser, som Huhtamaki gjorde i 2014. 20 hull ble drillet i grunnen ulike steder på fabrikktomta, og 75 jordprøver ble tatt.

Fant bly og kvikksølv

Til tross for at det har vært industri på stedet i over 100 år, er det ikke kjent at slike undersøkelser er gjort tidligere.

En rapport fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) viste i 2011 likevel at vannkvaliteten i Randselva var god.

Men det er nå påvist at deler av grunnen på fabrikkområdet er forurenset med bly, kvikksølv og hydrokarboner. Miljødirektoratet mener at tiltakene, som ble foreslått i 2014-rapporten, ikke er nok for å få forurensningen på eiendommen ned på et akseptabelt nivå. Og det bør tomta være, når det er planer om salg eller utleie, mener myndighetene.

 

Fiskerne vil ha nye vannprøver

Leder Birger Bekkevold i RSF betviler at vannkvaliteten er god, når han ser hvor mye rart som ligger i grunnen.

RSF oppfordrer sterkt til at prøver blir tatt i nær framtid, spesielt i forhold til kvikksølv og andre tungmetaller i fisk.

Ny oppryddingsplan

Huhtamaki må lage en ny oppryddingsplan. Hva som må gjøres for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensningen må kartlegges slik at det ikke er fare for helse og miljø på kort eller lang sikt.

Miljømyndigheten krever at toppjord og dypereliggende jordlag på alle forurensede områder saneres.

 

Er i dialog

Ifølge kommunikasjonssjef Katariina Hietaranta har Huhtamaki svart på varselet om pålegg og vil være i dialog med myndighetene slik at en modifisert tiltaksplan kan være klar innen utgangen av året.

Tiltakene vil ifølge henne bli satt i verk når den endelige planen er godkjent.

RSF setter sin lit til at partene gjør alt de kan for å unngå enhver form for utslipp til Randselva.