Ja, du les­te rik­tig. Sleng på en rek­tor, en bank­sjef, en po­li­ti­ker, en bu­tikk­sjef, en fot­ball­tre­ner, en fy­sio­te­ra­peut og en dag­lig le­der i HBK – så har du gjen­gen som tred­je ju­le­dag leg­ger ut på en eks­trem rib­be­marsj.

Gry­tid­lig lør­dag mor­gen star­ter de opp bi­len på Nes­bak­ken, set­ter på tripp­tel­le­ren og kjø­rer 50 ki­lo­me­ter opp­over langs vest­si­da av Rands­fjor­den.

Om­trent 12 ki­lo­me­ter nord for Bjo­ne­roa, nes­ten ved Sku­te, star­ter rib­be­mars­jen mot Jevn­aker. På sla­get 8.00.

– Det­te skal bli moro! El­ler vondt, sier prest Sti­an Roos.

Støt­ter en god sak

Vi dris­ter oss til å spør­re om lis­ta ikke er lagt i hø­yes­te la­get.

– Det er van­vit­tig langt, ja. Og det er ikke sik­kert at alle full­fø­rer hele dis­tan­sen. Men vi skal gjø­re så godt vi kan, lo­ver Roos.

Og hva gjør man ikke for en god sak. Id­een kom fra lens­mann Tom­my Laf­ton. De el­le­ve del­ta­ker­ne har alle til­knyt­ning til pro­sjek­tet «Vårres jul» som lo­kal­sam­fun­net på Jevn­aker har støt­tet i fle­re år. Inn­tek­te­ne fra eks­trem rib­be­marsj skal også gå til det­te pro­sjek­tet.

Sparebank 1 Rin­ge­ri­ke Ha­de­land spon­ser pro­sjek­tet med 400 kro­ner per mil per lø­per. Hvis alle el­le­ve full­fø­rer, gir det 20.000 kro­ner.

Pen­ge­ne skal bru­kes til å byg­ge en mo­der­ne hel­se­post i til­knyt­ning til sko­len i Ndapula i Zam­bia.

– Det er en vel­dig god sak, og vi had­de lyst til å gjø­re noe gigs ut av det, sier Roos.

Vær og føre

Den stør­ste ut­fordr­in­gen un­der den eks­tre­me rib­be­mars­jen blir tro­lig vær- og fø­re­for­hol­de­ne. Fore­lø­pig lang­tids­var­sel vi­ser fem mi­nus­gra­der og snø.

De sat­ser på å hol­de trop­pen sam­let og har med seg to føl­ge­bi­ler un­der­veis.

– Tem­p­oet blir nok ro­lig. Vi har godt med mat og drik­ke i bi­len. Sports­ba­rer og varm sol­bær­saft.

Del­ta­ker­ne tre­ner ak­tivt, og fle­re av dem har en fast tre­nings­økt på to mil hver lør­dag.

– Alle er vel­dig kla­re.

De reg­ner med å bru­ke seks-sju ti­mer på hele dis­tan­sen. Det blir vek­sel­vis ro­lig løp­ing og gan­ge.

LES OGSÅ: Tradisjonell ribbemarsj i sentrum

Man­ge bi­drar

Vårres jul har en­ga­sjert et helt lo­kal­sam­funn på Jevn­aker.

En læ­rer­bo­lig og en sko­le er byg­get i Ndapula i Zam­bia. Her er det nå 350 ele­ver. Kom­mu­nen har bi­dratt med 300.000 kro­ner på tre år.

Bil­lett­inn­tek­ter fra kon­ser­ter har gått rett til pro­sjek­tet, og næ­rings­li­vet har bi­dratt. Bar­ne­ha­ge­ne har i år sam­let inn nes­ten 30.000 kro­ner.

Sko­le­ne i byg­da har hatt skolejogg og sam­let inn 90.000 kro­ner.

Hjel­pen er nær

På spørs­mål om den eks­tre­me rib­be­mars­jen kan bli en år­lig romjulsaktivitet på Jevn­aker, sva­rer Roos litt nø­len­de.

– Vi må nes­ten prø­ve å løpe før jeg kan si noen om det.

– Med kom­mu­ne­le­gen på la­get, skul­le vel hjel­pen være in­nen rek­ke­vid­de?

– Ja, og vi har også med oss en fy­sio­te­ra­peut. Og der­som det skul­le gå rik­tig galt, er også pres­ten med, sier Roos med en so­lid dose gal­gen­hu­mor.