– Det skal være vanskelig å slutte hos oss

Jubileumsklare ansatte hos Roar Jørgensen AS: Ole Andre Våtsveen (bak fra venstre), Ove Erik Helgesen og Terje Moen. Håvard S. Kristiansen (i midten fra venstre), Tore Bratvold, Lars Magnus Walløe, Hans Arne Sørli, Anne Marit Nilsebråten, Gudbrand K. Haugland, Harald Myhre, Roy Korneliussen, Gudni Tor Gunnarsson, John Dæhli, Anne M. Weisteen og John-Olav Amundsen. Anne Sofie Aasen (foran fra venstre), Guri S. Thomassen, Reidun Aslesen og Morten Stastad.

Jubileumsklare ansatte hos Roar Jørgensen AS: Ole Andre Våtsveen (bak fra venstre), Ove Erik Helgesen og Terje Moen. Håvard S. Kristiansen (i midten fra venstre), Tore Bratvold, Lars Magnus Walløe, Hans Arne Sørli, Anne Marit Nilsebråten, Gudbrand K. Haugland, Harald Myhre, Roy Korneliussen, Gudni Tor Gunnarsson, John Dæhli, Anne M. Weisteen og John-Olav Amundsen. Anne Sofie Aasen (foran fra venstre), Guri S. Thomassen, Reidun Aslesen og Morten Stastad. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Gjennom 30 år har Roar Jørgensen AS vært tro mot filosofien sin: Sett aldri brems på en god idé.

DEL

Du fin­ner dem i mange små, lo­ka­le pro­sjek­ter. Men også i sto­re byg­ge­pro­sjek­ter i milliardklassen.

Spenn­vid­den er stor hos Roar Jørgensen AS. I femte eta­sje i Hverven At­ri­um er tak­høy­den stor for ide­er. Mange av dem mun­ner ut i lure løs­nin­ger og fin­ner vei­en til teg­ne­bret­tet.

– Vi har ny­lig av­slut­tet vårt en­ga­sje­ment med Fler­bruks­hal­len i Hønefoss, der vi had­de både byg­ge­le­del­sen og brannprosjekteringen, sier dag­lig le­der John Dæhli.

Han er en av fire an­sat­te som i 2012 tok over som ei­e­re i be­drif­ten. De andre tre er Guri S. Thomassen, Roy Korneliussen og Tore Bratvold.

Fra én til 22

Roar Jørgensen star­tet be­drif­ten i 1985. I dag job­ber det 22 per­so­ner her. Enda fle­re skal det bli i lø­pet av ju­bi­le­ums­å­ret.

– Vi har mål om å styr­ke alle de tre av­de­lin­ge­ne våre, for­tel­ler Dæhli.

Roar Jørgensen AS er en suk­sess­his­to­rie. I 2013 nåd­de års­om­set­nin­gen 25 mil­li­o­ner kro­ner, og over­skud­det var på nær­me­re 7,5 mil­li­o­ner kro­ner.

– Vi har i lø­pet av kort tid klart å byg­ge opp en so­lid av­de­ling for kon­struk­sjons­tek­nikk med fem råd­gi­ve­re. De ar­bei­der nå med sto­re bo­lig­pro­sjek­ter, sier Dæhli.

Lo­kalt og na­sjo­nalt

Av­de­lin­gen for brann­tek­nikk har opp­drag over hele lan­det. Pro­sjekt­av­de­lin­gen spen­ner over flere fag­om­rå­der som arealberegning, ingeniørarkitektur, prosjekt- og byggeledelse, energimerking og tegning.

Be­drif­ten er in­vol­vert i fle­re spen­nen­de pro­sjek­ter. Blant annet byg­ging av 200 stu­dent­bo­li­ger i mas­siv­tre i Tromsø.

– Vi sam­ar­bei­der med SINTEF i et forsk­nings­pro­sjekt med mas­siv­tre som skal bi­dra til å end­re byg­ge­for­skrif­ten, for­tel­ler av­de­lings­le­der Roy Korneliussen.

Toyota og Brutorget

Lo­kalt job­bes det blant annet med han­dels­par­ken på Hver­ven­mo­en, ny Toy­ota-for­ret­ning i Osloveien og Bru­tor­get.

– Av stør­re pro­sjek­ter uten­bys kan vi også nev­ne Arcus Gjelleråsen med en kost­nads­ram­me på 1,1 mil­li­ard kro­ner og sto­re of­fent­li­ge om­sorgs­sent­re i Modum og Asker som byg­ges som pas­siv­hus, sier Dæhli.

Det so­si­a­le be­tyr mye i be­drif­ten.

En hel vegg er dek­ket av bil­der fra tu­rer og te­ma­kvel­der. Bal­long­ferd i Italia, ara­bisk af­ten i kan­ti­na og ski­kurs på Ringkollen er bare noen av ak­ti­vi­te­te­ne.
 

Har det «ål­reit»

– For oss er det kjem­pe­vik­tig å lage det li­met som dis­se so­si­a­le til­ta­ke­ne er. Vårt mot­to «vi skal ha det litt ål­reit» sit­ter i rygg­mar­gen, sier Guri S. Thomassen.

– Det skal være van­ske­lig å slut­te hos oss, leg­ger Dæhli til.

Nå gle­der de seg til å rei­se på ju­bi­le­ums­tur til Dubrovnik i au­gust. Og i de­sem­ber skal be­drif­ten fei­res be­hø­rig med stort 30-års­lag.
 

Artikkeltags