Videregående skole

Fylket har ansvar for planlegging, utvikling og gjennomføring av den videregående opplæringen for ungdom og voksne. Buskerud fylkeskommune driver 13 videregående skoler, Arbeidsinstituttet Buskerud, Ringerike folkehøgskole og Fagskolen Tinius Olsen. I tillegg har Buskerud fylkeskommune tilsyn med opplæringen av lærlinger og lærekandidater i nær 1.000 lærebedrifter. Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten (PPOT) hører også til utdanningsavdelingen.

Oppland fylkeskommune driver 10 videregående skoler, Fagskolen Innlandet, voksenopplæring gjennom Karriere Oppland, samt to folkehøgskoler. Fylkeskommunen har også ansvar for lærlingordningen, pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten.

Næring og samfunn

Fylkeskommunen har en viktig rolle som regional utviklingsaktør og bidrar til nærings- og samfunnsutvikling i fylkets regioner, med utgangspunkt i regionenes fortrinn. Fylkeskommunen løser oppgavene i samspill med kommunene, næringslivet og andre aktører i fylket. 

Planlegging

Fylkeskommunen er regional planmyndighet, og har ansvar for utarbeiding av regionale planer i tråd med prioriteringer i regional planstrategi. Fylkeskommunen har også veiledningsansvar og innsigelsesmyndighet ovenfor kommunene i utarbeidelse av kommunale planer.

Fylkeskommunens ansvar for regional planlegging, by- og stedsutvikling, klima, vann og energi, næringsutvikling, landbruk, forskning, utvikling og innovasjon, reiseliv, kultur, kulturminner, bibliotekutvikling, idrett, friluftsliv og folkehelse.

Vei og samferdsel

Fylkeskommunen har ansvar for kjøp av kollektivtjenester, skoleskyss, transportløyver og transport av funksjonshemmede.

Fylkeskommunen er også ansvarlig for fylkesveinettet. I Oppland er det på til sammen 3025 kilometer veg med 637 bruer og to tunneler, samt ett ferjesamband. I Buskerud er det 1.800 kilometer fylkesvei.

Folkehelse

Fylkeskommunen har et lovpålagt ansvar for folkehelsearbeidet. Fylkeskommunen skal være en pådriver for folkehelsearbeidet regionalt og lokalt, og ha oversikt over helsetilstanden i fylket og de viktigste påvirkningsfaktorene for folkehelsearbeidet.

Tannhelsetjenesten

Fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. Den største gruppen pasienter er barn mellom 0 og 18 år som får gratis tannbehandling.

Kultur

Kulturenheten har ansvar for kulturformidling, blant annet gjennom Den kulturelle skolesekken, Ungdommens kulturmønstring, film, støtteordninger for profesjonelle kunstnere, frivillig virksomhet og lokale innvandrerorganisasjoner. 

Kulturarv

Kulturarvenheten forvalter nasjonalt og regionalt verneverdige kulturminner i fylket. Den arbeider med museer og arkiver. Fagenheten fordeler også tilskudd til fredete bygninger og anlegg fra Riksantikvaren og noen fylkeskommunale.

Fylkesbiblioteket

Fylkesbiblioteket skal bidra til bibliotekutvikling i fylket. Gjennom interkommunalt samarbeid, nettverksbygging og informasjonsformidling skal fylkesbiblioteket medvirke til nytenking og økt kompetanse innen bibliotekfeltet.

Fylkesarkivet

Fylkesarkivet er fylkeskommunes fjernarkiv og arkivdepot for kommunale arkiver. Fylkesarkivet tilbyr ulike tjenester til private og offentlige virksomheter.

Kilde: Nettsidene til Oppland og Buskerud Fylkeskommuner