Det sier Rolf Jarle Aaberg, dag­lig le­der i Tre­klyn­gen på det tid­li­ge­re Follum-om­rå­det. Biokullproduksjonen plan­leg­ges i sam­ar­beid med Arbaflame.

Prosjekleder Gjermund Røkke forteller om den nye fabrikken på Follum.

SE VIDEO:

Nye ar­beids­plas­ser

– I full drift kan an­leg­get gi rom for mellom 15 og 25 nye ar­beids­plas­ser. In­ves­te­rings­be­slut­nin­gen for an­leg­get vil bli tatt i år, sier Aaberg.

I går in­for­mer­te han rundt 20 av med­lem­me­ne i Ringerike Næ­rings­fo­rum om pla­ne­ne for Tre­klyn­gen.

Biokullanlegget er tenkt plas­sert mellom det tid­li­ge­re tømmerrenseriet og barkdeponiet på Follum-om­rå­det.

– An­leg­get vil in­ne­bæ­re in­ves­te­rin­ger på 350-400 mil­li­o­ner kro­ner. Det er snakk om pro­duk­sjon av inntil 200.000 tonn biokull i året, ut fra 500.000 ku­bikk­me­ter skogråstoff. Det­te skal gi 1 TWh for­ny­bar ener­gi. Bruk av biokullet in­ne­bæ­rer en år­lig CO2-re­duk­sjon på 400.000 tonn. Vi job­ber for et sam­ar­beid med blant annet den lo­ka­le sagbruksindustrien om le­ve­ring av flis til biokullproduksjonen.

For­hånds­salg

Tre­klyn­gen og Arbaflame job­ber nå med for­hånds­salg og skal ha sik­ret seg le­ve­ran­ser til et nordeu­ro­pe­isk kraft­an­legg.

– Vi snak­ker om norsk tek­no­lo­gi og et glo­balt mar­ked, selv om vi i før­s­te om­gang ser Nord-Europa som mar­ked.

– Sel­ger sand i Sahara

Aaberg me­ner for øvrig det er mu­lig «å sel­ge sand i Sahara», ut fra at Arbaflame har vun­net en in­ter­na­sjo­nal kon­kur­ran­se om le­ve­ring av pel­lets fra Hedmark til Thunder Bay i Canada.

– Vi sø­ker Enova om støt­te til biokullprosjektet. Pro­duk­sjo­nen gir svært lite ut­slipp og vi reg­ner med at ut­slipps­til­la­tel­sen kom­mer greit på plass. Selve pro­duk­sjo­nen blir ener­gi­ef­fek­tiv, blant annet ved bruk av fjern­var­me.

Biodrivstoff til fly

Tre­klyn­gen job­ber fort­satt ut fra å star­te pro­duk­sjon av bio­driv­stoff for fly rundt 2020.

– Her må det mer teknologiutvikling til. I samarbeid med Avinor må vi finne fram til relevante partnere, for å skape et økonomisk fundament for produksjonen, sier Aaberg.

Milliardinvesteringer

Flydrivstoffprosjektet vil føre med seg milliardinvesteringer, og et forbruk på mellom én og to millioner kubikkmeter tømmer i året.

Tømmerterminalen i Treklyngen er ferdig og godkjent. Ifølge Aaberg blir den tatt i bruk når Viken Skog er ferdig med planleggingen av driften.

Vil leie ut

Treklyngen disponerer store arealer og en god del bygningsmasse, selv om mye av papirfabrikken på Follum er jevnet med jorda.

Om kort tid vil Treklyngen tilby utleie av både arealer og lokaler egnet til kontorer, verksteder, produksjon og lager, med tilgang til togspor.

Pan Innovasjon er etablert i Treklyngen, og bistår bedrifter i startfasen. En ny oppstartbedrift er ifølge daglig leder Magne G. Vegel på gang.