Tanken om Ringeriksbanen har svevd i det norske samferdselsuniverset i mer enn 150 år. Planene har med jevne mellomrom blitt blåst liv i for så å havne tilbake i skrivebordsskuffen. Nå er Ringeriksbanen i ferd med å bli en realitet, og Nye Veier skal få bryne seg på å bygge jernbane. For første gang i historien skal et veiselskap bygge jernbane. Denne regjeringen har de siste årene satset enormt på samferdsel.

Etter at vi overtok i 2013, har samferdselsbudsjettet blitt doblet. Samtidig har vi fornyet og forbedret hele sektoren. Vi har modernisert for å få et bedre tilbud til alle, og for å få mer igjen for skattepengene. Det har vært helt nødvendig etter at det over flere tiår hadde blitt et skrikende behov for å modernisere vei- og jernbanenettet.

Kostnadsreduksjoner

Norge er et krevende land å bygge vei og bane i. Ofte blir planleggingsprosessene lange og utbyggingskostnadene høye. Sammen med en offensiv satsing har det vært behov for å tenke nytt og jobbe mer effektivt.

Et av de viktigste grepene har vært etableringen av Nye Veier AS i 2015. Selskapet har oppnådd store kostnadsreduksjoner i sine veiprosjekter.

Det er flere grunner til dette: Selskapet får en fast sum på statsbudsjettet hvert år, de har involvert entreprenørene tidlig i prosessene, og kan se større veistrekninger under ett i stedet for å bygge stykkevis og delt.

For veiporteføljen som selskapet hadde ansvar for før ny NTP ble lagt fram tidligere i år, har Nye Veier anslått besparelser på om lag 25 milliarder kroner. Samtidig har selskapet klart å øke den samfunnsøkonomiske nytten for den samme porteføljen med om lag 34 milliarder kroner.

Alt i alt gir dette kostnadsreduksjoner og nytteøkninger på om lag 59 milliarder kroner. Nye Veier er derfor et kroneksempel på at det er fullt mulig å få mer vei for pengene. Selskapet har også ferdigstilt strekninger tidligere enn opprinnelig planlagt.

– Effektiviseringsgevinster

De positive effektene som Nye Veier-modellen har gitt, ønsker vi å realisere på jernbanen også, der det er mange kostbare utbyggingsprosjekter. Vi vil derfor innføre elementer fra Nye Veier-modellen i jernbanesektoren. Et viktig grep er å gi Bane NOR mer frihet og større ansvar for sine utbyggingsprosjekter.

Et annet grep er å la Nye Veier selv prøve seg på jernbanebygging. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er velegnet, i og med at det skal bygges både ny vei og jernbane. I tillegg går store deler av jernbanestrekningen gjennom områder hvor det i dag ikke finnes eksisterende jernbaneinfrastruktur.

Selskapet har selv signalisert at det er mulig å ta ut effektiviseringsgevinster av fellesprosjektet. Når Nye Veier får ansvaret for Ringeriksbanen, vil selskapet kunne bidra til nye og smarte løsninger i jernbanesektoren, slik at vi får mer igjen for fellesskapets midler.

Hønefoss - Sandvika

Ringeriksbanen vil redusere reisetiden mellom Oslo og Hønefoss og videre til Bergen med om lag én time. I tillegg får vi en ny stasjon på Sundvollen. Oslo-Hønefoss blir den fjerde InterCity-strekningen på Østlandet, med to tog i timen hver vei. Ringeriksbanen vil også bidra til flere daglige togavganger mellom Norges to største byer.

Med ferdigstilling av E16 Skaret-Hønefoss vil det bli sammenhengende og trygg firefelts motorvei mellom Sandvika og Hønefoss. Det er positivt for lastebilsjåfører og hytteturister som ofte må kaste bort tid på lange køer over Sollihøgda.

– Må få litt tid

Ramme- og planleggingsavtalene som Samferdselsdepartementet skrev under med Nye Veier 1. juli om å overta ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret-Høgkastet-Hønefoss, er historisk. For første gang skal et veiselskap bygge jernbane.

Strekningen Skaret-Høgkastet, som Nye Veier fikk ansvaret for i ny NTP denne våren, blir en del av prosjektet. Det er logisk, for å sikre en rasjonell og sammenhengende veiutbygging inn mot Hønefoss. Nye Veier overtar formelt ansvaret for fellesprosjektet fra 1. august. Selskapet må få litt tid til å gå gjennom prosjektet før byggingen kan starte, men har gitt uttrykk for at det er ønskelig å komme raskt i gang og bygge effektivt.

– Bo der du vil

Mer vei og jernbane for skattepengene handler om økt velferd. Infrastruktur som realiserer kortere reisetider, mindre kø, høyere avgangsfrekvens og bedre transportsikkerhet bidrar til å binde bo- og arbeidsmarkedsregionene sammen flere steder i landet. Det blir enklere å bo der du vil, og jobbe der du må. Og det er viktig for næringslivet som er avhengig av å få varer raskt og trygt ut på markedene.

Vi har satset mer på samferdsel enn noen gang fordi vi vet at det bygger by og land sammen og bidrar til å inkludere flere - til nytte for folk og næringsliv over hele landet.

Ringeriksbanen har vært diskutert siden 1858, nå blir ord til handling.