Det er den politikken vi sammen kommer fram til som skal avgjøre hvordan vi skal bruke de ressursene vi har.

Ved å gjennomgå de lokale programmene i Hole kan det se ut som om partiene vil kunne samarbeide om «klima og miljø», mens «eiendomsskatt» framstår som en sak som bør legges «død».

Den overordnede politiske utfordringen i inneværende periode bør være – å sammen finne fram til gode løsninger på virksomhetene i kommunen, som ikke er basert på evig økonomisk vekst. Vi bør se for oss en framtid der livskvalitet og miljø settes foran økonomisk vekst.

Dette ser i dag ut til å være en meget aktuell utfordring i Hole. Vi er inne i en periode der vi er opptatt av hvordan vi kan styrke oss i møte med framtidige utfordringer.

I den kommunestyreperioden som ligger bak oss har vi ikke hatt den veksten vi forventet, og i den perioden vi nå er inne i kan vi ikke se for oss at vi skal vokse med inntil 2 prosent årlig, så lenge som vi verken kan tilby tomter, boliger eller arbeidsplasser.

I denne situasjonen blir evne til omstilling vår største utfordring. En utfordring som vi alle bør ta inn over oss. Utfordringen er ikke bare knyttet til hvordan vi kan snu tankegangen vår, men også hvordan vi kan snu pengestrømmene på en måte som stimulerer til utvikling av et «nedvekst og fornybart samfunn».

En samfunnsform som utfordrer oss på flere områder. Nedvekst setter spørsmål ved vår livsstil og minner oss om at økonomisk vekst neppe vil være det mest saliggjørende til evig tid. Fornybart minner oss om at jordens ressurser er begrensede og at det overforbruket som skjer i dag ikke kan fortsette. Samfunn viser til at fellesskapet vårt er noe vi alle har et ansvar for og at omstilling er noe vi må stå sammen om, hvis vi skal lykkes.

Situasjonen tilsier at vi bør vurdere hvordan vi kan bruke de ressursene vi allerede har på en mer hensiktsmessig måte. Dette gjelder både:
– mer hensiktsmessig finansiering av drift og investering
– mer hensiktsmessig bruk av utstyr, anlegg og arealer
– mer oppmerksomhet på hvordan vi kan utløse både
de ressursene og den kompetansen våre ansatte i kommunen har,
på en mer hensiktsmessig måte – både for brukerne av tjenestene,
den enkelte medarbeider og den institusjonen som hun eller han er en del av

I et helhetlig og langsiktig perspektiv bør vi alle tenke etter:
– hva har vi, som innbyggere, virkelig behov for av tjenester, opplæring og omsorg,
– hvilke virksomheter og prosjekter bør vi, som politikere, prioritere
hvordan kan vi, som forvaltning, iverksette den politikken som vedtas på en rasjonell og effektiv måte.

Spørsmålet vi alle bør stille oss er: På hvilke virksomhetsområder bør vi kunne bruke færre ressurser og oppnå samme eller bedre resultat?