– De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for mange, men forslagene vi legger fram i dag, gjør situasjonen litt lettere for dem som er hardest rammet, sier statsminister Erna Solberg (H).

Totalt foreslår regjeringen å sette inn 22 tiltak på formål som omfatter kultur, næringsliv, skole og utdanning og sosiale forhold. Det kom fram på en pressekonferanse fredag.

– Det vi legger fram i dag, kommer på toppen av et allerede vedtatt budsjett med omfattende tiltak. I tillegg følger vi opp anmodningsvedtakene fra Stortinget, sier Solberg.

Oljepengebruken øker

Oljepengebruken i statsbudsjettet vil øke med 18,6 milliarder kroner som følge av de nye krisetiltakene regjeringen foreslår. Dermed ligger det an til en oljepengebruk i 2021 på 363,2 milliarder kroner dersom forslaget blir vedtatt. Uttaket i prosent fra oljefondet blir på 3,3 prosent.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) framholder på spørsmål fra NTB at regjeringen langt på vei har fulgt opp alle anmodningene fra Stortinget – og kommet med ytterligere forslag til tiltak.

– Vi har en litt annen innretning på noen av tiltakene, men det aller meste er fulgt opp, sier han.

kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) poengterer dessuten at regjeringen også foreslår at studenter skal kunne få ekstra lån og stipend på 26.000 kroner.

7 milliarder til næringslivet

Tiltak for rundt 7 milliarder kroner er særlig rettet mot næringslivet. Det mest sentrale enkelttiltaket blant dem er en forlengelse av kompensasjonsordningen for stort omsetningsfall, som det bevilges 4 milliarder kroner til. Kommunene får 1 milliard kroner til å kompensere egne virksomheter, hvis forslaget vedtas.

– De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for næringslivet i hele landet. Tiltakene er en blanding av direkte kompensasjon og tiltak som skal støtte omstilling og aktivitet, sier næringsminister Iselin Nybø (V)

Regjeringen foreslår dessuten å gi Norwegian et kriselån på 1,5 milliarder kroner som en del av krisepakken. Samtidig foreslår de 3 milliarder til deltakelse i et obligasjonslån til flyselskapet.

– Et slikt obligasjonslån vil Norwegian benytte til å nedbetale selskapets utestående under garantiordning for luftfarten, står det i proposisjonen regjeringen la fram fredag.

Studentene fornøyd

I tillegg kommer det blant annet 1,1 milliarder kroner for å hindre frafall blant studenter.

– Vi vet at situasjonen er svært krevende for mange studenter og unge som står på terskelen til arbeidslivet. Derfor foreslår vi i dag 2,2 milliarder kroner i tiltak til barn, unge og studenter, sier Melby.

Studentene roser regjeringen for å etterkomme deres bønn om hjelp.

– Krisepakken som nå ligger på bordet, har mange gode forslag som treffer bredt. Studentene har etterspurt en krisepakke siden i høst, og vi er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Krisetiltak mot ledighet

Krisepakken fra regjeringen inneholder en milliard kroner ekstra for å hjelpe arbeidsledige, permitterte og Nav. Tiltaket kommer samme dag som nye tall fra Nav viser at andelen ledige og arbeidssøkere på nytt øker. Ved utgangen av januar utgjør ledige og arbeidssøkende 7,1 prosent av arbeidsstyrken.

– Arbeidsledigheten er fortsatt svært høy, og vi må gjøre alt vi kan for å unngå at koronakrisen ender i en varig ledighetskrise. Derfor kommer vi nå med kraftfulle tiltak for å hjelpe flere tilbake i jobb. Med denne pakken ruster vi oss for tiden etter krisen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

100 millioner kroner skal gå til tettere oppfølging av ledige og permitterte, særlig de som har vært uten jobb lenge. 200 millioner kroner går til tiltaksplasser, 140 millioner kroner til den såkalte ungdomsinnsatsen, og 284,5 millioner kroner til kompetanseheving.

Og så skal Nav få 320 millioner kroner til å ruste opp apparatet sitt.

Fakta om nye og forlengede økonomiske tiltak

Regjeringen la fredag 29. januar fram forslag om nye og forlengede økonomiske tiltak i møte med pandemien på til sammen 16 milliarder kroner.

* Forlengelse av kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall ut juni (4 milliarder kroner)

* Økt tilskudd til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene. Midlene vil også kunne bli benyttet som en ventilordning for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen (1 milliard)

* Forlengelse av omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen ut juni (1 milliard)

* Forlengelse av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer ut juni (260 millioner kroner)

* Forlengelse av stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett til 1. september (650 millioner kroner)

* Tilskudd til Avinor for første halvår 2021 (2,75 milliarder kroner)

* Målrettede tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene (1,1 milliard)

* Nye og utvidede sommerskoletilbud sommeren 2021 for å bidra til at barn og unge tar igjen tapt progresjon (500 millioner kroner)

* Styrket innsats overfor langtidsledige og permitterte (1,1 milliard)

* Økt innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge (500 millioner kroner)

* Midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær forlenges ut juni (660 millioner kroner)

* Perioden med arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker forlenges ut juni (130 millioner kroner)

* Karantenehotellordningen ved grenseoverganger forlenges med redusert egenandel for arbeidsreisende. Kostnaden er anslått til 460 millioner kroner og tar høyde for mulig varighet ut juni 2020. Det foreslås også midler til økt grensekontroll og innføring av et digitalt innreisesystem.

* Målrettede integreringstiltak som norskopplæring, introduksjonsprogram og informasjonstiltak rettet mot innvandrergrupper (320 millioner kroner)

* Det foreslås midlertidige endringer i kravet til minsteinntekt og minste arbeidstidsreduksjon i dagpengeordningen. Kostnaden anslås til 240 mill. kroner.

* Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges ut april (240 millioner kroner).

* Testing ved karantenehoteller og grenseoverganger (203 millioner kroner)

* Nasjonalt telefonsenter som skal bistå kommunene med innreiseregistrering (75 millioner kroner)

* Forlengelse av den midlertidige ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger ut juni, med unntak av merverdiavgiftskrav som forfaller etter 12. april (200 millioner kroner)

* Fleksible utdanningstilbud i fagskoler, høgskoler og universiteter (140 millioner kroner)

* Tiltak rettet mot lærlinger våren 2021 (100 millioner kroner)

* Kjøp av persontransport med tog, for å ta høyde for reduserte billettinntekter som følge av smitteverntiltakene (100 millioner kroner)

NTB