Hole kommune har gjennom mange år hatt en skatteinngang godt over landsgjennomsnittet. Dette har resultert i at vi har kunnet gi et godt tilbud til barn og unge hva gjelder barnehager, SFO, skole og oppvekst vilkår. Det samme gjelder tilbudet innen pleie- og omsorg som omfatter tjenesteområdene pleie, rehabilitering og omsorg, tjenester for funksjonshemmede, helse og psykiatri.
De senere års kommunebarometer for områdene oppvekst og eldreomsorg ligger Hole blant de beste i landet.

Tilretteleggelse av tilbud for bedre folkehelse som lek, aktiviteter, kulturtilbud, naturopplevelser og fritidstilbud prioriterer vi også veldig høyt. Ved spørreundersøkelser så sier innbyggerne at de er svært godt fornøyd med å bo og leve i Hole.

Samtlige av disse områdene skal vi selvfølgelig fortsette å prioritere høyt, samtidig som vi skal sikre inntektsgrunnlaget til kommunen i tiden som kommer. Skatt fra innbyggerne og næringslivet er vesentlig i denne sammenheng og da er det viktig at administrasjonene og politikerne prioriterer riktig slik at vi får best mulig utnyttelse av inntektene.

For å opprettholde inntektsgrunnlaget til kommunen, så er det viktig at vi oppfyller både kommunens og Hole Høyres mål om 2 % vekst. Det betyr bygging av drøyt 60 nye boliger i året. Et helt realistisk og normalt nivå for en kommune som Hole.

Vi må derfor kunne tilby innbyggerne og innflytterne attraktive tomter. På Sollihøgda har vi en ferdig reguleringsplan der det kan bygges opp mot 50–60 boliger. På Sundvollen er det også regulert for mange nye boliger. Likeledes vil det nye boligfeltet på Helgelandsmoen realiseres.

Hole Høyre kommer til å være en pådriver sammen med det nye kommunestyret, Statens veivesen og FRE16 (fellesprosjektet for bane og vei) for å finne en løsning på de midlertidige restriksjonene slik at disse boligområdene kan realiseres raskt.

Det er for øvrig det nye kommunestyret som skal behandle og godkjenne samtlige planer.

Med en gjennomsnittlig vekst på 2 prosent fremover, så sikrer vi en kommune økonomi som gjør oss i stand til å opprettholde og kanskje til og med bedre dagens tilbud til innbyggere i Hole. Da er det heller ikke behov for eiendomsskatt, noe vi er imot.

Det nye kommunestyret skal også ta stilling til mange store og kostnadskrevende investeringer i tiden som kommer, blant annet disse:

Dagens ungdomsskole skal bygges ut, utbygging av nye pleie og omsorgsboliger og ny fremtidig barneskole/er.

 

Tilbudet til innbyggerne i Hole skal baseres på gode bærekraftige løsninger.

Hole Høyre har i vårt valgprogram sagt at vi vil beholde dagens skoler og at vi i den kommende kommuneperiode 2019–2023 skal jobbe for at det utredes og besluttes en ny barnehage- og skolestruktur.

Det er allerede behov for flere omsorgsboliger for demente-, pleietrengende og andre i kommunen. Etter hvert som vi lever lenger, vil antall demente og pleietrengende øke i årene fremover. Dette krever bygging av ytterligere omsorgsboliger i Hole.

Disse investeringene kommer vi ikke utenom og vil kreve store økonomiske løft for vår kommune. Ja det kan til og med være aktuelt å bygge nye omsorgsboliger i løpet av kort tid slik at beboerne på Hole Bo- og Rehabiliteringssenter kan få avklart situasjonen og bli boende i Hole mens anleggsarbeidene pågår.

Hole Høyre kommer ikke å akseptere at det igangsettes anleggsarbeider for FRE16 som vil forringe tilværelsen for beboerne på Hole Bo- og Rehabiliteringssenteret, før en tilfredsstillende løsning er gjennomført.

Vi vil prioritere disse investeringene slik at vi også i fremtiden skal kunne prioritere barn og unge og gi disse trygge og gode oppvekst vilkår samtidig som vi vil prioritere det stadig økende antall eldre og syke slik at de får et godt tilbud og verdi liv.

Hvis du mener dette er viktig for Hole kommunen, og du kanskje også er av dem som sier at det er godt og trygt å bo og leve i Hole, da håper jeg du gir din stemme til Hole Høyre slik at flest mulig av våre listekandidater til årets kommunevalg blir valgt inn og kan fortsette arbeidet med denne gode og positive utviklingen.

Vi er der for dere og vi vil alle jobbe hardt for å oppfylle disse målsettingene til det beste for Hole innbyggerne.