– Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en fortsatt ekspansiv pengepolitikk. Når det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, vil det igjen være riktig å heve styringsrenta gradvis fra dagens nivå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Det var på forhånd ventet at sentralbanken ville holde styringsrenta uendret på null prosent, der den har vært siden 7. mai i fjor.

Tror på renteøkning i andre halvår

Norges Bank påpeker at aktiviteten i økonomien har tatt seg opp siden i fjor vår, men gjeninnhentingen bremses nå av den økte smitten og strenge smitteverntiltak.

– På den annen side tyder informasjon fra helsemyndighetene på at store deler av den voksne befolkningen i Norge blir vaksinert innen utgangen av sommeren. Samtidig er den økonomiske utviklingen internasjonalt bedre enn ventet, skriver Norges Bank.

Det vil kunne gi en raskere oppgang i den økonomiske aktiviteten enn tidligere antatt.

– Likevel vil det trolig ta tid før sysselsettingen og arbeidsledigheten er tilbake på nivåene fra før pandemien. Den underliggende inflasjonen er fortsatt over målet, men har avtatt de siste månedene, skriver Norges Bank, som understreker at det er stor usikkerhet om gjeninnhentingen i økonomien.

– Prognosen for styringsrenta innebærer at renta øker gradvis fra andre halvår i år. Det innebærer en noe raskere renteoppgang enn anslått i desember, skriver sentralbanken.

Banken Nordea tolker signalet som at økningen trolig vil skje i desember, men at det også kan være sannsynlig med en renteøkning i september.

Enstemmig avgjørelse

Det er Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet som setter styringsrenta, og avgjørelsen om å holde renta uendret var enstemmig.

– Komiteen la vekt på at lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer. Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå, skriver sentralbanken.