Gå til sidens hovedinnhold

Norge trenger et minnested i Hole | Hole Høyre

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hole kommune ble 22. juli 2011 sentrum for landets største terrorangrep i fredstid. Et angrep som har satt dype spor hos de fleste i Norge, men ikke minst hos overlevende, etterlatte, hjelpemannskap og frivillige.

LES OGSÅ: Velforening stilte med advokat i Utøya-saken: Møtte tause politikere i Hole

En hendelse av slike dimensjoner, hvor hele Norge i lang tid etterpå viste sitt engasjement, medfølelse og kjærlighet, men også sitt sinne og sorg mot terroren, preger en nasjon.

Og Norge, som andre land som har opplevd store terroraksjoner, trenger å etablere et nasjonalt minnested som sørger for at vi aldri glemmer.

Krevende prosess

Prosessen rundt etablering av et nasjonalt minnested har vært lang og krevende. Siden regjeringen vedtok etableringen av et minnested i desember 2011, har det vært jobbet med å finne en løsning i nærheten av Utøya, på landsiden.

Forslaget om et minnested på Sørbråten ble stoppet i 2016 da noen av naboene stevnet staten for retten.

En tid etterpå kontaktet AUF og den nasjonale støttegruppen Statsbygg og foreslo Utøyakaia som nasjonalt minnested. Statsbygg ble gitt i oppdrag å vurdere stedets egnethet, og rapporten «Vurdering av nasjonalt minnested på Utøyakaia» var ferdig i juni 2017.

Deretter startet et omfattende og komplekst planarbeid for etablering av nasjonalt minnested på Utøyakaia.

Les også

Hole har brutt lover med viten og vilje | Eva Bekkelund-Eriksen

Et minnested skal være et sted for minner og refleksjon og ha et kulturelt uttrykk. Utformingen skal være verdig og vakker, forsterke stedets iboende kvaliteter og spille på kaia og Utøya som et historisk sted.

Nasjonale og lokale minner utfordrer hverandre. Ståstedene er ulike, erfaringene, refleksjonene og følelsene likeså. Dermed vil forslag til løsninger også være forskjellige.

Noen mennesker ønsker ikke å minnes og vil videre i livet, mens andre ønsker å holde fast i minnene i lang tid, kanskje livet ut. Disse ulike innfallsvinklene gjør det krevende å etablere minnesteder.

Hole Høyre har de siste månedene jobbet grundig og bredt med planforslaget og de tilhørende høringsinnspillene. Vi har gjennomført flere befaringer av Utøyakaia, hatt møter hvor vi har gjennomgått foreliggende materiell på en grundig og god måte.

Hole Høyre har fått informasjon og hatt møter med flere av de berørte parter og hvordan de ser på minnestedet.

Saken har vært drøftet i styret og i kommunestyregruppen flere ganger. Planforslaget og rådmannens saksutredning er vurdert, og vi har også gjort oss kjent med motforestillingene til planen. Nedenfor utdyper vi noen av de viktigste punktene som er drøftet.

Turistattraksjon og trafikk

Hole Høyre mener planforslaget viser et minnested som vil gi betydelig mindre trafikk og besøkende enn forslaget på Sørbråten. Det blir ikke noe publikumssenter eller parkeringshus.

Minnestedet skal kun skiltes fra fylkesveien og ikke fra europaveien. Det er heller ikke nødvendig for publikum å parkere langs fylkesveien, men det tilrettelegges for parkering av inntil 40 biler og to busser ved Utøyakaia.

Det vil bedre trafikksikkerheten for alle som bor langs fylkesveien på Utstranda.

Medvirkning

Det ble i planprogrammet framhevet ønsket om en god medvirkningsprosess som ivaretar alle involverte.

Statsbygg har gjennomført flere åpne møter, tatt direkte kontakt med de nærmeste naboene, og har hatt en møteromsbrakke stående på Utøyakaia siden oktober 2018, slik at det har vært lett å komme i kontakt med Statsbygg.

Les også

15 konkurrerer om å få bygge minnested – holder prisene hemmelig

Planmaterialet gjør grundig rede for medvirkningen som har skjedd. Statsbygg har ikke valgt å gjennomføre møter med alle interessenter tilstede samtidig, men har hatt møter med de ulike gruppene hver for seg.


Dette er gjort etter anbefalinger fra Klinikk for krisepsykologi, som peker på at behovene til interessentene er svært ulike.

I ettertid vil man kunne spørre seg om felles dialogmøter med alle interessenter til stede, vil kunne ha gitt interessentene innsikt i hverandres utfordringer og tanker og behov rundt minnestedet. Men reguleringsplanprosesser har ikke tradisjon for denne typen tenkning.

Hole Høyre merker seg også at enkelte innbyggere, som er sterkt imot minnestedet, ikke har valgt å delta i medvirkningsprosessene. Dette finner vi sterkt beklagelig.

Utforming

Detaljplanen viser hvordan avkjøringen og tilkomsten til kaia skal etableres, samt plassering av kaianlegg og minnested.

Minnestedets kunstneriske utforming blir liggende lengst vekk fra de nærmeste naboene, og vil også skjermes av at den blir liggende lavere enn kaia. Utformingen gir et verdig og rolig inntrykk.

Blanding av blanke polerte flater og naturlig mørkt uttrykk, vil skape variasjon mot terrenget bak, og framstå mer dempet enn det de hvite illustrasjonsbildene gir inntrykk av.

Det at konstruksjonen vil oversvømmes ved høy vannstand og flom, mener vi er svært positivt og virkningsfullt. Planbeskrivelsen viser med illustrasjonsbilder hvordan beplantning nord og sør i planområdet vil skjerme for innsyn.

Les også

Høyre-politiker hardt ut i anonymt leserinnlegg: – På tide å vise at det er flere meninger

Fra høyden i øst vil den nye nedkjøringen til Utøyakaia gi mindre direkte innsyn, da veien vil bygges ut sammenlignet med dagens situasjon. I tillegg til utforming av minnested, sikrer planen og legger til rette for en rekke fysiske tiltak for en bedre adkomst, et funksjonelt kaiområde, samt tiltak som skjermer naboeiendommene.

Hole Høyre mener det er gjort gode tiltak som hindrer visuell eksponering for naboer som ikke ønsker å se direkte på minnestedet. Planbeskrivelsens bilder og illustrasjonen, samt befaring på stedet, gjør at vi mener at Utøyakaia er et verdig og godt egnet minnested.

Tilgang for alle

Hole Høyre mener at gjennom etableringen av minnested på Utøyakaia, vil tilgjengeligheten til Utøya og til Tyrifjorden bli bedre for alle.

Fortøyningssted for småbåter, god nedkjøring med parkering, kaianlegg for MS Thorbjørn, bedret tilkomst til Tyrifjorden for eksempelvis bading og fisking.

Les også

Nok er nok om minnesmerket | Beboere og hytteeiere

I dag er det vanskelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne å komme seg om bord i MS Thorbjørn. Utformingen tar hensyn til dette og tilgangen til minnestedet.

Når tilgangen til kaiområdet blir bedret, har Hole Høyre grunn til å tro at det ikke vil bli ferdsel fra publikum på andre eiendommer i nærheten. Dette har vært et stort problem for mange naboer, spesielt i de første årene etter 22. juli 2011.

Helse

Mange innbyggere i Hole kommune var i aksjon den 22. juli 2011 og tiden etterpå. For noen har hendelsene satt dype varige spor og flere har hatt behov for oppfølging og terapi i årene etterpå.

Over åtte år med planlegging av minnested har vært en tilleggsbelastning for pårørende, overlevende og andre berørte. Noen har orket å engasjere seg, andre ikke.

Klinikk for krisepsykologi AS har vurdert behovet for egen helsekonsekvensutredning i denne detaljplanen. De har konkludert med at det ikke er grunnlag for en slik utredning, og at et minnested i seg selv med liten sannsynlighet vil representere en traumatisk påminner for nabolaget.

Les også

Skal medmenneskelighet vinne over ondskap? | Eva Bekkelund-Eriksen


Hole Høyre stiller seg bak vurderingen til Klinikk for krisepsykologi. Men presiserer at det likevel vil være mennesker iblant oss som fortsatt vil ha det tøft i korte eller lengre perioder.

Det er derfor viktig at både primær- og spesialisthelsetjenesten fortsetter arbeidet med oppfølging og behandling av dem som sliter etter 22. juli. I tillegg har vi alle et ansvar i å fange opp og hjelpe dem vi ser har det vanskelig. Ikke alle klarer å søke hjelp selv og da må pårørende, venner, kollegaer og andre trå støttende til.

Hole Høyre vil følge godt med på det psykososiale arbeidet i kommunen i tiden framover mot etableringen av minnestedet og etterpå.

Vi må aldri glemme

Hole Høyre forstår dette er en sak hvor det er mange parter og enda flere meninger. På Utøya og Utøyakaia skjedde det både sterkt tragiske og positive hendelser den 22. juli 2011. Disse hendelsene er det viktig å minnes.

Det er verdifullt for nasjonen å ha et minnested med direkte tilknytning til hendelsene den 22. juli og dagene etterpå. Utøyakaia er et slikt sted. Hole kommune fikk gjennom den grusomme terroraksjonen et varig ansvar for å bevare historien for ettertiden.

Det er ikke et ansvar vi har bedt om, men et ansvar vi er nødt til å ta. Hole Høyre håper alle ønsker å bidra til at vi er ei bygd som vil vise at vi kan bære det kollektive minnet til Norge for all framtid.

Vi gir her rom for at Norge som nasjon får et verdig minnesmerke som gjør at vi aldri skal glemme.

Kommentarer til denne saken