Nok er nok om minnesmerket | Beboere og hytteeiere

I NÆRHETEN: - Det er viktig at vi får realisert et nasjonalt minnested i nærheten av der det skjedde, skriver 19 beboere og hytteeiere.

I NÆRHETEN: - Det er viktig at vi får realisert et nasjonalt minnested i nærheten av der det skjedde, skriver 19 beboere og hytteeiere.

Av
DEL

MeningerFor snart ni år siden vedtok regjeringen at det skulle etableres to nasjonale minnesmerker etter 22. juli hendelsene, ett i Oslo og ett i Hole.

Plasseringen av minnesmerket ble overlatt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Statsbygg fikk ansvaret for planleggingen og konsekvensutredningene.

LES OGSÅ: Får korona-dispensasjon: Møtes fysisk for å behandle minnested på Utøyakaia

I 2013 vedtok regjeringen at nasjonalt minnested i Hole skulle etableres ved Sørbråten. Etter flere år med sterk motstand fra Utstranda Vel, vedtok KMD å flytte minnestedet til Utøyakaia.

Sanner begrunnet dette med at kaia var direkte knyttet til hendelsene 22/7, og at ett nasjonalt minnested på Utøyakaia dermed vil gi en mer direkte sammenheng med plasseringene av de andre minnestedene på Utøya og i Regjeringskvartalet og derfor bedre egnet.

Nasjonalt minnesmerke

Et nasjonalt minnesmerke ved Utøyakaia vil ha en beliggenhet på et sted der hendelsene 22. juli faktisk skjedde: Det var herfra leirdeltakerne ble fraktet over til øya med fergen «M/S Thorbjørn».

Det var også herfra terroristen, kledd som politimann, fredag ettermiddag 22. juli ble fraktet over til Utøya.

Senere samme dag ble Utøyakaia base for en av de største redningsaksjonene som har funnet sted på norsk jord. Hit kom ungdommer som hadde svømt fra øya, eller blitt plukket opp av lokale båtfolk.

Mottakssted

Fra klokken 18.40 var Utøyakaia første mottakssted, hvor seks legeteam håndterte akuttbehandling og transport for videre behandling. Utøyakaia var et omdreiningspunkt 22. juli og representerer ikke bare terror, men også heltemot, redning og videre liv.

Det pågår en organisert motstandskamp mot minnestedet som er regissert av medlemmer i Utstranda Vel. Dette har tatt oppmerksomheten bort fra ordinære vel-saker og ført til at mange beboere og hytteeiere ikke ønsker å være medlemmer der.

Det er mange beboere og hytteeiere som har en annen oppfatning enn det som formidles av Velet, men som ikke har orket å delta i den offentlige debatten.

Velets uttalelser har derfor fått større legitimitet til motstanden mot minnestedet enn det det er grunnlag for. Meningene blant beboeren på Utstranda er sammensatte og det er det er viktig for oss å formidle.

Utsikten

Medlemmer av Utstranda Vel har også tatt til orde for flere utredninger av den såkalte Utsikten som alternativ plassering av minnestedet. Valget av Utøyakaia er begrunnet med nærhet til hendelsen.

Den begrunnelsen har ikke den andre foreslåtte plasseringen, i tillegg er det også andre utfordringer: 11. desember 2017 ble reguleringsplanen for E16 Skaret- Høgkastet vedtatt i Hole kommunestyre.

Vedtatt reguleringsplan innebærer at Skaret-Høgkastet skal bygges ut til firefelts veg med fartsgrense 110 km/t.

Veivesenet opplyser at de antar at anleggsstart blir i 2022, og ferdigstillelse blir i 2025. I vedtatt plan blir dagens rasteplass sør for Høgkastet erstattet med kontrollplasser for begge kjøreretninger.

Kontrollplassene som nå er prosjektert og regulert har en minimumsstørrelse i forhold til behovet.

En kombinasjon med adkomst til et utsiktspunkt eller minnested for andre trafikanter vil utløse arealbehov i tillegg.

Krever mer plass

Trafikkløsningen for adkomst til et utsiktspunkt vil altså kreve mer plass enn det som er regulert. Adkomst til et eventuelt minnested må i utgangspunktet dimensjoneres for busser.

Det vil også kreves bredere forbindelsesvei og undergang under E16 (dimensjoneringsklasse adkomstveg A2, veibredde 7 meter, hastighet inntil 50 km/t). I tillegg må det finnes plass til parkering, bussoppstilling osv. i tillegg til tilrettelegging av selve minnestedet.

Det er svært bratt i området og usikkert om det overhodet er plass til disse funksjonene ved siden av kontrollplassen.

Adkomst til Utsikten nedenfra, fra Utstranda framstår ikke som et reelt alternativ. Det framstår heller ikke som et alternativ å legge kontrollplassene et annet sted.

Det er viktig at vi får realisert et nasjonalt minnested i nærheten av der det skjedde hvor vi kan sørge og savne de som mistet livet og samles om de verdiene som ble angrepet den dagen.

Opplæring og bevisstgjøring

Minnestedet her vil også være en viktig del av opplæringen og bevisstgjøringen ungdommen får gjennom et veldig bra opplegg i Oslo og på Utøya. Å presse fram flere nye utredninger framstår som unødvendig trenering og ressursbruk.

Saken skulle vært oppe til endelig beslutning i kommunestyret 27. april, men er nå utsatt noe. Vi er en del beboere på Utstranda som håper kommunestyret vedtar Statsbyggs planforslag for minnesmerket og at vi kan få satt en endelig sluttstrek for denne saken.

Vi mener plasseringen av minnesmerket på Utøyakaia er velegnet. Det har nærhet til den faktiske hendelsen, er godt kunstnerisk utformet og ikke minst har det avklarte eiendomsforhold. Vi mener også at Statsbygg har hatt en åpen og inkluderende prosess.

Stoler på demokratiet

Vi stoler på demokratiet og at våre folkevalgte vil innbyggerne sine vel. De er valgt av oss alle.

Vi er derfor trygge på at de fatter beslutninger på et godt kunnskapsgrunnlag og kloke politiske vurderinger.

Denne saken har vært og er svært utmattende og den har ingen vinnere eller tapere. Men det er noen av oss som har kommet til punktet - nok er nok.

Beboere og hytteeiere på følgende adresser:
Utstranda 83, Utstranda 105, Utstranda 311, Utstranda 313, Utstranda 315, Utstranda 387, Utstranda 480, Utstranda 515, Utstranda 529, Utstranda 540, Utstranda 544, Utstranda 623, Utstranda 705, Utstranda 707, Høgkastveien 10, Baker Hafnors vei 1, Ødeliveien 22, Ødeliveien 21, Jotaveien 15


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags