Gå til sidens hovedinnhold

NIVAs forskning er uhildet | Harald B. Borchgrevink

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Steinsfjorden, som forbindes til Tyrifjorden ved det smale sundet Kroksund, er et viktig rekreasjonsområde for innbyggerne i kommunene Hole og Ringerike.

Det er hevet over tvil at utbygging av ny E16 og Ringeriksbanen vil medføre store inngrep i Kroksund, både i form av nye konstruksjoner og fyllinger.

Debatten om miljøpåvirkninger er viktig både ut fra et økologisk og samfunnsmessig perspektiv, og sterkt lokalt og regionalt engasjement er således både forventet og velkomment.

Imidlertid har debatten om utbyggingen i Ringerikes Blad avstedkommet noen innlegg som krever imøtegåelse. Bjørn Rolf Gasmann antyder 21. februar at den nye rapporten skulle være skreddersydd for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, og uken etter antyder Kai Hoddevik at NIVA «lar seg kjøpe av Bane NOR».

NIVA avviser på det sterkeste påstander om at vår forskning skulle være diktert av næringslivsaktører eller myndigheter. NIVA leverer forskning og utredninger på oppdrag av forvaltning, industri og forskningsråd, hvor faglig uavhengighet er et ufravikelig krav.

Oppdragsløsningene følger standardiserte forskningsetiske prinsipper der faglig etterrettelighet er bestemmende både for oppdragets utforming og for våre konklusjoner. Våre forskere er involvert i et bredt spekter av vitenskapelige studier og utredninger i inn- og utland, og alle konklusjoner og funn drøftes åpent og kritisk. Alle utredninger underlegges også omfattende kvalitetssikringer i flere ledd, for å sikre at våre vurderinger står på mest mulig sikker grunn.

Rapporten Gasmann viser til, og som han altså mener er «skreddersydd i forhold til FRE16 [Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16] sitt behov og deres oppgaver», er offentlig tilgjengelig her. https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-e16/reguleringsplan/horingsdokumenter-reguleringsplan/teknisk-dokumentasjon-av-planforslaget/fagrapport-miljo-vannkvalitet-i-steinsfjorden-strekning-3.pdf

Som en del av Fellesprosjektet er det gjort en vurdering av inngrepene i Kroksund, og om disse kan innvirke på vannutskifting i Kroksund og vannkvalitet i Steinsfjorden og det området av Tyrifjorden som ligger nærmest Kroksund. Rapporten beskriver overnevnte forhold, og er utført i samarbeid mellom NIVA og NAA. NAA AS består av rådgiverselskapene Norconsult, Aas-Jakobsen og Asplan Viak som bistår Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 i planarbeidet.

21. februar har Magne Kvamme et innlegg om vindmålingene fra 1997 og 1998, der han etterspør premissene som ligger til grunn for modellene brukt i våre beregninger av 2018. I 2018 er to modellverktøy kombinert – GEMSS for vannkvalitet (NIVA) og 3D simulering med CFD-modell (Norconsult).

Hensikten med å kombinere disse to modellene er muligheten for både å se på innsjøsystemet som helhet (GEMSS) og effekter av strømning forbi detaljert geometri i Kroksund (CFD). Interesserte lesere kan gå i detalj på hva som skiller dagens modellering fra de som ble gjort 10-20 år tilbake i kapittel 3 i rapporten. I modelleringen med GEMSS dekkes både Tyrifjorden og

Steinsfjorden. Vinddrevet sirkulasjon vil ikke bare være avhengig av de lokale vindforholdene i Kroksund, og målingene som er brukt ansees for å gi et realistisk bilde av vinden.

Våre vurderinger er grundig dokumentert; først ved analyser helt uten bruk av kompliserte modeller, deretter ved modellstudier som støtter disse konklusjonene. Imidlertid presenteres ikke rapporten som noen endelig fasit. Uavhengige målinger av strøm og næringssaltkonsentrasjon vil kunne underbygge og justere modellberegningene.

Det er likevel klart at vinddrevet strøm alene har liten effekt på vannkvaliteten i Steinsfjorden sammenlignet med vannstandsendringer - og vi mener dette burde tas til etterretning når vannstanden i innsjøsystemet reguleres.

Som Bjørn Rolf Gasmann selv skriver er saken av stor viktighet for framtidige generasjoner. Det er en sentral del av NIVAs samfunnsoppdrag å bidra til at offentlig forvaltning og andre beslutningstakere er i stand til velge effektive tiltak som tar størst mulig hensyn til miljøet, og vi må på det sterkeste avvise at våre konklusjoner ikke er basert på forskningsfaglige kriterier.

At konklusjonene kan føre til debatt kan vi godt leve med, men den må føres på rimelige premisser og med korrekt kunnskapsgrunnlag.

Kommentarer til denne saken