Budstikka: Veistrekningen skulle koste 12,2 milliarder 2021-kroner, men et nytt kostnadsanslag gjennomført av Statens vegvesen viser at prisen har økt betydelig.

Strekningen mellom Ramstadsletta og Nesbru blir rundt tre milliarder kroner dyrere enn anslått så sent som i 2021. Det viser et anslag fra november 2022.

– Den store kostnadsøkningen, sammen med reduserte planmidler, gjør at vi må bruke noe mer tid på å kvalitetssikre kostnadsanslaget og jobbe med kostnadsoptimalisering, sier prosjektsjef Tom Hedalen i en pressemelding.

Han sier konsekvensene er uklare.

– Det betyr at prosjektets framdrift må forlenges. Nøyaktig konsekvens har vi enda ikke helt oversikt over, men det må vi komme tilbake til.

Her sprenges første ladning på Ramstadsletta:

Ordfører Lisbeth Hammer Krog avfyrte den første sprengsalven i Høviktunnelen. Video: Budstikka.

E18-alternativet mellom Ramstadsletta og Nesbru

  • E18 Ramstadsletta–Nesbru er etappe to av tre i utvikling av ny E18.

  • Ny E18 vil følge tilnærmet dagens trasé mellom Ramstadsletta og Blommenholm.
  • Mellom Blommenholm og Slependen skal E18 legges i tunnel (Sandvikstunnelen) på hele strekningen.
  • Fra Slependen til Nesbru vil ny E18 gå i dagens veitrasé.
  • Koblingen mellom E18 og E16 skjer via østvendte og vestvendte ramper i fjellet under Sandvika.
  • Trafikken mellom Oslo og Sandvika vil ta av fra E18 via kryss i dagen ved Blommenholm og ledes videre på lokalveisystemet (dagens E18) mot Sandvika.
  • Trafikken mellom Drammen og Sandvika søkes håndtert via ramper i tunnel og et nytt kryss ved Thon Hotel Oslofjord (detaljene i denne tilkoblingen er ennå ikke avklart).
  • Trafikken vil deretter bli ført via Sandviksveien på nordsiden av Sandvika Storsenter og videre mot sentrum og Kjørbo.

Forklaringen på de økte kostnadene er ifølge Vegvesenet økte enhetspriser i markedet, underestimerte byggherrekostnader og for lav usikkerhet i tidligere kostnadsanslag.

15 milliarder

Budstikka skrev allerede tidlig i desember at kostnadsoverslagene for E18-strekningen mellom Blommenholm og Nesbru hadde økt med 2,5 milliarder kroner på rundt åtte måneder.

I februar 2022 la veivesenet frem et kostnadsoverslag på litt over 12 milliarder for E18 i en 3,6 kilometer lang tunnel under Sandviksåsen.

I løpet av de siste månedene er det gjort nye beregninger av kostnadene. De viser at prisen har økt til rundt 15 milliarder kroner.

– Det nye kostnadsanslaget er fremdeles usikkert og det er ennå ikke kvalitetssikret. Men vi har en tydelig indikasjon på at prisen har gått opp med mellom to og tre milliarder kroner, fortalte Hedalen til Budstikka da.

Han bekreftet også den gang at at de ville se etter billigere byggeløsninger for å redusere kostnadene.

– Jeg sier ikke at tunnelene blir kortere, men at vi må lete etter forklaringene på hvorfor vi har gått opp i pris. Derfor må vi se om vi planlegger med for høy kvalitet og fraviker den nøkterne standarden. Da kan man ikke ha granitt over alt, men se etter enklere løsninger.