Det har aldri vært så mye bevissthet rundt klima- og naturmangfoldkrisen som nå. Etter 30 år med klimarapporter har vi fortsatt ikke gjort nok til at vi er noe i nærheten av å bremse farten på klimaendringene.

Heldigvis er flere og flere i ferd med å innse at klimaendringene henger sammen med nedbygging av naturen. Dessverre ikke flertallet i Holes politiske miljø. 

En rimelig god energi og klimaplan ble laget i 2010, men den har for det meste ligget i en skuff. Få eller ingen av tiltakene er gjennomført: 
– Alle kommunale biler går fortsatt på fossil brensel. Kollektivtilbudet på Røyse er elendig. Barn og foreldre etterlyser tryggere sykkel og gangsti på Røyse. Og først når påtvungen tidsfrist foreligger, blir oljefyring på Herredshuset vedtatt byttet til fornybar energi. 

Samtidig blir Holes viktigste friluft- og naturområde, Steinsåsen, helt nylig implementert i arealplanen.

Om få år vil denne grønne perlen som Hole er, bli mat for støyende monstermaskiner – og store trailere, som kommer til å støylegge kommunen vår.

Dette skjer i en tid da Amazonas brenner og FNs Naturpanel sterkt understreker at tap av naturarealer og artsmangfold er en vel så stor trussel som annen klima- og miljøkriminalitet.

I valgkampens hete går nå Høyres ordførerkandidat ut i lokalavisen og skisserer en miljø- og klimaplan som foreslår en lang rekke tiltak for bedring her i kommunen med FNs bærekraftsmål som ramme.

Det er positivt og vel og bra. Men hvordan er det da mulig å ha tillit til dette så lenge Høyre hittil ikke har brydd seg nevneverdig – og nå uten moral er i stand til å bygge ned grønne lunger som er så viktig både for mennesker og miljø?

Norge fordømmer presidenten i Brasil samtidig bygges det ned matjord, viktige naturtyper og artsmangfold i stor skala her. Hvor er logikken?

Naturen er i fare! Hvert år forsvinner flere arter, og stadig flere blir utrydningstruet. Vi bygger ned naturen bit for bit og ødelegger leveområdene for insekter, fugler, dyr og planter. Nå har vi ikke flere arter å miste. Vi må ta et skritt tilbake.

Det kreves mer enn festtaler og et og annet tiltak. Det vi trenger nå, er en helt ny arealpolitikk med nulltoleranse for nedbygging av viktige naturområder, årlige arealregnskap og bedre jordvern. 

MDGs prinsipper må legges til grunn: Nulltoleranse for nedbygging av intakte naturområder og matjord. Arealnøytralitet, det vil si at man har et «netto forbruk» av natur.

Arealregnskap (avlegges årlig) med miljøstatus for hver naturtype samt en rekke oversikter, blant annet over arealendringer.

Sammenhengende leveområder for utsatte arter, restaurerte områder og opprettholdelse av økologiske funksjoner. 
Sårbarhetsanalyse for klimaendringer i reguleringsplaner. Forbud mot flatehogst i kommunens skoger.

MDG kan akseptere spredt boligbygging, som på gårdstun og ellers, der infrastrukturen er tilgjengelig og det ikke ødelegger for bonden, eller i boligfelt på allerede forstyrret areal.

Boligbygging og annet fortettes på og rundt, og i aksen mellom Vik og Sundvollen. Sollihøgda revitaliseres, og foreslått boligfelt ved/på næringsparken halveres. Slik unngås friskt jordsmonn.

Hole er fra naturen ikke skapt for stor vekst, vi skal være den lille grønne perlen mellom byene, det er også derfor folk trekker hit.

Vi har en stor arv å forvalte og ta vare på her i Hole. Det er vår plikt å gjøre det vi kan for å bremse nedgangen av truede arter og naturtyper.

Ved å innføre våre prinsipper i planstrategien vil vi kunne være en foregangskommune innen bevaring av naturmangfold og unike kulturlandskaper.
 
LES OGSÅ: Regionalt kryss på Helgelandsmoen | Eirik Nørgaard (Hole Høyre)