Gå til sidens hovedinnhold

– La ildsjelene slippe til

Artikkelen er over 6 år gammel

Det kan koste både svette og frustrasjon. Målet er at næringslivet på Ringerike skal få et solid løft innen fem år.

Han lo­ver at de skal få svet­te som i en lang tre­nings­økt.

Kanskje rive seg i hå­ret også.

Men det er verdt stre­vet og sli­tet, me­ner pro­fes­sor Sjur Dagestad, som nå skal i gang med å lose 13 lo­ka­ler be­drif­ter gjennom det før­s­te in­no­va­sjons­pro­gram­met i Rin­ge­riks­re­gi­o­nen.

I lø­pet av et halvt år skal be­drif­te­ne få he­vet kom­pe­tan­sen og forhåpentligvis opp­nå vekst og for­ny­el­se.

– Ild­sje­le­ne i be­drif­te­ne er utro­lig vik­ti­ge for å lyk­kes med in­no­va­sjon. Gi dem plass, var bud­ska­pet fra Dagestad da han del­te sine er­fa­rin­ger med 50 til­hø­re­re på Ge­ne­ral Hotell på Helgelandsmoen.

En rek­ke sto­re og små be­drif­ter i Rin­ge­riks­re­gi­o­nen var sam­let her for å la seg in­spi­re­re til vekst.

LES OGSÅ: – Omstilling må skje i hodet

Evne til om­stil­ling

In­no­va­sjons­pro­gram­met er en del av pro­sjek­tet «In­no­va­sjons­løft i Rin­ge­riks­re­gi­o­nen». Må­let er at 50 lo­ka­le be­drif­ter har gjen­nom­ført pro­gram­met innen ut­gan­gen av 2019. Hen­sik­ten er å styr­ke hver en­kelt be­drift og ska­pe lønn­som­het, men også å gi hele næ­rings­li­vet i Rin­ge­riks­re­gi­o­nen et so­lid løft.

– På lang sikt er må­let å øke sys­sel­set­tin­gen og ska­pe fle­re ar­beids­plas­ser lo­kalt, sier Sonja Bordewich, prosjekt­le­der for «In­no­va­sjons­løft i Rin­ge­riks­re­gi­o­nen».

LES OGSÅ: Hun skal lede arbeidet med omstilling

Etter ned­leg­gel­sen av Follum i 2012 og tap av 350 ar­beids­plas­ser ble Rin­ge­riks­re­gi­o­nen stilt over­for sto­re ut­ford­rin­ger.

En re­gi­on som har vært tuf­tet på tra­di­sjo­nell in­du­stri, må om­stil­le seg full­sten­dig. Buskerud fyl­kes­kom­mu­ne be­vil­get 2,5 mil­li­o­ner kro­ner i om­stil­lings­mid­ler til Rin­ge­riks­re­gi­o­nen, som bru­kes til å fi­nan­si­e­re In­no­va­sjons­løft.

– Hva er den stør­ste ut­ford­rin­gen for å få til det­te løf­tet?

– Det må vel være at folk ikke tør å hop­pe på, men hel­ler blir sit­ten­de og ven­te på at det skal skje noe. Men når jeg ser på en­ga­sje­men­tet her i dag, tror jeg ikke det skal bli noe pro­blem, sier Bordewich.

In­spi­ra­sjon

Sjur Dagestad dri­ver fir­ma­et Innoco AS, som i sam­ar­beid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) er hy­ret inn til pro­sjek­tet.

Del­ta­ker­ne på da­gens sam­ling på Helgelandsmoen fikk også høre in­no­va­sjons­råd­gi­ver Klaus Røiri i Innoco og «hu­mør­bon­den» Geir Styve som har hjul­pet mange med be­drifts­ut­vik­ling.

Det ble også tid til nett­verks­byg­ging og de­batt om re­gi­o­nens ut­ford­rin­ger.

Kommentarer til denne saken