– La ildsjelene slippe til

Professor og «innovasjonsevangelist» Sjur Dagestad (til venstre) er en av dem som skal hjelpe lokale bedrifter til fornyelse, økt lønnsomhet og vekst. I går fortalte han om sine erfaringer med innovasjon for 50 tilhørere på General Hotell på Helgelandsmoen.

Professor og «innovasjonsevangelist» Sjur Dagestad (til venstre) er en av dem som skal hjelpe lokale bedrifter til fornyelse, økt lønnsomhet og vekst. I går fortalte han om sine erfaringer med innovasjon for 50 tilhørere på General Hotell på Helgelandsmoen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Det kan koste både svette og frustrasjon. Målet er at næringslivet på Ringerike skal få et solid løft innen fem år.

DEL

Han lo­ver at de skal få svet­te som i en lang tre­nings­økt.

Kanskje rive seg i hå­ret også.

Men det er verdt stre­vet og sli­tet, me­ner pro­fes­sor Sjur Dagestad, som nå skal i gang med å lose 13 lo­ka­ler be­drif­ter gjennom det før­s­te in­no­va­sjons­pro­gram­met i Rin­ge­riks­re­gi­o­nen.

I lø­pet av et halvt år skal be­drif­te­ne få he­vet kom­pe­tan­sen og forhåpentligvis opp­nå vekst og for­ny­el­se.

– Ild­sje­le­ne i be­drif­te­ne er utro­lig vik­ti­ge for å lyk­kes med in­no­va­sjon. Gi dem plass, var bud­ska­pet fra Dagestad da han del­te sine er­fa­rin­ger med 50 til­hø­re­re på Ge­ne­ral Hotell på Helgelandsmoen.

En rek­ke sto­re og små be­drif­ter i Rin­ge­riks­re­gi­o­nen var sam­let her for å la seg in­spi­re­re til vekst.

LES OGSÅ: – Omstilling må skje i hodet

Evne til om­stil­ling

In­no­va­sjons­pro­gram­met er en del av pro­sjek­tet «In­no­va­sjons­løft i Rin­ge­riks­re­gi­o­nen». Må­let er at 50 lo­ka­le be­drif­ter har gjen­nom­ført pro­gram­met innen ut­gan­gen av 2019. Hen­sik­ten er å styr­ke hver en­kelt be­drift og ska­pe lønn­som­het, men også å gi hele næ­rings­li­vet i Rin­ge­riks­re­gi­o­nen et so­lid løft.

– På lang sikt er må­let å øke sys­sel­set­tin­gen og ska­pe fle­re ar­beids­plas­ser lo­kalt, sier Sonja Bordewich, prosjekt­le­der for «In­no­va­sjons­løft i Rin­ge­riks­re­gi­o­nen».

LES OGSÅ: Hun skal lede arbeidet med omstilling

Etter ned­leg­gel­sen av Follum i 2012 og tap av 350 ar­beids­plas­ser ble Rin­ge­riks­re­gi­o­nen stilt over­for sto­re ut­ford­rin­ger.

En re­gi­on som har vært tuf­tet på tra­di­sjo­nell in­du­stri, må om­stil­le seg full­sten­dig. Buskerud fyl­kes­kom­mu­ne be­vil­get 2,5 mil­li­o­ner kro­ner i om­stil­lings­mid­ler til Rin­ge­riks­re­gi­o­nen, som bru­kes til å fi­nan­si­e­re In­no­va­sjons­løft.

– Hva er den stør­ste ut­ford­rin­gen for å få til det­te løf­tet?

– Det må vel være at folk ikke tør å hop­pe på, men hel­ler blir sit­ten­de og ven­te på at det skal skje noe. Men når jeg ser på en­ga­sje­men­tet her i dag, tror jeg ikke det skal bli noe pro­blem, sier Bordewich.

In­spi­ra­sjon

Sjur Dagestad dri­ver fir­ma­et Innoco AS, som i sam­ar­beid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) er hy­ret inn til pro­sjek­tet.

Del­ta­ker­ne på da­gens sam­ling på Helgelandsmoen fikk også høre in­no­va­sjons­råd­gi­ver Klaus Røiri i Innoco og «hu­mør­bon­den» Geir Styve som har hjul­pet mange med be­drifts­ut­vik­ling.

Det ble også tid til nett­verks­byg­ging og de­batt om re­gi­o­nens ut­ford­rin­ger.

Artikkeltags