I disse dager er det mange arbeidstakere som føler utrygghet for jobb og inntekt. Mange bedriftseiere og ansatte frykter at smittesituasjonen vil ramme deres bedrift.

LES OGSÅ: Haakon og Terje om krisepakka: – Tommel opp, men det bør komme mer

LO og NHO i Viken Oslo står sammen og er tydelige på at vi er i samme båt i denne krisen. Nå er det tid for å dra nytte av den norske modellen og godt partssamarbeid.

Settes på prøve

Spredningen av koronaviruset setter det norske samfunnet på en stor prøve. Det vil kreve det beste av oss alle hvis vi skal komme ut i den andre enden med færrest mulig sykdoms-tilfeller.

Hvis dette skal være mulig, må hjulene holdes i gang i store deler av samfunnet.

Les også

Inntektene dramatisk redusert bare på en uke | Grunde Fredriksen

Helsevesenet må yte sitt beste, men også innen transport, renovasjon, matforsyning og andre sektorer må aktiviteten opprettholdes. Regjeringen har pekt ut 15 sektorer som er særlig viktige.

En konkurs kan ødelegge livsverket til en bedriftseier, og det kan sette de ansatte i en håpløs økonomisk situasjon. Dette må vi sammen gjøre alt for å forhindre.

Vi er samstemte

Derfor har LO og NHO også vært samstemte i at myndighetene må lette byrden for bedriftene, blant annet ved å forkorte arbeidsgiverperioden ved permitteringer, samtidig som den økono-miske byrden av dette ikke legges på arbeidstakerne.

LO og NHO har vært - og vil være - på tilbudssiden overfor regjeringen og myndighetene ellers. Vi vil bidra for å finne gode løsninger for norsk økonomi, norske arbeidstakere og norske virksomheter i denne situa-sjonen.

I den enkelte virksomhet vil også partssamarbeidet være den viktigste nøkkelen til en god krisehåndtering.

Må finne løsninger

Arbeidsgiver og de tillitsvalgte kan sammen finne gode løsninger, både med tanke på å sikre bedriftens overlevelse og med tanke på å finne fleksible løsninger som opprettholder aktiviteten, men samtidig begrenser faren for smittespredning.

Ansatte i norske virksomheter er både omstillingsdyktige og omstillingsviktige, ikke minst i en krisesituasjon. Den prosessen blir mye enklere med godt partssamarbeid og tydelig kommu-nikasjon slik det tilrettelegges for i Hovedavtalene.

LES OGSÅ: Her er krisetiltakene Stortinget ble enige om

LO, NHO og regionale styresmakter har gode tradisjoner for samarbeid, både om næ-ringsutvikling, videregående opplæring og andre viktige samfunnsoppgaver.

Er opprettet kontakt

I både Viken og Oslo er det nå opprettet tett kontakt mellom myndighetene og arbeidslivets parter, slik at man raskt kan avklare og finne løsninger på de utfordringene som oppstår. Slik holder vi hjulene i gang, samtidig som vi sikrer bedriftenes liv også etter koronakrisen.

Det er nå etablert et forsterket og viktig trepartssamarbeid med både Viken og Oslo Fylkeskommuner og oss i NHO og LO Viken Oslo som hovedpartene i arbeidslivet.

Vi har nå jevnlig kon-takt og jobber konstruktivt sammen for å finne de beste løsningene og tiltakene for ar-beidstagere og arbeidsgivere i vår region.

Norske samfunnsborgere deltar nå i en stor solidaritetsdugnad. Vi vet at mange som blir smittet av koronaviruset bare vil få milde symptomer. Mange av oss kunne kanskje deltatt i samfunnet som vanlig.

Noen tåler ikke smitte

Men vi vet også at noen av oss ikke vil tåle å bli smittet. Derfor løf-ter vi sammen, i flokk. Men denne solidaritetshandlingen har også en kostnad for mange:

Tapte inntekter for bedrifter, freelansere og selvstendig næringsdrivende, og for arbeidstakere som blir permittert lenge.

Vi er nødt til å gjøre det vi kan for å begrense de økonomiske kostnadene for den enkelte, og for å dele regningen på flest mulig.

Og vi er nødt til å holde hjulene i gang – og det kan myndighetene og arbeidslivets parter samarbeide om.

Enig eller uenig? Si det her!

Les også

Ta utradisjonelle valg | Nina Solli, NHO