I anledning kommunestyrets behandling 29. september 2022: Det er gått lang tid, og det har skjedd mye både lokalt og nasjonalt siden vedtak om oppstart av Lloyds marked i 2016.

Dette er noen tanker rundt det som har skjedd også etter at vi sendte inn vår høringsuttalelse i august 2021.

Formål

Ved vår høringsuttalelse ønsket vi å fremme noen alternative, attraktive og framtidsrettede tanker og planer for byutviklingen i Hønefoss. Planer som samtidig ivaretok byens særpreg og historie.

I den forbindelse var det også nødvendig å påpeke svakheter og betenkeligheter ved utbyggers planer og ved selve prosessen i forbindelse med byplanen.

Samlet plan

Formålet vil ikke kunne oppnås uten at det vedtas en helhetlig, samlet og konsekvens utredet plan for hele sentrumsområdet. Lloyds, Øya og Tippen hører sammen både funksjonelt og planmessig.

Eksisterende og framtidige byrom må ses i sammenheng for å kunne bli attraktive og sosiale møteplasser. I en samlet plan må også byens eksisterende – betydelige – trafikkproblemer og framtidige vei- og trafikkforhold, adkomstløsninger og infrastruktur samtidig tas hensyn til.

Dette gjelder for hele området og for alle trafikkgrupper. Det sentrale sentrumsområdet med Lloyds, Øya og Tippen MÅ vurderes samlet.

Høyhus

Hele debatten har i altfor stor grad hatt fokus på argumenter for eller imot et høyhus ved fossen.

Vi har påpekt at det sentrale er det samlede massive planforslaget med hensyn til bygningsvolum og høyder som innebærer en overdimensjonert utbygging særlig på Tippen.

En slik utbygging vil for all framtid lage en massiv mur av betong mot fossen og ødelegge området elvelangs.(Les artikkelen høyhus eller bærekraft)

Attraktivitet

En framtidig tiltrekning, innflytting, etablering av arbeidsplasser, vekst og økte skatteinntekter forutsetter at byen framstår som attraktiv, alternativ og med et særpreg.

Dette oppnås ikke ved å etablere en massiv bygningsmasse i form av høyhus, blokker og ekstrem fortetting, som vil bli en mur av stengsel for allmennheten til områdene rundt fossen og elven. Dette er på mange måter byens mest attraktive område.

Forutsetninger

Det har skjedd store endringer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt siden vedtaket i 2016. Dette både med hensyn til økonomiske forutsetninger, rammebetingelser og samfunnsutviklingen.

Fullføringen av Ringeriksbanen har vært en klar forutsetning for både utbyggers massive utbyggingsplaner og de politiske vedtakene som er fattet.

Det er nå usikkert om banen noen gang blir ferdigstilt. I beste fall vil en eventuell gjennomføring mest sannsynlig ligge 15–20 år fram i tid.

Les også

– Det holder ikke at det er koselig på Søndre Torv

Det vi være både uforsvarlig og naivt ikke å ta hensyn til realismen og virkeligheten i dette når saken nå skal endelig politiske behandles i 2022.

Det er grunn til å spørre om det foreligger alternative planer mht. utviklingstrekk og muligheter for en utbygging, uten Ringeriksbanen. Det må nå tenkes alternativt, både i forhold til ivaretakelsen av eksisterende næringer, etablering av nye kreative næringer og «opplevelsesindustri».

Samtidig må kommunen også kunne tilby annen type boligbygging enn høyhus og blokker. Det er også viktig at det nå tenkes mer i retning av Hønefoss som en regionhovedstad.

Ansvar

Ringerike kommune ba om innspill og kommentarer til byplanen. Det ble gjennomført både høringsuttalelser og meningsmålinger. Engasjementet og omfanget har vært imponerende og historisk høyt.

Tilbakemeldingene og resultatene fra høringsuttalelsene og meningsmålingene har vært massive, unisone og utvetydige. Dette resultatet har imidlertid administrasjonen ved rådmannen per dags dato ikke tatt noe hensyn til.

Fra kommunalt hold er det hevdet å ha vært en åpen medvirkningsprosess, men inntrykket som er skapt er dessverre at denne har vært lukket og preget av å være forhåndsbestemt.

Oppsiktsvekkende

Det vil imidlertid være oppsiktsvekkende om de klare resultatene fra høringsuttalelsene og meningsmålingene ikke blir hensyntatt ved den politiske behandlingen av saken.

Kommunestyret er i denne omgang siste beslutningsmyndighet.