5–10 prosent av barn og unge som har bedt om hjelp fra de fylkesvise ombudene i Norge, forteller at mobbingen startet før de begynte på skolen, altså i barnehagen.

Denne tendensen viser det samme som tidligere forskning (se f.eks. rapporten «Hele barnet hele løpet»). Nå styrker ombudene i Norge satsingen mot barnehagen.

LES OGSÅ: Hun ble utestengt fra russegjengen: – Jeg ga opp

Fokus på barnehager

De fylkeskommunale ombudene er i størst grad brukt i det forebyggende arbeidet mot mobbing i barnehagen. Henvendelser er langt færre enn det omfanget av psykososiale utfordringer i barnehagen skulle tilsi.

Tendensene viser at mange saker om negativt samspill og relasjonelle gruppeutfordringer burde vært tatt tak i tidligere og på en mer systematisk måte.

Skal vi nærme oss nullvisjonen mot mobbing, må vi i større grad klare å stoppe mobbingen der den starter. Økt fokus i barnehagen vil være avgjørende for å få ned antall barn og unge som opplever mobbing både i barnehage og skole.

En ny erkjennelse

Flere ombud vil i arbeidet sitt framover være ekstra oppmerksomme på NÅR utfordringene rundt utenforskap og mobbing oppsto.

Erkjennelsen og aksepten av at mobbing starter i barnehagen er relativt ny. Barnehageloven ble styrket på dette området i 2021.

Endringene forplikter barnehagen til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Vi har en vei å gå for å gjøre foreldre kjent med loven og for å øke kunnskapen blant ansatte.

Barn fortjener like rettigheter

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er opptatt av tidlig innsats og er glad for at ombudene satser mer mot barnehager. FUB opplevde selv en dobling av antall henvendelser fra foreldre av barn som føler seg utrygge i barnehagen i 2021. Mer fokus på trygt og godt barnehagemiljø vil forhåpentligvis føre til et bedre samarbeidsklima mellom hjem og barnehage.

Nøkkelen er tidlig innsats. Her har vi en vei å gå med å gjøre barnehageansatte og foreldre bedre kjent med styrkinga av lovverket som kom i fjor.

Det er viktig at foreldre vet hvor de skal henvende seg når tiltakene fra barnehagen ikke hjelper og barnet ikke får det bedre. Selv om loven har mye positivt ved seg så har den også et klart forbedringspotensial.

Både FUB og mobbeombudene er enige om at det er mulig å gå et skritt lenger for å sikre alle barn retten til et trygt og godt barnehagemiljø.

Individuelle rettigheter

Vi var uenige i at det ikke ble innført en individuell rettighet med håndhevingsordning i lovendringene som kom i 2021. I dag har ikke barn i barnehagen en individuell rett til et trygt og godt barnehagemiljø, og de får heller ingen uavhengig vurdering av sin sak.

Både ombudene og FUB får henvendelser fra foreldre som opplever at de ikke blir hørt eller tatt på alvor når de melder om at barnet deres har det utrygt i barnehagen.

I slike tilfeller burde det være mulig å få løftet det enkelte barns sak til en håndhevingsordning, slik opplæringsloven gjør for elever. Barn som blir mobbet, krenket eller utestengt fortjener samme rettigheter enten de går i barnehagen eller skolen.